Biblioteksafgiftsnævnet


Nævnet træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende klager over afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen om fordelingen af biblioteksafgift


Hvem består nævnet af ?

Nævnet består af fire medlemmer.
Kulturministeren udpeger formanden, som skal have administrativ og juridisk sagkundskab, og et medlem, som skal have biblioteksfaglig sagkundskab.
To medlemmer udpeges efter indstilling fra henholdsvis Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere som repræsentanter for de berettigede.

Gebyr: Der er intet gebyr

Klagefrist: Senest den førstkommende hverdag 8 uger efter, at Slots- og Kulturstyrelsen har truffet endelig afgørelse.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet:

Adresse
  • Nyrogade 2 | DK-11203 København K | Telefon
  • +45 3392 3370 |
  • E-mail kum@kum.dk | http://www.kum.dk


Se også