767 Omkostningerne

 Når du køber ejerbolig, skal du udover udbetalingen betale en række handelsomkostninger. Hvis der medvirker ejendomsmægler, skal salgsopstillingen altid være ledsaget af et såkaldt hovedtalsskema, hvor din andel af omkostningerne er specificeret med de konkrete beløb. Du kan på dette emne læse om

a. Tinglysningsafgift

B. Advokatomkostningerne

C. Fordelingen af omkostningerne.


A. Tinglysningsafgift

Ved tinglysningen af skødet skal der betales en tinglysningsafgift på 1.850 kr. plus 0,6% af købesummen, dog mindst af den seneste ejendomsværdi, hvis denne er højere. Denne regel gælder alle typer fast ejendom.

Skal der optages et nyt realkreditlån, skal der ved tinglysningen af pantebrevet til kreditforeningen betales en tinglysningsafgift på 1.825 kr. plus 1,45% af hovedstolen. Hvis sælgeren som et led i handelen skal indfri nogle gamle kreditforeningslån, kan restgælden på de gamle lån dog overføres til det nye lån, således at der kun skal betales 1,45% i tinglysningsafgift af  differencebeløbet. Det kan du eventuelt læse mere om på emne nr. 688.

Skal der oprettes et såkaldt sælgerpantebrev, skal der ved tinglysningen betales en afgift på 1.825 kr. plus 1,45% af hovedstolen.

Skal der oprettes et ejerpantebrev, som skal ligge til sikkerhed for et lån i din bank eller sparekasse til udbetalingen eller til indfrielse af sælgerpantebrevet, skal der ved tinglysningen betales en afgift på 1.825 kr. plus 1,45% af hovedstolen.

B. ADVOKATOMKOSTNINGERNE.

De vejledende salærtakster for advokaters bistand til oprettelse af skøder blev ophævet med virkning for alle handler, som blev indgået efter d. 1. november 1994. Salæret størrelse afhænger af mange forskellige faktorer, herunder først og fremmest arbejdets omfang og ejendommens pris. Den typiske pris svinger mellem 4.000 kr. og 12.000 kr. incl. moms.

Hvis du som forbruger beder en advokat om bistand, skal advokaten fra d. 01.05.2005 i forbindelse med, at aftalen om ydelse af bistand indgås, af egen drift skriftligt give dig oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det vederlag, advokaten agter at beregne sig. Hvor det ikke er muligt at oplyse et fast vederlag, skal advokaten enten angive den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal endvidere oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Har advokaten afgivet et overslag, skal advokaten så tidligt som muligt orientere dig, hvis det samlede vederlag forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget.

For oprettelse af pantebreve udgør salæret typisk en grundtakst på 300 kr. + 2 0/00 af de første 100.000 kr., 1 0/00 af de næste 100.000 kr. og 1/2 0/00 af resten. Der er ikke moms på dette salær.

Gældsovertagelsesgebyr til kreditforeningerne er normalt på 1.000 kr. til hver kreditforening, uanset antallet af lån, og på private pantebreve, som skal overtages af køber, skal der typisk betales et gebyr på 200 kr.

C. FORDELINGEN AF OMKOSTNINGERNE.

Jeg vil nu komme ind på, hvordan omkostningerne fordeles mellem køber og sælger.

Det er altid sælger, som betaler ejendomsmæglersalæret og annonceomkostninger m.v.,.Sælgeren betaler desuden udgifterne til udarbejdelse af tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke.

Det er omvendt altid køber, der betaler omkostningerne til oprettelse og tinglysningen af sælgerpantebrev og et eventuelt ejerpantebrev, samt eventuelle gældsovertagelsesgebyrer.

Advokatomkostningerne i forbindelse med oprettelse af skødet betales normalt af køber - og det gælder uanset om ejendommen ligger øst eller vest for Storebælt.

Det er i de senere år blevet fast praksis i hele landet, at køber skal betale alle omkostningerne ved skødets tinglysning.

Der er ikke noget til hinder for, at du som et led i forhandlingerne om købesummen søger at få aftalt, at sælger betaler de fulde handelsomkostninger.