Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere


Nævnet behandler klager over autoriserede ejendomsmæglere eller ejendomsmæglervirksomheder, der har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Lov om formidling af fast ejendom m.v. og god ejendomsmæglerskik.


Nævnet behandler, i modsætning til Klagenævnet for Ejendomsformidling, klager, der vedrører krav om bøde eller frakendelse af retten til at udøve erhvervet. Nævnet behandler kun sager i forbrugerforhold, dvs. køb og salg af fast ejendom som hovedsageligt anvendes til ikke-erhvervsmæssige formål.

Nævnet behandler derimod ikke kollegiale sager eller sager om erstatning.

Nævnet er en uafhængig administrativ klageinstans, der hører under Erhvervsstyrelsen.

Hvem består nævnet af?8 medlemmer:

  1. En formand, der er dommer
  2. En næstformand, der er dommer
  3. 2 medlemmer som repræsenterer forbrugerne
  4. 2 medlemmer som repræsenterer ejendomsmæglerne
  5. 2 medlemmer med særlig kendskab til ejendomshandel

Gebyr:250 kr. Gebyret tilbagebetales såfremt der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist: Klagen skal indgives senest 5 år efter, at handlingen eller undladelsen, som klagen vedrører, er ophørt.

Kan afgørelsen ankes?Sagen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed men kan indbringes for domstolene.

Adresse


Se også