182 Hvor anlægges retssager?

Almindelige civile retssager skal som hovedregel anlægges ved den sagsøgtes hjemting, dvs. retten på det sted, hvor den sagen er anlagt imod, har sin bopæl.

Ved bopæl forstås det sted, hvor den sagsøgte har sit varige hjem. Et sommerhus, der benyttes i weekender og ferier, er derfor ikke en bopæl i denne sammenhæng. Folkeregistret er ikke afgørende for, hvor en person har bopæl. En person kan godt have bopæl flere steder i landet, og i så fald kan han eller hun sagsøges ved enhver af disse bopæle.

Der gælder en lang række undtagelser fra reglen om, at retssager skal anlægges ved sagsøgtes hjemting. Jeg vil kun nævne 5 af disse undtagelser:

  1. For det første kan sager mod erhvervsdrivende anlægges på det sted, hvorfra virksomheden udøves, når sagen vedrører virksomheden.

  2. For det andet kan en forbruger anlægge sag mod den erhvervsdrivende ved forbrugerens eget hjemting, hvis sagen vedrører en forbrugeraftale, som ikke er indgået ved forbrugerens henvendelse på den erhvervsdrivendes faste forretningssted. Denne regel kan bruges ved postordresalg og dør- og telefonsalg, som du kan læse mere om på emne nr. 621.

  3. For det tredie kan der i parternes kontrakt være indgået en aftale om, at sagen skal anlægges ved et bestemt værneting. Sådanne værnetingsaftaler er imidlertid ikke bindende for forbrugeren i sager om forbrugeraftaler.

  4. For det fjerde skal boligretssager altid anlægges ved retten på det sted, hvor ejendommen er beliggende, selv om sagsøgte har bopæl i en anden retskreds.

  5. For det femte kan ægteskabssager og sager om forældremyndighed i visse tilfælde anlægges, hvor sagsøgeren har bopæl, hvis sagsøgte ikke har hjemting her i riget. Det kan du læse mere om på emnet skal du giftes med en udlænding, dvs. emne nr. 517.