Ankenævnet for Patienterstatningen


Nævnet behandler klager over afgørelser truffet af Patienterstatningen i sager om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader

Nævnet kan ved afgørelse både forhøje eller nedsætte den tildelte erstatning. Der kan også træffes afgørelse om, at erstatningen helt bortfalder.

Hvem består nævnet af? 10 medlemmer:

  1. En formand eller næstformand, der er dommer og udpeget af sundheds- og ældreministeren
  2. To sagkyndige, udpeget af Sundhedsstyrelsen
  3. Et medlem, udpeget af Danske Regioner
  4. Et medlem, udpeget af Kommunernes Landsforening
  5. Et medlem, udpeget af Forsikring & Pension
  6. Et medlem, udpeget af Advokatrådet
  7. Et medlem, udpeget af Forbrugerrådet TÆNK
  8. Et medlem, udpeget af Danske Handicaporganisationer
  9. Et medlem, udpeget af Danske Patienter.

Gebyr:Der er intet gebyr.

Klagefrist:Inden 3 måneder efter afgørelsen er truffet, skal klageren have indbragt klagen.

Hvem kan klage?Skadeslidte, vedkommendes forsikringsselskab samt andre med retlig interesse i sagen.

Kan afgørelsen ankes?Der kan ikke ankes til en administrativ myndighed, men sagen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter du har modtaget afgørelsen.

Adresse

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tlf.: 72 28 66 00

stps@stps.dkSe også