Direktoratet for Kriminalforsorgen


Direktoratet behandler klager over afgørelser, der er truffet af fængsler, arresthuse og tilsynsafdelinger


Hvem består nævnet af?

Direktoratet er en institution, der hører under justitsministeriet

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: For fængselsafsonere og tilsynsklienter er der en klagefrist på 2 måneder i de fleste sagstyper. For anholdte og varetægtsfængslede gælder ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Personer, der er anbragt i et fængsel eller et arresthus, og personer, som er under tilsyn af kriminalforsorgen, kan klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det samme kan andre, som er berørt af en afgørelse, f. eks. pårørende, som er nægtet besøgstilladelse.

Domstolsprøvelse: Endelige afgørelser kan i visse tilfælde inden 4 uger indbringes til prøvelse ved domstolene.

Adresse


Se også