Ankenævnet for Søfartsforhold


Ankenævnet behandler klager over beslutninger, der er truffet af Søfartsstyrelsen vedrørende besætningsfastsættelse og afgørelser om inddragelse af anerkendelsesbeviser og tilbageholdelse af skibe


Hvem består nævnet af? 5 medlemmer:

  1. En formand, der skal opfylde betingelserne for at være landsdommer,
  2. 4 medlemmer, der har teknisk eller nautisk sagkundskab

Nævnet udpeges af erhvervsministeren og sidder i en periode på 4 år.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: 4 uger.

Klageskema: Kan hentes her

Hvem kan klage? Den søfarende, fiskeren eller rederier, hvis skibe tilbageholdes eller nægtes anløb til danske havne, kan klage.

Kan afgørelsen ankes? Nej. Nævnets afgørelser endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Adresse

Søfartsstyrelsen

Fjordvænget 30
4220 Korsør
Tlf.: 72 19 60 00


sfs@dma.dkSe også