Energiklagenævnet


Energiklagenævnet er sidste administrative klageinstans for myndighedsafgørelser efter en række love indenfor energiområdet.


Energiklagenævnet er etuafhængigt klagenævnpå Klima-,Energi- og Bygningsministeriets ressortområde.

Energiklagenævnet er øverste klageinstans for afgørelser truffet af energimyndighederne efter de væsentligste love inden for energiområdet. Det drejer sig navnlig om afgørelser truffet af Energistyrelsen, Energitilsynet og kommunerne.

Hvem består nævnet af?

Nævnet består af en formand og en næstformand samt en række sagkyndige medlemmer med
alsidigt kendskab til energimæssige forhold.

Gebyr: 4.000 kr. Gives der klager helt eller delvist medhold i den indbragte klage, kan nævnet bestemme, at gebyret helt eller delvist tilbagebetales. Afvises en klage fra realitetsbehandling, tilbagebetales gebyret.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Virksomheder, der mener, at energistyrelsen fejlfortolker en indgået aftale. Derudover kan der klages over ydelser af supplerende tilskud til el-producenter, der producerer naturgas- eller affaldsbaseret kraftvarme.

Kan afgørelsen ankes? Nej

Adresse
  • Frederiksborggade 15
    1360 København K.
    Tlf.: 33 95 57 85

    efkn@efkn.dk


Se også