651-9 Uddannelsesopsparing

Som et led i skattereformen fra 1993 vedtog Folketinget , at der med virkning fra d. 1. januar 1994 slet ikke kunne oprettes nye konti. De allerede eksisterende konti kan naturligvis godt fortsætte, men statspræmien på 4 % bliver kun tilskrevet for tiden indtil d. 31. december 1993, selv om kontoen senere anvendes efter sit formål.

Med virkning allerede fra d. 1. juli 1993 blev reglerne om, at opsparingen som hovedregel ikke kunne hæves de første 3 år, ophævet. Du kan derfor frit ophæve kontoen og bruge pengene til andre formål, men i så fald mister du naturligvis statspræmien på 4%. Reglerne om, at opsparingen i de første 3 år var beskyttet mod retsforfølgning fra dine kreditorer er ligeledes blevet ophævet fra d. 1. juli 1993.

Har du inden udgangen af 1993 sat penge ind på en uddannelsesopsparing for dine børn under 18 år, skal barnet selv beskattes af renterne, og det betyder ofte, at alle renterne bliver skattefri, nemlig hvis barnet eller den unge ikke udnytter sit personfradrag. Denne meget fordelagtige regel om, at barnet selv skal beskattes af renterne, gælder også i de kommende år, forudsat at der er tale om indskud foretaget inden d. 31.12.1993.

Den skattefri statspræmie på 4% om året frem til d. 31.12.1993, udbetales kun, hvis opsparingen anvendes til nogle bestemte uddannelsesformål, det vil først og fremmest sige til uddannelser, som er støtteberettigede efter reglerne for Statens Uddannelsesstøtte. Opsparingen kan også anvendes til en række andre uddannelser, både i Danmark og i udlandet. Ønsker du at finde ud af, om en speciel uddannelse er omfattet af reglerne, vil vi råde dig til at bede dit pengeinstitut om den nyeste oversigt over de præmieberettigede uddannelser.

Udbetalingen kan tidligst finde sted, når den uddannelsessøgende er fyldt 16 år.

Hvis opsparingen skal præmieres med den skattefri statspræmie, er det normalt en betingelse, at beløbet udbetales med lige store månedlige rater. Du kan højst få udbetalt 24.000 kr. årligt, og hvis uddannelsen varer mere end 12 måneder, kan du derfor højst få udbetalt 2.000 kr om måneden. Der skal ved begyndelsen af hvert uddannelsesår afgives en erklæring fra kontohaveren om, at denne i udbetalingsåret vil være studieaktiv. Afbrydes uddannelsen i utide, bortfalder statspræmien i de fleste tilfælde.

Udbetalinger fra en uddannelsesopsparing forringer ikke på nogen måde mulighederne for opnåelse af støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Renterne skal ikke medregnes som egenindtægt og opsparingen skal ikke medregnes som formue.

Du kan som nævnt i indledningen frit og uden opsigelse hæve indeståendet inklusive tilskrevne renter, men du mister retten til præmien på 4%, hvis beløbet ikke anvendes til de førnævnte uddannelsesformål. Du mister også hele retten til præmien på 4%, hvis du hæver en del af indeståendet eller blot de tilskrevne renter, uden at anvende beløbene til uddannelsesformål.

Du skal i øvrigt medregne indeståendet på kontoen ved bodeling i anledning af separation eller skilsmisse, hvad enten du hæver kontoen eller ej. Det gælder dog ikke, hvis kontoen tilhører dig som særeje.

Der er ikke noget til hinder for, at du flytter din opsparing til et andet pengeinstitut, fx fordi du kan få en højere rente på kontoen. Det kan du læse mere om på emne nr. 656.