Erhvervsankenævnet


Nævnet behandler klager over afgørelser truffet af Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Rejsegarantifonden.

Nævnet behandler både Finanstilsynets, Erhvervsstyrelsens og Rejsegarantifondens afgørelser, herunder afgørelse om afslag på behandling af sager.

Hvem består nævnet af?

1. En formand, der er landsdommer

2. En næstformand, der er landsdommer

3. Et antal medlemmer, der er udpeget af økonomi- og erhvervsministeren for en 4-årig periode. Medlemmerne repræsenterer sagkundskab indenfor erhvervsforhold.

Gebyr: Der er som udgangspunkt et gebyr på 4.000 kr. Hvis din klage ikke vedrører din erhvervsudøvelse, er gebyret dog 2.000 kr. Gebyret betales tilbage, hvis du får medhold i klagen, eller hvis klagen afvises. Det er gratis at klage over afslag på aktindsigt.

Klagefrist: Klagefristen er som udgangspunkt 4 uger og løber fra tidspunktet, hvor afgørelsen er fremsendt til dig.

Kan afgørelsen ankes? Afgørelsen kan ikke ankes til andre administrative myndigheder, men den kan indbringes for domstolene.

Andet: En klage har som hovedregel ikke opsættende virkning, dvs. afgørelsen truffet af Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen eller Rejsegarantifonden har retsvirkning indtil ankenævnet træffer afgørelse.

Adresse

Nævnenes Hus
Toldboden 2, 8800 Viborg
Tlf.: 72 40 56 00
Telefontid 09.00-15.00
E-mail:
ean@naevneneshus.dk
erhvervsstyrelsen.dk/ erhvervsankenaevnetSe også