796 Din hæftelse for gælden

Hvis andelsboligforeningen skulle komme i økonomisk uføre - og det er desværre ikke et helt ukendt fænomen - får det stor betydning, hvorledes du som medlem hæfter for foreningens gæld.

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber indeholder ikke regler om din hæftelse over for boligforeningens kreditorer.

Andelsboligforeningens vedtægter indeholder næsten altid en bestemmelse, hvorefter et medlem som hovedregel alene hæfter med sit indskud for de forpligtelser, der vedrører foreningen. Denne form for hæftelse kaldes i fagsproget for en begrænset solidarisk hæftelse og den svarer til aktionærernes hæftelse i et aktieselskab.

Du hæfter sammen med de øvrige medlemmer solidarisk, dvs. en for alle og alle for een, for foreningens gæld, men din hæftelse er begrænset til dit indskud. Skulle andelsboligforeningen gå konkurs, kan du i værste fald miste hele dit indskud og det er naturligvis slemt nok, men du hæfter som regel trods alt ikke for gælden med alt, hvad du i øvrigt ejer.

Nu skal du ikke tro at den hellige grav er vel forvaret. Normalvedtægterne for private andelsboligforeninger indeholder nemlig en vigtig undtagelse fra denne begrænsede hæftelse. Bestemmelsen lyder således:

Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages realkreditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev, hæfter medlemmer kun personligt, solidarisk for denne pantegæld, såfremt kreditor har taget forbehold herom.

Ifølge denne bestemmelse risikerer du at komme til at hæfte solidarisk og personligt, dvs. for hele gælden og med hele din formue, hvis kreditforeningen eller pengeinstituttet har taget et forbehold herom i forbindelse med etableringen af lånet.

Vi vil råde dig til at undersøge, om vedtægterne i din andelsboligforening indeholder den her nævnte undtagelsesbestemmelse, og om kreditforeningen eller pengeinstituttet i bekræftende fald har taget forbehold om personlig hæftelse fra medlemmerne. Hvis dette er tilfældet må du overveje at sælge din andelsbolig eller med åbne øjne løbe risikoen for at blive ruineret, hvis det skulle gå så galt, at andelsboligforeningen går konkurs.