Klagenævnet for Udbud


Klagenævnet behandler klager over overtrædelser af Fællesskabsretten (EU) i forbindelse med offentlige kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, kontrakter vedrørende forsyningsvirksomhed samt indgåelse af bygge - og anlægskontrakter.

( Klagenævnet behandler ikke krav om erstatning, men kan dog annullere ulovligt indgåede aftaler, afbryde en udbudsprocedure eller pålægge ordregiveren, at udbudsforretningen lovliggøres).

Hvem består nævnet af?

  1. En formand
  2. Et antal sagkyndige, der er udvalgt blandt personer, der har kendskab til offentlig indkøbsvirksomhed, bygge - og anlægsvirksomhed samt transport og anden tilknyttet erhvervsvirksomhed.

Alle medlemmer udpeges af erhvervsministeren for en 4-årig periode

Gebyr: 4000 kr. Får klageren helt eller delvis medhold tilbagebetales gebyret.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist

Hvem kan klage? Alle der har en retslig interesse kan indbringe en klage.

Kan afgørelsen ankes? Afgørelsen kan ikke indbringes for anden offentlig instans

Adresse
Kampmannsgade 1
1780 København V.
Tlf.:33307622
Fax: 33307799
www.eogs.dk


Se også