934 Fradragsret for renter m.v.

1. Hvilke renter kan fratækkes?

2. Specielt om provisioner m.v.

3. Hvem kan fratrække renterne?

4. Rentefradragets værdi.


1. Hvilke renter kan fratrækkes?

Du kan fratrække alle forfaldne renter, herunder morarenter, på din pantegæld efter den almindelige regel om fradragsret for renteudgifter i statsskattelovens § 6, stk. 1 e).

Har du købt ejerbolig skal du huske at gennemgå refusionsopgørelsen nøje ved selvangivelsen af dine renteudgifter. Der er meget ofte på refusionsopgørelsen indeholdt renteudgifter, som ikke er blevet automatisk indberettet til skattevæsenet. Du vil derfor snyde dig selv, hvis du ikke sørger for at få selvangivet disse renteudgifter.

Du kan ifølge ligningslovens § 5, stk. 1 som udgangspunkt fradrage renteudgifterne i det indkomstår, hvor renterne forfalder til betaling eller tilskrives lånet. Det er således normalt ikke en betingelse for rentefradragsretten, at renterne er betalt. De skal blot være forfaldne. Er der tale om lån i pengeinstitutter skal renter blot være tilskrevet.

Der gælder ifølge ligningslovens § 5, stk. 7 dog den undtagelse, at du først kan fratrække renteudgifter m.v. i det indkomstår, hvori du betaler disse, hvis du ikke har betalt renteudgifter m.v. for tidligere indkomstår i samme gældsforhold inden udgangen af indkomståret. Det vil med andre ord sige, at du kan fratrække ikke betalte renter, hvis du kun er i restance med renteudgifter på det samme lån for det aktuelle indkomstår. Er du i restance med renteudgifter for tidligere indkomstår kan du alligevel fratrække de ubetalte renteudgifter, hvis du kan godtgøre, at du ved udgangen af det år, indkomstopgørelsen vedrører, var i stand til at betale forfalden gæld eller stille betryggende sikkerhed herfor i dine aktiver.

Normalt forfalder renter på pantegæld bagud, men skulle du være gået med til, at renterne forfalder forud, kan disse renter også fratrækkes i det år, hvor renterne er forfaldne. Det er dog en betingelse, at renterne højst forfalder 6 måneder forud.

Du kan efter de samme regler desuden fratrække forfaldne bidrag til realkreditinstitutioner.

Du kan ligeledes fratrække såkaldte differencerenter, som påløber i forbindelse med straksindfrielse af konvertible realkreditlån.

Du kan som nævnt i indledningen godt fratrække forfaldne morarenter på pantegælden. Det samme gælder eventuelle morarenter vedrørende for sen betaling af el, gas, vand og varme osv. Du kan derimod ikke fratrække eventuelle morarenter, som du har måtte betale som følge af for sen betaling af ejendomsskatter.

Hvis du eller din ægtefælle er fyldt 65 år, er førtidspensionist, delpensionist eller på efterløn, kan du få lån fra kommunen til betaling af ejendomsskatterne på din helårs- eller fritidsbolig til en meget lav rente. Disse renter er til gengæld ikke fradragsberettigede. Du kan læse mere om de billige lån til ejendomsskatter på emne nr. 938.


2. Specielt om provisioner m.v.

Har du optaget et boliglån i et pengeinstitut, kan stiftelsesprovision kun fratrækkes, hvis lånets løbetid ifølge låneaftalen er på under 2 år. Hvis den aftalte løbetid f. eks. er på 5 år, får du ikke fradrag for stiftelsesprovisionen, selv om du indfrier lånet inden 2 år.

Derimod kan løbende provisioner til pengeinstituttet fratrækkes, uanset lånets løbetid.

Hvis du i forbindelse med en hjemtagelse af et realkreditlån har betalt en garantiprovision til dit pengeinstitut, som har stillet garanti for anmærkningsfri tinglysning af pantebrevet til kreditforeningen, er denne provision fradragsberettiget, hvis der er tale om en løbende provision, som beregnes med en bestemt procentsats pr. kvartal - også selv om provision kun bliver tilskrevet én gang, fordi garantien bliver opfyldt i den første garantiperiode.


3. Hvem kan fratrække renterne?

Du kan naturligvis kun fratrække renteudgifterne m.v. fuldt ud, hvis du er enedebitor på lånet.

Lever du i papirløst samlivsforhold, og har I købt jeres hus eller ejerlejlighed i lige sameje, kan du kun fratrække din halvdel af renteudgifterne. I kan ikke selv bestemme, hvorledes rentefradraget skal fordeles imellem jer. Dette skal fordeles i overensstemmelse med jeres indbyrdes hæftelsesforhold.

Er du gift, kan du som udgangspunkt kun fratrække de renteudgifter, som vedrører lån, som du selv hæfter for. Tilhører boligen dit særeje eller din bodel (dvs. at huset står i dit navn), kan du fratrække renteudgifterne fuldt ud på din selvangivelse. Ejer I boligen i lige sameje, kan du som udgangspunkt kun fratrække din halvdel af renteudgifterne, og ejes huset af din ægtefælle, kan du som udgangspunkt ikke fratrække nogen del af renteudgifterne. Dette gælder, selv om du måtte have betalt renteudgifterne for din ægtefælle.

Ovennævnte klare regler kompliceres af, at skattemyndighederne normalt accepterer, at ægtefæller fordeler rentefradragsretten indbyrdes efter forgodtbefindende. Dette hænger sammen med, at det for samlevende ægtefæller normalt er uden betydning for den samlede skat, hvorledes renteudgifterne fordeles på ægtefællernes selvangivelser. I det år, hvor sambeskatningen ophører, dvs. ved separation, skilsmisse eller død, skal ægtefæller fordele rentefradragene efter samme regler som for ugifte, dvs. efter de reelle hæftelsesforhold.


4. Rentefradragets værdi.

Renteudgifter fratrækkes i kapitalindkomsten. Har du som de fleste større renteudgifter end renteindtægter, har du såkaldt negativ kapitalindkomst.

Fra og med år 2001 kan rentefradraget slet ikke ske i bundskatten og fra 2012 er bundskatten steget, mens sundhedsbidraget er sat ned. Dette har medført, at rentefradragets værdi er på ca. 25,6% i 2019-2022, hvis den samlede kapitalindkomst er negativ med mere end 50.000 kr for enlige og 100.000 kr. for ægtepar, der er samlevende ved indkomstårets udløb. Ved kapitalindkomst under de nævnte beløbsgrænser, er rentefradragets værdi fortsat på ca. 33,6%.