Natur- og Miljøklagenævnet


Nævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser på hele natur-, plan- og miljøområdet

Hvem består nævnet af?minimum 4 medlemmer:

  1. En formand, der skal opfylde betingelserne for at være landsdommer
  2. To medlemmer udpeget af Højesteret
  3. 7 medlemmer udpeget af Folketinget

Gebyr:Nævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. for klager over afgørelser truffet af kommuner, regioner og fredningsnævn. Det drejer sig om afgørelser efter planloven (herunder landzonebestemmelserne), naturbeskyttelsesloven, råstofloven, kolonihaveloven og Tøndermarskloven.Undtaget er klager over afgørelser om ekspropriation ifølge planloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven og Tøndermarskloven. Undtaget er ligeledes klager over fredningsafgørelser og afgørelser efter skovloven og naturbeskyttelsesloven vedrørende Natura 2000 - planer. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Klagefrist:Inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Kan afgørelsen ankes?Nej.


Adresse


Se også