721 Indvendig vedligeholdelse

Som udgangspunkt er det udlejeren, der har pligten til at foretage indvendig vedligeholdelse i din lejlighed. Men denne pligt kan han gyldigt vælte over på dig, når følgende to krav er opfyldt:

1) Det bliver særligt fremhævet i din lejekontrakt, at du har pligten til at foretage indvendig vedligeholdelse.

2) Og din husleje sættes tilsvarende ned.

Selv om begrebet 'indvendig vedligeholdelse' umiddelbart får en til at tænke på alle former for istandsættelse inde i en lejlighed, så er det forkert. Den indvendige vedligeholdelse omfatter udelukkende 'tapetsering, maling og hvidtning', mens alt andet - som reparation af køkkenbord, gulve og døre - hører under 'udvendig vedligeholdelse'.

Langt de fleste udlejere aftaler, at du og andre lejere skal stå for den indvendige vedligeholdelse. Og hvis det er tilfældet, skal du sørge for tapetsering, maling og hvidtning af din lejlighed så ofte, som det må anses for nødvendigt.

Hvis din udlejer har pligten til indvendig vedligeholdelse, skal han afsætte en del af din husleje på en særlig konto for din lejlighed. Beløbet udgør i 2. halvår 2022  47,00 kr. pr. kvadratmeter bruttoetageareal.

Du skal hvert år - senest tre måneder efter regnskabsårets udløb - have en skriftlig oversigt over, hvad der står på den indvendige vedligeholdelseskonto. Og du kan kræve, at udlejeren skal få foretaget tapetsering, maling og hvidtning, når det er nødvendigt, men kun hvis der er tilstrækkeligt med penge på kontoen. Udlejeren har ret til at vælge håndværkerne, men du kan forlange, at de skal være uddannede inden for den pågældende branche.

Ligeledes kan du kræve dokumentation, dvs. at se håndværkerregningerne, for alle udgifter, og enhver form for rabat skal komme dig - eller rettere: vedligeholdelseskontoen - til gode!

Der er intet til hinder for, at beløbene på den indvendige vedligeholdelseskonto bruges til mindre forbedringer i din lejlighed, men kun i det omfang, at du og udlejeren er enige om det. Får du for eksempel installeret en brusekabine på baggrund af en sådan aftale, vil beløbet kunne trækkes på kontoen - og dermed er udlejeren forhindret i at kræve en lejeforhøjelse for forbedringen.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om at få fremlagt regnskaber med bilag for den indvendige vedligeholdelseskonto de seneste fem år. Nægter din udlejer at efterkomme et sådant ønske, kan du i huslejenævnet få kontoen ajourført, så der henstår et beløb svarende til fem års afsætning. Og selv om din udlejer kan dokumentere, at han har betalt visse arbejder, kan han ikke fratrække beløbene i den ajourførte konto. Det er populært sagt straffen for ikke at efterkomme din anmodning om at få fremlagt regnskaber med bilag! Det koster i år 2019 312 kr. at indbringe en sag for huslejenævnet.

Du kan klage til huslejenævnet på et af de fortrykte skemaer, der er med i den Boligklagepakke, som vi har udformet til denne linjes Formularservice.

Hvis ejendommen skifter ejer, mens du bor til leje, kan du tage det ganske roligt hvad angår kontoen for indvendig vedligeholdelse. Den nye ejer overtager vedligeholdelsespligten, og han skal videreføre kontoen!

Det skal måske tilføjes, at du ikke har noget krav på, at udlejeren indsætter vedligeholdelses-pengene på en særskilt konto for din lejlighed. Han kan frit blande dem sammen med sine øvrige penge. Men beløbet skal fremgå af et regnskab, og du vil altid kunne få gennemtvunget, at udlejeren skal betale for nødvendig tapetsering, maling og hvidtning, når der er penge til det på kontoen.

Din ret til at kræve indvendig vedligeholdelse bortfalder fra det øjeblik, lejeaftalen bliver sagt op, og du skal flytte. Men kontoen fortsætter, og udlejeren skal oplyse de nye lejere om, hvad der er opsparet til indvendig vedligeholdelse.

Ønsker du at vide noget om den øvrige vedligeholdelse - nemlig den såkaldt udvendige vedligeholdelse - kan du læse det følgende emne, nemlig emne nr. 722.