Ankenævnet for fondsmæglerselskaber


Nævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber, som er etableret i Danmark eller har nær tilknytning hertil. .


Ankenævnet behandler ikke klager, som vedrører transaktioner større end 500.000 kr., eller handelsværdien af din portefølje hvis den er mere end 5 mio. kr. værd på tidspunktet for klagens indgivelse.

Hvem består nævnet af?

1. En formand, der er højesteretsdommer

2. To næstformand, der er dommere

3. Et antal medlemmer, der er udpeget af Den danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk

Alle medlemmerne er beskikket for en 3-årig periode.

Hvem kan klage? Private kunder samt erhvervsdrivende, hvis klage ikke adskiller sig væsentligt fra en klage over private kundeforhold, har mulighed for at klage. Selskaber har derimod ikke adgang til at klage.

Gebyr: Der er et gebyr på 200 kr., men gebyret betales tilbage, hvis du får medhold i klagen, eller hvis klagen afvises.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist. Det er dog et krav, at du har klaget til det pågældende fondsmæglerselskab og fået afslag inden sagen indbringes for ankenævnet.

Kan afgørelsen ankes? Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden for 1 år. Såfremt du får medhold i din klage, og fondsmæglerselskabet ikke ønsker at opfylde afgørelsen, kan Nævnenes Hus indbringe sagen for domstolene på dine vegne for at få tvangsfuldbyrdet afgørelsen.

Andet: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 6 måneder.

Adresse

Sekretariatet for de finansielle ankenævn
Amaliegade 8 B, 2., 1256 København K
E-mail:
sek@fanke.dk
Tlf. 35 43 63 33
Telefontid kl. 9.30-12.30
www.fanke.dk/ankenaevnet-for-fondsmaeglerselskaberSe også