797 Kan der gøres udlæg ?

Hvis du ikke kan betale din gæld, kan dine kreditorer normalt foretage udlæg i alt, hvad du ejer og derefter lade dine ejendele bortsælge på tvangsauktion. Der gælder dog en række undtagelser fra denne regel, blandt andet det såkaldte trangsbeneficium, og det kan du læse mere om på emne nr. 643.

Indtil d. 01.02.2005 har det i mange tilfælde været umuligt for dine kreditorer at gøre udlæg i din andelslejlighed, hvis det af vedtægterne var fastsat, at der ikke kunne gøres udlæg i andelen, og at denne ikke kunne pantsættes.

Denne fredning af andelsboliger blev ophævet fra d. 01.02.2005. 

Der kan nu - uanset modstående vedtægtsbestemmelser - gøres udlæg i din private andelslejlighed. Dette gælder for alle dine kreditorer, også gamle kreditorer som ikke hidtil har kunnet gøre udlæg

Der kan dog ikke gøres udlæg, hvis 

1) andelslejligheden efter sin størrelse og indretning alene opfylder de sædvanlige krav til en beskeden bolig, der under hensyn til skyldneren og hans husstand med rimelighed kan stilles, og 
2) andelslejligheden ved tvangsfuldbyrdelse må antages ikke at indbringe et beløb, der klart overstiger udgiften ved overtagelse af en passende almen bolig eller leje- eller andelsbolig.

Reglen skal formentlig fortolkes således, at der ikke kan gøres udlæg i en andelslejlighed, hvis nettoprovenuet ved salg - efter fradrag af restancer og handelsomkostninger - ikke kan antages at ville overstige 50.000 kr.