722 Udvendig vedligeholdelse

Som udgangspunkt er det udlejeren, der har den udvendige vedligeholdelsespligt af den ejendom, hvor du bor til leje. Men denne pligt kan han gyldigt vælte over på dig og de andre lejere - såvel i begrænset form som i sin helhed - når de følgende to betingelser er opfyldt:

1) Det bliver særligt fremhævet i din lejekontrakt, at du har overtaget den udvendige vedligeholdelsespligt.

2) Og din husleje sættes tilsvarende ned.


Selv om begrebet 'udvendig vedligeholdelse' umiddelbart får en til at tænke på alle former for istandsættelse af ejendommens ydervægge - og måske trappeopgang og andre fælles arealer - så er det kun delvist rigtigt. Den udvendige vedligeholdelse omfatter også arbejder inde i de enkelte lejligheder, dog bortset fra 'tapetsering, maling og hvidtning', for de sidstnævnte arbejder kaldes for 'indvendig vedligeholdelse'.

Reparation af køkkenbord, gulve og døre inde i din lejlighed vil derfor være 'udvendig vedligeholdelse', og istandsættelsen påhviler som sagt udlejeren, medmindre I klart har aftalt noget andet!

Men selv om udlejeren kan vælte den udvendige vedligeholdelse over på dig og de andre lejere, sker der kun i meget begrænset omfang - og typisk kun hvad angår forskellige vedligeholdelses-arbejder inde i lejlighederne.

Når din udlejer har den udvendige vedligeholdelsespligt - eller den væsentligste del af den - skal han holde ejendommen 'forsvarligt vedlige' og betale alle nødvendige udgifter hertil. Men i de cirka et hundrede kommuner, hvor der er boligregulering skal udlejeren hvert år afsætte et beløb hertil på en konto for udvendig vedligeholdelse. Afsætningen gælder dog kun for ejendomme, hvor der er mere end to lejligheder.

Reglerne for disse konti er gennem tiden blevet meget komplicerede, men beløbet udgør fra 37 til 44 kr (1994-niveau) pr. kvadratmeter bruttoetageareal til udvendig vedligeholdelse - afhængigt af ejendomstypen. Men spørg eventuelt det lokale huslejenævn om de helt nøjagtige satser.

Som lejer skal du være opmærksom på, at kontoen - eller der kan være flere - for udvendig vedligeholdelse ikke er noget mål for, hvornår udlejeren har opfyldt sin vedligeholdelsespligt. Den er udelukkende et maksimum for, hvad han kan forlange, at du skal betale til ejendommens udvendige vedligeholdelse. Selv om der overhovedet ikke står penge på kontoen, kan du forlange, at han fx skal få repareret eller udskiftet et utæt tag.

Din udlejer skal hvert år udarbejde et regnskab for ejendommens udvendige vedligeholdelseskonto, og du - eller eventuelt beboerrepræsentanterne - har ret til at få det mindst en gang årligt. Nægter udlejeren at udlevere det - eller undlader han at medsende det i forbindelse med en lejeforhøjelser - kan det få nogle yderst negative konsekvenser for ham. Nemlig:

1) At han slet ikke kan komme igennem med sin lejeforhøjelse,

2) Eller at kontoen bliver opskrevet til at omfatte mindst fem års hensættelser uden fradrag af nogen art.

Hvis du er utilfreds med ejendommens vedligeholdelses-stand eller de beløb, udlejeren trækker på kontoen, kan du - eventuelt via beboerrepræsentanterne - til enhver tid anmode huslejenævnet om at træffe en afgørelse i sagen. 

Inden du går videre med en klage over ejendommens udvendige vedligeholdelse, gør du klogt i at opsøge en af de gratis lejerrådgivninger eller Advokatvagten. Du kan også vælge at klage til huslejenævnet på et af de fortrykte skemaer, der er med i den Boligklagepakke, som vi har udformet til denne linjes Formularservice.