6463 Hvordan får man en gældssanering?

En sag om gældssanering indledes med, at du skal udfylde et ansøgningsskema, som du også kan rekvirere i den lokale skifteret. I skemaet skal du redegøre for dine familiemæssige forhold, uddannelse og erhverv, din og din ægtefælles eller samlevers indtægter og udgifter, samt for dine egne samt din ægtefælles eller samlevers aktiver og passiver. 

Du skal sørge for at udfylde skemaet så omhyggeligt og grundigt som muligt, og huske ved fremsendelsen af skemaet til skifteretten at vedlægge de bilag, som fremgår at skemaet, dvs. dine selvangivelser og årsopgørelser for de sidste 3 indkomstår, forskudsopgørelserne for de seneste to år, og dokumentation for din indkomst i de sidste 3 måneder, fx i form af lønsedler eller pensionsudbetaling. Er du gift eller lever du i papirløst samliv, skal de nævnte dokumenter også vedlægges for ægtefællen eller samleveren.

Du skal også udfylde et særligt spørgeskema, som skal indsendes sammen med ansøgningsskemaet.

Når skifteretten har modtaget dit ansøgningsskema, indkaldes du til et såkaldt indledningsmøde, hvor skifteretten gennemgår din ansøgning, og hvor du nærmere skal redegøre for din økonomiske situation. På baggrund af dette møde træffer skifteretten beslutning om, hvorvidt gældssaneringssagen skal indledes. Skifteretten kan nægte at indlede gældssaneringssagen, hvis der på det foreliggende grundlag ikke er rimelig udsigt til, at der kan afsiges gældssaneringskendelse. Der er faktisk mange sager, som bliver afvist på dette indledende stadium af sagen, og det er derfor vigtigt, at du sørger for at få sagen så godt belyst som muligt allerede i det indledende møde.

I mange tilfælde gør du klogt i at bede en advokat bistå dig med ansøgningen om gældssanering og deltage som din bisidder i det indledende møde i skifteretten. Udgifterne til denne bistand er desværre altid for din egen regning. Du kan hverken få almindelig eller udvidet retshjælp til advokatbistand i forbindelse med ansøgning om gældssanering. Dette hænger sammen med, at skifteretten har en almindelig pligt til at vejlede dig i forbindelse med din ansøgning om gældssanering.

Indledes gældssaneringssagen, antager skifteretten altid en advokat som skifterettens medhjælper. Normalt afholder statskassen samtlige udgifter i forbindelse med gældssaneringssagen, som løber på efter at gældssaneringssagen er indledt, og du skal derfor ikke selv betale for denne advokatbistand.

Fra det tidspunkt, hvor gældssaneringssagen er indledt, kan dine kreditorer ikke gøre udlæg i dine ejendele. Hvor mærkeligt det end kan lyde, kan skattevæsenet ifølge en højesteretsdom fra 1987 alligevel foretage lønindeholdelse til dækning af gæld til det offentlige - lige indtil gældssaneringskendelse er afsagt.

Skifteretten indrykker straks et såkaldt proklama i Statstidende, hvor dine kreditorer opfordres til at anmelde deres krav inden 8 uger: Genpart af bekendtgørelsen i Statstidende til alle kendte kreditorer. 

Anmeldes en fordring, som er omfattet af gældssaneringssagen, ikke rettidigt, bortfalder retten til dækning, når sagen er sluttet med kendelse om gældssanering. Dette gælder dog ikke pantefordringer, i det omfang pantet strækker til.

Skifterettens medhjælper udarbejder en statusoversigt og en redegørelse for de vigtigste årsager til din økonomiske situation.

Det kan sagtens tænkes, at der i forbindelse med gældssaneringen bliver stillet krav om, at du skal realisere dine aktiver, fx din ejerbolig, din bil eller din pensionsopsparing. Det kan du læse mere om på emne nr. 646-5. Hvis du ikke ønsker at følge dette krav, kan du når som helst blot trække din ansøgning om gældssanering tilbage.

Skifterettens medhjælper bistår dig desuden med at udarbejde et gældssaneringsforslag, som skal ledsages af et budget over din husstands indtægter og udgifter.

Skifteretten indkalder herefter dine kreditorer til et møde i skifteretten, hvor gældssaneringsforslaget skal gennemgås. Du skal selv være til stede på dette møde og svare på spørgsmål fra dine kreditorer og fra skifteretten. Dine kreditorer har på mødet lejlighed til at give deres mening til kende, men det er ikke dine kreditorer, der bestemmer, om du kan få gennemført gældssaneringsforslaget. Det spørgsmål afgør skifteretten ved en kendelse, som både du og dine kreditorer kan kære til landsretten.