Landsskatteretten


Landsskatteretten behandler klager over afgørelser, der er truffet af Skatteankenævn, Told - og Skatteregionerne samt Ligningsrådet. De behandler desuden klager over afgørelser, der er truffet af Skyldrådet vedrørende vurdering af fast ejendom.


Landsskatteretten er landets øverste administrative klageinstans på skatte- og vurderingsområdet.

Hvem består nævnet af? minimum 30 medlemmer:

  1. En retspræsident
  2. Et antal retsformænd
  3. Elleve medlemmer, der er beskikket af Folketinget
  4. Sytten medlemmer, der er beskikket af skatteministeren

Gebyr: 400 kr., gebyret tilbagebetales normalt, hvis klageren får helt eller delvis medhold.

Klagefrist: 3 måneder fra modtagelsen afgørelsen.

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan indbringes for byretten

Andet: En klage vil som regel have opsættende virkning.

Adresse
Ved Vesterport 6, 4. sal,

1612 København V.

Tlf.:33760909

sanst@sanst.dkSe også