Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er den øverste klageinstans på det sociale område og behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser truffet af Udbetaling Danmark, kommunerne, A-kasser, uddannelsesinstitutioner, jobcentre, Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Områder, hvor Ankestyrelsen fungerer som 1. og eneste instans er bl.a.:

Områder, hvor Ankestyrelsen fungerer som 2. instans er bl.a.:

Hvem består nævnet af? op til 6 medlemmer:

De tre sidstnævnte medlemmer deltager ikke altid i behandlingen af sagerne.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Inden 4 uger efter klageren har modtaget afgørelsen, han ønsker at klage over, skal klagen indgives til Ankestyrelsen

Hvem kan klage? Kun den person, som afgørelsen vedrører, kan klage.

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Hvilke nævn er Ankestyrelsen sekretariat for? Adoptionsnævnet, Arbejdsmiljøklagenævnet, Klagenævnet for Specialundervisning, Ligebehandlingsnævnet, Psykolognævnet og Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

Adresse


Se også