Miljø- og Fødevareklagenævnet


Nævnet er uafhængigt og behandler klager over afgørelser, der hører under Miljø- og Fødevareministeriets område.

Nævnet består af 9 afdelinger, og alt efter hvilket lovområde klagen vedrører er det enten afdelingen forindustriforhold, jordforureningsforhold, grundvands- og vandforsyningsforhold, jordbrugsforhold, marine forhold, ferskvandsforhold, fødevareforhold eller veterinærforhold, der behandler klagen.

Hvem består nævnet af?5 medlemmer:

  1. En formand, der er udpeget af erhvervs- og vækstministeren
  2. To medlemmer, der er udpeget landsretterne
  3. To sagkyndige

Gebyr:Hvis du klager som privatperson opkræves et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Klagefrist:Inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Kan afgørelsen ankes?Nej.


Adresse


Se også