Klagenævnet for Udbud


Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans, hvis hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af EU-udbudsreglerne ved udbud af bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser.

Klagenævnet behandler ikke krav om erstatning, men kan dog annullere ulovligt indgåede aftaler, afbryde en udbudsprocedure eller pålægge ordregiveren, at udbudsforretningen lovliggøres.

Hvem består nævnet af?

  1. En formand
  2. Et antal sagkyndige, der er udvalgt blandt personer, der har kendskab til offentlig indkøbsvirksomhed, bygge - og anlægsvirksomhed samt transport og anden tilknyttet erhvervsvirksomhed.

Alle medlemmer udpeges af økonomi- og erhvervsministeren for en 4-årig periode

Gebyr: 10.000 kr. Får klageren helt eller delvis medhold tilbagebetales gebyret.

Klagefrist: Klage skal indgives til klagenævnet inden bestemte frister, såfremt klagen vedrører et EU-udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet inden 6 måneder fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, eller inden 12 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Der gælder ikke klagefrister for klager over overtrædelse af tilbudsloven.

Hvem kan klage? Alle, der har en retlig interesse, kan indbringe en klage.

Kan afgørelsen ankes? Afgørelsen kan ikke indbringes for anden offentlig instans, men kan inden 8 uger indbringes for domstolene.

Adresse
Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg
72 40 57 08

klfu@naevneneshus.dk

www.klfu.dk


Se også