Kan min søn få nyt efternavn uden faderens samtykke?

Jeg er blevet skilt fra min eksmand og vil nu gerne have mit pigenavn til efternavn igen.

Men min søn på 11 år vil også gerne have mit pigenavn til efternavn og slette de 2 efternavne han har efter sin far, han ønsker ikke at have hans efternavn for han har ikke noget med sin far at gøre.

Kan han komme til at få mit efternavn og slette sin far´s, uden at hans far skal skrive under på det er ok.

Jeg har den fulde forældremyndighed over drengen.

Svar:

Når du har den fulde forældremyndighed, kan du som udgangspunkt selv træffe bestemmelse om, at din søn skal have nyt efternavn

Da din søn bærer samme efternavn som faderen, skal der ifølge navnelovens § 23, inden der træffes afgørelse om ændring af det pågældende navn, indhentes en erklæring fra faderen, medmindre dette skønnes at kunne være til væsentlig skade for barnet eller at ville medføre en uforholdsmæssig forsinkelse af sagen.

Ændring af et barns mellem- eller efternavn kan afslås, hvis hensynet til barnet eller den forælder, der har afgivet en erklæring, afgørende taler imod den ønskede navneændring.

I vejledning nr. 9131 af 22.03.2006 om behandling af navnesager er der i pkt. 6.2.2 anført følgende:

Har den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, aldrig eller kun i kort tid boet sammen med barnet, vil dette tale for at gennemføre navneændringen på trods af forælderens protest, medmindre der ved samvær har været en nær tilknytning mellem forælderen og barnet. I disse tilfælde vil der ikke være behov for yderligere undersøgelser, idet den manglende kontakt i almindelighed er en tilstrækkelig tungtvejende grund til at tilsidesætte en protest.

Har forælderen derimod igennem længere tid boet sammen med barnet og eventuelt også haft del i forældremyndigheden, skal hensynet til denne tillægges vægt. Det samme gælder, hvis der eksempelvis ved samvær har været en lignende nær kontakt mellem forælderen og barnet.

I disse tilfælde må myndigheden foretage en nærmere afvejning mellem på den ene side hensynet til den protesterende forælder og på den anden side barnet og forældremyndighedsindehaveren. Her kan det være nødvendigt nærmere at undersøge baggrunden for den ønskede navneændring og baggrunden for protesten.

Både faderen og du har mulighed for at påklage afgørelsen til Familiestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus