Fra hvornår er en byretsdom om forældremyndighed gældende?

Jeg vil gerne spørge om en dom i en forældremyndighedssag er gældende fra den dag dommen er afsagt af retten, eller den først gælder 8 uger efter, når ankefristen er udløbet.

SVAR:

Dommen er gældende fra afsigelsen, men den kan først fuldbyrdes, når eksekutionsfristen på 14 dage er udløbet, og dommen ikke er anket forinden.

Hvis dommen ankes inden udløbet af de 14 dage, har anken således suspensiv virkning. Ankes dommen efter de 14 dage, men inden udløbet af ankefristen på 8 uger, har anken ikke suspensiv virkning, og byretsdommen skal i dette tilfælde efterleves under anken, medmindre landsretten tillægger anken opsættende virkning.

Det kan i byretsdommen være bestemt, at dommen kan fuldbyrdes, selv om den ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb.

Du kan læse ovennævnte regler i retsplejelovens § 480

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus