927 Værgens pligter

Du kan på dette emne læse om en række af de pligter, der påhviler en beskikket værge for en person, der er under værgemål.

Værgemålsloven indeholder i § 24 en generel regel om, at værgen skal varetage interesserne for den, der er under værgemål, og i § 25 en regel om, at værgen skal sørge for, at formuen bevares og giver rimeligt udbytte. Værgen skal desuden sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er under værgemål. De mere konkrete pligter for værgen fremgår først og fremmest af værgemålsbekendtgørelsen, som vi vil anbefale enhver værge at studere ret så grundigt.

  1. Værgen har for det første pligt til straks at sørge for, at en dom om handleevnefratagelse bliver tinglyst i personbogen - og - hvis den, der har fået frataget handleevnen, ejer fast ejendom - da tillige på ejendommens blad i tingbogen.

  2. Værgen har for det andet pligt til at sørge for, at den pågældendes midler indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling. Værgen kan normalt selv bestemme, i hvilken forvaltningsafdeling midlerne skal anbringes, og om midlerne eventuelt skal flyttes til en anden forvaltningsafdeling. Midlerne kan ikke anbringes i flere forskellige forvaltningsafdelinger. Visse midler skal slet ikke indsættes i en forvaltningsafdeling, fx fast ejendom og løsøre, og det samme gælder som regel midler på ikke over 75.000 kr. Du kan på emne nr. 924 læse mere detaljeret om disse undtagelser.

  3. Værgen har for det tredie pligt til at sørge for, at formuen bevares og giver et rimeligt udbytte, og at indtægterne anvendes til gavn for den, der er under værgemål. Det falder uden for værgens opgaver at søge at opnå størst mulig forøgelse af formuen. Værgen skal blot sørge for at formuen bevares og giver et rimeligt og normalt udbytte - uden at der løbes nogen risiko.

    Værgen bestemmer, om midlerne skal stå i forvaltningsafdelingen som kontantindskud på opsigelse eller på anfordring - svarende til almindelige indlån i banker og sparekasser - eller om midlerne skal anbringes i værdipapirer. Der gælder detaljerede regler for, i hvilke værdipapirer midlerne kan anbringes. Disse regler kan du læse i værgemålsbekendtgørelsen kap. 3

    Værgen får normalt udbetalt renteindtægterne af midlerne og skal som nævnt sørge for at indtægterne anvendes til bedste for den, der er under værgemål.. Er indtægterne ikke tilstrækkelige til at dække hans eller hendes fornødenheder, kan værgen ansøge om frigivelse af kapitalen. Ansøgningen skal indsendes til forvaltningsafdelingen, som videresender ansøgningen til Familieretshuset. Hvis ansøgningen er velbegrundet, vil Familieretshuset ofte give tilladelse til frigivelse af kapitalen.

  4. Endelig - for det fjerde - har værgen pligt til at føre omhyggeligt regnskab over sin bestyrelse af formuen og over anvendelsen af indtægterne. Regnskabet med bilag skal indsendes hvert år inden d. 1. juni til den forvaltningsafdeling, hvor midlerne er anbragt. Værgemålsregnskabet kan udfærdiges på særlige blanketter, som kan rekvireres i forvaltningsafdelingen eller hos Familieretshuset. Regnskabet skal normalt kun omfatte anvendelsen af den umyndiges indtægter, idet kapitalforholdene fremgår af forvaltningsafdelingens egne kontoudtog og depotoversigter.