Advokatnævnet


Ankenævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærberegning.


( Nævnet kan, hvis en advokat har tilsidesat sin pligt, tildele ham en irettesættelse, en advarsel eller pålægge ham en bøde på indtil 300.000 kr. Nævnet kan pålægge en advokat at opfylde en forpligtelse eller fratage ham en sag. Ved grov og gentagne overtrædelser kan advokaten frakendes retten til at drive advokatvirksomhed i en periode på 1/2 - 5 år eller for evigt)

Hvem består nævnet af? 18 medlemmer:

  1. En formand
  2. To næstformænd
  3. Seks offentlighedsrepræsentanter, der er udpeget af justitsministeriet
  4. Ni advokater, der er udpeget af Advokatsamfundet.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist: Inden 3 måneder efter, at klageren er blevet opmærksom på det/de forhold, han ønsker at klage over, skal der være  indgivet en skriftlig klage .

Kan afgørelsen ankes? Advokaten kan inden 4 uger indbringe den pålagte sanktion for landsretten.

Adresse


Se også