Forsvarets Ankenævn


Nævnet behandler klager over afgørelser, der er truffet af disciplinarnævnene, der nedsat for de enkelte tjenesteområder indenfor forsvaret.


Discliplinarnævnene behandler sager vedrørende milde sanktioner til militært personale. Disse sanktioner kan eksempelvis være: belæring, fremstilling, tilrettevisning, vagt, arbejde og efterøvelse i fritiden samt overflytning til en anden tjeneste.

Hvem består nævnet af? minimum 3 medlemmer:

  1. En formand, der er civil og opfylder betingelserne for at være landsdommer
  2. Et medlem, der er generalauditør
  3. Et medlem, der er advokat, udpeget af Advokatrådet.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Der er ingen klagefrist. Klagen skal ske ved mundtligt eller skriftlig henvendelse til formanden for det Disciplinarnævn, hvis afgørelse man ønsker prøvet.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Adresse
  • Holmens Kanal
    1060 København K.

    Tlf.:33922458


Se også