582 Opløsning af fælles forældremyndighed

Har du og din ægtefælle efter en separation eller skilsmisse fortsat har fælles forældremyndighed, skal I selv være i stand til ved aftale at nå frem til enighed om alle væsentlige spørgsmål i forbindelse med udøvelsen af den fælles forældremyndighed,  f.eks. væsentlige medicinske indgreb, valg af skoleretning og videreuddannelse, skolefritidsordning, risikobetonet fritidsaktivitet, som f.eks. dykning, boksning, motorsport, bjergbestigning e.l., hvor der er stor risiko for skader, religion, navnevalg, pas og flytning til udlandet, herunder Færøerne og Grønland. 

Bopælsforælderen træffer - uanset den fælles forældremyndighed - alene bestemmelse om den direkte daglige omsorg, daginstitution, skolepsykolog, almindelige lægeundersøgelser og behandlinger, børnesagkyndig rådgivning, fritidsaktiviteter, der ikke er risikobetonede, og indenlandske flytninger. 

Forældreansvarsloven har ikke regler om, hvad I skal gøre, hvis I har fælles forældremyndighed og ikke kan blive enige om en væsentlig beslutning vedrørende barnets liv. Indtil d. 01.10.2007 kunne man få den fælles forældremyndighed bragt til ophør, men det kunne frem til d. 01.10.2012 kun ske undtagelsesvist, når der forelå tungtvejende grunde. Fra d. 01.10.2012 kan fælles forældremyndighed bringes til ophør, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.

Hvis de er uenige om værgemålsbeslutninger, kan
Familieretshuset træffe afgørelsen, jf. VML § 3. Der er ikke en tilsvarende regel om uenighed om væsentlige forældremyndighedsbeslutninger. Sådanne uoverensstemmelser må løses ved, at forældrene ved møder, herunder børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling i Familieretshuset, forsøger at få løst op for deres konflikt. 

Familieretshuset kan tilbyde jer en gratis børnesagkyndig rådgivning ved en socialrådgiver eller en børnepsykolog med henblik på, at eventuelle konflikter omkring udøvelsen af den fælles forældremyndighed kan blive bilagt i mindelighed.

Den fælles forældremyndighed kan opløses ved aftale, som skal anmeldes til
Familieretshuset, eller ved dom. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste. Indtil d. 01.10.2012 skulle der foreliggende tungtvejende grunde til at ophæve den fælles forældremyndighed, og kriteriet er for ophævelse er således blevet lempet.

Hvis I hidtil har praktiseret den fælles forældremyndighed på grundlag af mundtlige aftaler fra uge til uge, kan I måske føle behov for at få mere faste rammer omkring udøvelsen af den fælles forældremyndighed - frem for blot at kræve denne ophævet - så snart der opstår en konflikt. Vi har som en del af denne linies formularservice udarbejdet en formular på 6 sider til en udførlig aftale om udøvelsen af fælles forældremyndighed. Det kan du læse mere om på emne nr. 231.

Vi henleder i øvrigt din opmærksomhed på Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre. Foreningen driver en række rådgivningscentre, hvor du gratis kan få råd om bl. a. problemer vedrørende forældremyndighedsspørgsmål.