De psykiatriske patientklagenævn


Nævnet behandler klager over tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt og beskyttelsesfiksering på de psykiatriske afdelinger.

Du har mulighed for at få beskikket en patientrådgiver, som kan hjælpe dig blandt andet med at indgive klagen.


Hvem består nævnet af? mindst 3 medlemmer:

  1. En formand, der er direktøren for Familieretshuset
  2. Et medlem, der er udpeget efter anbefaling fra Den Almindelige Danske Lægeforening
  3. Et medlem, der er udpeget efter anbefaling fra Danske Handicaporganisationer

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Kan afgørelsen ankes? Afgørelsen kan forlanges indbragt for retten inden 4 uger eller Det Psykiatriske Ankenævn inden 3 måneder

Andet: Klagen kan fremsættes overfor patientrådgiveren, hospitalets læge, sygeplejersker, plejere eller andre, der har deltaget i forløbet samt sygehusmyndigheden.

Adresse
  • Der er et psykiatrisk patientklagenævn i hver region


Se også