931 Ejendomsværdiskat

Fra d. 01.01.2000 er reglerne om lejeværdi af egen bolig blevet afløst af pinsepakkens ny ejendomsværdiskat, der gælder for alle 1- og 2-familiehuse, ejerlejligheder, fritidsboliger samt visse stuehuse på landbrugsejendomme.

Ejendomsværdiskatten i 2010-2020  udgør 10 promille af ejendomsværdien op til 3.040.000 kr. og 30 promille af den del, der overstiger 3.040.000 kr. 

Ejendomsværdiskatten i 2022 og 2023  udgør 9,2 promille af ejendomsværdien op til 3.040.000 kr. og 30 promille af den del, der overstiger 3.040.000 kr. 

Ejendomsværdiskatten skal  beregnes af den mindste af værdi af enten

  1. ejendomsværdien d. 1. januar 2001 med tillæg af 5% eller
  2. ejendomsværdien d. 1 januar 2002
  3. ejendomsværdien d. 1. oktober i indkomståret.

Ved om- og tilbygninger, der kræver byggetilladelse, skal der foretages nye vurderinger pr. 01.01.2001 og 2002 under hensyntagen til værdien af om- eller tilbygningen. Tilsvarende gælder ved  nybyggeri, frasalg og tilkøb af et areal og ved ændret anvendelse.

En sælger af en ejerbolig (dog ikke sommerhuse) skal fra 2002 ikke længere betale ejendomsværdiskat til overtagelsesdagen, men kun til fraflytningstidspunktet. Tilsvarende skal en køber først betale fra indflytningstidspunktet, når indflytning sket efter overtagelsesdagen.

Ejendomsværdiskatten indgår ikke i den skattepligtige indkomst.

Der gælder en række indviklede nedslags- og lempelsesregler:

1. Ejere, der har erhvervet ejendommen senest d. 01.07.1998, får et nedslag på 1,8 promille (2023), og et ekstra nedslag på 3,7 promille, dog maksimalt 1.200 kr., hvilket svarer til det tidligere standardfradrag. Nedslaget bortfalder ved ejerskifte, dog ikke ved ejerskifte mellem ægtefæller -  hvad enten dette sker under ægteskabet eller som led i bodeling ved separation eller skilsmisse. Ved dødsfald kan den længstlevende ægtefælle, der bliver boende i ejendommen, ligeledes beholde nedslaget.

2. Hvis ejeren eller den samlevende ægtefælle ved indkomstårets udgang har opnået folkepensionsalderen, ydes der en pensionistrabat på 3,7 promille dog maksimalt med 6.000 kr. for helårsboliger og maksimalt med  2.000 for fritidsboliger. Pensionistrabatten reduceres med 5% af den del af den personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der i 2023 overstiger 2122.700 kr. for enlige og 327.200 kr. for ægtepar.

3. Stigningen kan højest udgøre 20%, dog mindst 2.400 kr., i forhold til året før.

4. Hvis ejeren eller dennes ægtefælle inden året udløb

1) har nået folkepensionsalderen
2) er fyldt 60 år og modtager eller får forskud på førtidspension eller modtagerinvaliditetsydelse med bistands- eller plejetillæg, eller
3) modtager efterløn

kan stigningen fra året før højest udgøre 20% minus 900 kr., dog mindst 500 kr. Nedsættelsen bortfalder ved ejerskifte, dog ikke mellem ægtefæller. Begrænsningerne på den maksimale stigning gælder ikke stigninger som følge af, at pensionistnedslaget nu indkomstreguleres.

Der skal ikke svares ejendomsværdiskat i 2023, hvis der er tale om et nyopført hus, som ikke er vurderet som færdigbygget. Vurderingsrådet træffer bestemmelse om, hvorvidt en nybygning er færdigbygget. En ejendom skal vurderes som færdigbygget, når den kan anvendes som bolig.