924 Konsekvenserne

1. Værgens opgaver Oversigt over de godkendte forvaltningsafdelinger
2. Bestyrelsen af formuen
3. Den retlige handleevne
4. Valgret og valgbarhed

1. Værgens opgaver

Den beskikkede værge bestyrer den pågældendes formue og handler på hans eller hendes vegne i retsforhold vedrørende formuen - og i visse tilfælde også i personlige spørgsmål. Hvis der er tale om usædvanlige dispositioner, fx. optagelse af et lån eller ydelse af gaver, kan værgen kun gyldigt forpligte den pågældende, hvis dispositionen bliver godkendt af Familieretshuset, som fører tilsyn med værgen. Du kan læse mere om værgens rettigheder på emne nr. 926 og om værgens pligter på emne nr. 927.

2. Bestyrelsen af formuen

Den pågældendes formue skal i de fleste tilfælde bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling i et af de større pengeinstitutter.

Der er i alt 13 godkendte forvaltningsafdelinger. Har den pågældendes midler fx. hidtil stået i den lokale sparekasse, påhviler det værgen at sørge for, at midlerne overføres til en godkendt forvaltningsafdeling.

Der gælder 4 forskellige undtagelser, hvorefter den pågældendes midler alligevel ikke skal indsættes i en forvaltningsafdeling

  1. Midler på under 75.000 kr., medmindre der i forvejen bestyres midler i forvaltningsafdelingen eller beløbet må antages senere at ville blive bragt op på 75.000 kr. eller derover.

  2. Gaver, medmindre giver har bestemt, at midlerne skal bestyres i en forvaltningsafdeling.

  3. Friarv, som efter arveladerens testamente ikke skal i forvaltningsafdeling.

  4. Fast ejendom og løsøre.

 

3. Den retlige handleevne

Hvis den pågældende kun har fået beskikket en værge efter VML § 5, beholder den pågældende sin retlige handleevne.

Hvis der tillige er sket handleevnefratagelse efter VML § 6, kan den, der er under værgemål, som hovedregel ikke råde over sin formue eller forpligte sig ved retshandler.

En person, der har fået frataget handleevnen, kan f. eks. ikke gyldigt købe på kredit, underskrive gældsbreve eller på anden måde påtage sig gældsforpligtelser, og han eller hun kan heller ikke gyldigt sælge eller bortgive sine ejendele eller yde lån eller arveforskud til sine familiemedlemmer. De aftaler, som den pågældende indgår, er altid ugyldige, hvis den anden part er i ond tro, dvs. enten vidste eller burde vide, at den pågældende var umyndig. Aftalerne bliver imidlertid også ugyldige, selv om den anden part var i nok så god tro, dvs. hverken vidste eller burde vide, at den pågældende var umyndig - forudsat at dommen om handleevnefratagelse er blevet tinglyst i personbogen - og tillige - hvis det drejer sig om aftaler om fast ejendom - på den faste ejendoms blad i tingbogen.

Der gælder dog visse undtagelser, som ikke har den helt store praktiske betydning:

For det første kan den pågældende selv indgå aftaler om personligt arbejde.

For det andet råder den pågældende selv over, hvad han eller hun har erhvervet ved egen virksomhed efter fratagelsen af handleevnen. Pension eller ydelser fra det offentlige, fx bistandshjælp, kan ikke betragtes som erhvervet ved egen virksomhed, og disse løbende indtægter er derfor underkastet almindelig værgebestyrelse.

 

4. Valgret og valgbarhed

Hvis den pågældende kun har fået beskikket en værge efter VML § 5, beholder den pågældende sin valgret og valgbarhed.

Har den pågældende fået frataget hele sin handleevne efter VML § 6, mister han eller hun sin valgret - både ved valg til folketinget, til Europaparlamentet, til kommunalbestyrelser og menighedsråd, og ved almindelige folkeafstemninger. Den pågældende mister også sin valgbarhed til de nævnte institutioner..

Hvis den pågældende kun har fået frataget sin handleevne delvist, bevarer den pågældende sin valgret og valgbarhed.


Oversigt over godkendte forvaltningsafdelinger:

Alm. Brand Banks Forvaltningsafdeling Midtermolen 7, 2100 København Ø.
Danske Forvaltning Strødamsvej 46, 2100 København K.
Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter Toldbodgade 33, 3. 1022 København K.
Lån & Spar Banks Forvaltningsafdeling Højbro Plads 9-11, 1014 København K
Nordea Forvaltning Postbox 850 0900 København C.
Skandinaviska Enskilda Banken, Forvaltningsafdelingen Landemærket 10, 1014 København K.
Sydbank A/S, Forvaltningsafdelingen Peberlyk 4, 6200 Åbenrå
Handesbankens Forvaltningsafdeling Østergade 2, 7400 Herning
Jyske Bank, Forvaltningsafdelingen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg
Spar Nord Banks Forvaltningsafdeling Skelagervej 15, 9100 Ålborg
Nykredit Banks Forvaltningsafdeling Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.