527 Økonomisk ligestilling ved sameje

Har du og din ægtefælle særeje, er sameje en simpel nødvendighed, hvis I vil eje noget sammen, f.eks. en fast ejendom.

MEN selv om du og din ægtefælle har formuefællesskab, er det i de fleste tilfælde klogt tillige at eje aktiverne i sameje, og jeg vil nu prøve at forklare dig, hvorfor fælleseje ikke altid er tilstrækkeligt til at skabe økonomisk ligestilling mellem jer.

Jeg vil i det følgende eksempel gå ud fra, at du og din ægtefælle har formuefællesskab, at I begge har udearbejde, og at I tænker på at købe en ejerbolig i form af et hus eller en ejerlejlighed. I bør i denne situation altid overveje, om I skal købe boligen i mandens navn, i hustruens navn eller - som den tredie mulighed - i sameje med begge navne på skødet.

I langt de fleste tilfælde bør disse overvejelser føre til, at I køber ejerboligen i lige sameje. Jeg vil nu anføre 5 fordele ved sameje, og derefter 1 ulempe ved sameje.

A. 5 FORDELE VED SAMEJE

1. Den første fordel er, at I ved at købe i lige sameje får lige stor juridisk indflydelse på rådigheden over boligen. Køber I boligen alene i den enes navn - typisk i mandens navn, således som det indtil for 20-30 år siden var langt det almindeligste, har den anden part - typisk hustruen - kun en ret til at modsætte sig salg og pantsætning af boligen, mens dispositionsretten i øvrigt tilkommer ejeren, dvs. manden.

2. Den anden fordel ved lige sameje er, at den enkelte ægtefælles kreditorer kun kan gøre udlæg i halvdelen af boligen. Skulle fx. manden komme i økonomisk uføre, kan mandens kreditorer kun gøre udlæg i hans halvdel af huset og kun sætte hans halvdel af huset på tvangsauktion. Hustruen hæfter ikke for mandens gæld, og derfor kan mandens kreditorer ikke røre hustruens halvdel af boligen. Hustruen kan eventuelt redde familiens bolig ved på tvangsauktionen at købe mandens halvdel af boligen. Den vil typisk kunne købes for et ret så beskedent bud, da der normalt ikke er ret mange andre, der har lyst til at købe en halvpart af en ejendom, og dermed blive medejer sammen med hustruen.

3. Den tredie fordel ved lige sameje er, at I bliver reelt ligestillede i forhold til skattevæsenet. Hvis kun manden er ejer af boligen, skal renteudgifterne normalt fratrækkes på mandens selvangivelse og årsopgørelse, og hustruen kan kun fratrække fx. halvdelen af renteudgifterne, hvis manden hvert år allernådigst går med til at dele fradragsretten. Det kan du læse mere om på emne nr. 522. Vælger I derimod sameje, er det en selvfølge, at I hver får halvdelen af skattefordelen. Jeres samlede skat vil i øvrigt blive nøjagtigt den samme, uanset i hvis navn I køber boligen. Det er derfor en misforståelse, hvis boligen købes i mandens navn, blot fordi han tjener mest.

4. Den fjerde fordel ved lige sameje er, at I dermed bliver ligestillede med hensyn til retten til at udtage boligen i tilfælde af separation eller skilsmisse. Hvis boligen kun ejes af den ene ægtefælle, har ejerægtefællen en vis fortrinsret til at udtage boligen. Det kan du læse mere om på emne nr. 577.

5. Som den femte og sidste fordel ved lige sameje vil jeg nævne, at I kun derved kan være sikre på altid at skulle ligedele en eventuel friværdi ved ægteskabets opløsning, hvad enten opløsningen sker ved død eller separation eller skilsmisse. Er ejerægtefællens nettobodel negativ, skal der ikke ske nogen ligedeling af friværdien i boligen. Den udtages af ejerægtefællen uden ligedeling, så længe ejerægtefællens gæld er større end friværdien. Du kan læse mere om denne meget ofte oversete fælde ved fælleseje på emne nr. 523. Fælden kan undgås ved, at I vælger sameje.

B. ULEMPEN VED SAMEJE.

Den store ulempe ved sameje er naturligvis, at I begge kommer til at hæfte for pantegælden i ejerboligen. Går boligen på tvangsauktion, hæfter I begge for den udækkede restgæld. Da det i de sidste 10-20 år efterhånden er blevet sådan, at det alligevel er en betingelse for, at I kan blive godkendt som købere af ejerboligen, at I påtager jer at hæfte i fællesskab for pantegælden - både over for kreditforeningen, på sælgerpantebrevet og eventuelt boliglån, bør I vælge samejeløsningen. Man må som bekendt tage det sure med det søde.

De fem fordele ved at vælge sameje samtidig med, at I har formuefællesskab, gælder ikke blot ved køb af en ejerbolig, men også ved køb af alle andre aktiver, som fx. en andelsbolig, bil, båd, indbo osv. Også ved disse køb vil sameje skabe langt større økonomisk og juridisk ligestilling mellem jer end det almindelige formuefællesskab og en langt bedre beskyttelse mod eventuelle kreditorer.

I kan også ved disse køb etablere sameje ved at betale hele købesummen - eller i hvert fald udbetalingen - med midler, som tilhører jer begge to, fx. fra en fælles opsparing eller et fælles lån, og vi vil råde jer til at få begge navne på købekontrakter, kvitteringer m.v. samt lade samejet registrere udadtil, hvor dette er muligt, f. eks på bilens registreringsattest.

Har du efter at have læst disse råd fået lyst til at blive medejer af de ejendele, som er blevet købt alene i din ægtefælles navn, kan det naturligvis lade sig gøre efterfølgende at etablere sameje ved en ny aftale. Det kan du læse mere om på det næste emne, dvs. emne nr. 528