Byggeriets Ankenævn


Ankenævnet behandler klager vedrørende nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv-, anlægsgartner- og jordarbejde (dog ikke klager vedrørende forurenet jord) samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer.


Indgår der i en hoved- eller totalentreprise tillige arbejder af en anden karakter end de ovenfor nævnte, kan også klager over denne del af entreprisen behandles af nævnet, hvis den pågældende underentreprenør samtykker heri.

Ankenævnet behandler ikke klager over nybyggerier, hvis den samlede entreprisesum for hele byggeriet overstiger kr. 1.000.000,- inkl. moms.

Du kan både klage over virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri og virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri.

Du skal være opmærksom på, at virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, er forpligtede til at deltage i en ankenævnssag og til at efterleve en kendelse afsagt af ankenævnet. Virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, er hverken forpligtede til at deltage i en ankenævnssag eller til at efterleve en kendelse.

Hvem består nævnet af? 5 medlemmer

  1. En formand, der opfylder betingelserne for at være landsdommer
  2. Et medlem, der repræsenterer Forbrugerrådet
  3. Et medlem, der repræsenterer Parcelhusejernes Landsforening
  4. To medlemmer, der repræsenterer Dansk Byggeri

Ankenævnet er en privat klageinstans.

Gebyr: 300 kr. Får du helt eller delvist medhold, får du tilbagebetalt gebyret. Bliver det nødvendigt at udpege en skønsmand til at vurdere det udførte arbejde, vil nævnet ved sagens afslutning tage stilling til, om du eller håndværkeren skal betale omkostningerne til syns- og skønsmanden. Udgangspunktet for fordelingen af sagsomkostningerne er, at forbrugeren skal betale, hvis nævnet ikke giver forbrugeren medhold i klagesagen. Du kan maksimalt blive pålagt at betale kr. 3.000,00 i sagsomkostninger.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist, men der skal anvendes et særligt klageskema.

Hvem kan klage? Forbrugere, herunder også ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, hvor arbejdet er bestilt til ikke erhvervsmæssig anvendelse, kan klage til ankenævnet

Inden du klager til Byggeriets Ankenævn, skal du have reklameret over det udførte arbejdes kvalitet eller prisen på arbejdet, til den håndværker, der har faktureret arbejdet. Håndværkeren skal have afvist eller undladt at reagere på klagen. Derfor bør du sikre dig bevis for - fx i form af anbefalede breve, du beholder kopier af - at du forgæves har reklameret til håndværkeren.

Du skal have betalt den del af det fakturerede beløb, der ikke er uenighed om.

Er du blevet stævnet af virksomheden, du ønsker at klage over, fordi du ikke har betalt det fulde fakturabeløb, kan Byggeriets Ankenævn ikke behandle sagen.

Hvordan kan man klage?

En klage skal indgives på et særligt klageskema, som du kan rekvirere ved at ringe til sekretariatet for Byggeriets Ankenævn på tlf. 72 16 02 00 på hverdage mellem kl. 10.00 - 12.00, eller du kan klikke på dette link for at få et klageskema og her for en vejledning til, hvordan du udfylder klageskemaet.

Adresse


Se også