Store forskelle på reglerne for hunde og katte.


- Kan vi kræve erstatning, når naboens kat ridser lakken på vores bil?

- Skal vi blot affinde os med, at naboens hund gør voldsomt det meste af dagen?

- Må jeg skyde katten næste gang, den kommer ind i vores have?

- Hvordan tvinger jeg folk til at holde deres hunde i snor?


  Er der to husdyr, som bliver elsket og hadet på samme tid, så er det hunde og katte – i hvert fald hvis vi skal dømme efter de mange spørgsmål, der kommer til vores brevkasse.

Selv om de to mest populære husdyr afføder mange sager og stridigheder, så er der juridisk set en verden til forskel på hunde og katte. Der gælder nemlig:

1) Meget klare og detaljerede regler for hunde.

2) Men kun spredte og til dels forældede regler om katte.

Hvis du får problemer med hunde, kan du slå op i en lov – hundeloven – og finde svaret på, hvad du kan foretage dig. Men får du problemer med katte, er der ingen kattelov at slå op i.

Bliver du påført en skade eller en udgift på grund af en hund, står du uden videre til at få erstatning. Her gælder et såkaldt objektivt ansvar, dvs. hundeejeren hæfter for de skader, hunden forvolder.

Bider en hund fx din jakke i stykker, får du jakken erstattet. Løber en hund ud foran din bil, så du kører galt og ødelægger bilen, får du skaderne erstattet. Og vælter naboens hund fx noget service af dit havebord, får du porcelænet erstattet.

Når det gælder hunde, skal der ikke foretages en vurdering af, om hunden eller hundens ejer kan bebrejdes noget i forbindelse med skaden. Det skal blot konstateres, at hunden har været årsag til en skade, og så skal den erstattes!

Der kan dog være sager, hvor erstatningen bliver nedsat, fordi en person har udvist såkaldt egen skyld, fx ved at lægge sig på knæ og snerre ad en hund, der derefter bider den pågældende person.

Bliver du påført en skade en eller en udgift på grund af en kat, skal det bedømmes efter en helt anden skala, om du kan få erstatning eller ej. Nemlig om man kan bebrejde kattens ejer noget i forbindelse med skaden.

Løber en kat fx ud foran din bil, så du kører galt og ødelægger bilen, får du ikke skaderne erstattet. Her er det ikke nok at dokumentere, katten var årsag til uheldet. Der skal tillige være noget, man kan bebrejde kattens ejer, og det er der ikke!

Ud over ansvaret for skader er der mange forskelle på reglerne for hunde og katte. Det gælder blandt andet følgende:

1) ”Besidderen af en hund skal sørge for, at hunden, fra den er 4 måneder gammel, er mærket og registreret samt bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse” (hundelovens § 1 stk. 1). Det skal kattenes ejere ikke sørge for

2) ”Det er forbudt at holde hund på steder, hvor der ikke er beboelse, såsom i kolonihaver, medmindre politiet meddeler tilladelse dertil”. (hundelovens § 2). Dette forbud gælder ikke for katte.

3) ”Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og der indgives klage derover til politiet, giver dette besidderen pålæg om at holde hunden indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade den fjerne”. (hundelovens § 4). Sidder en kat derimod og mjaver aftenen lang ude i haven, er der ingen hjælp at hente fra ordensmagten.

4) ”Det påhviler besidderen af en hund at holde den ansvarsforsikret. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning” (hundelovens § 8 stk. 2). Ejere af katte skal ikke tegne en ansvarsforsikring.

Hvor hundeloven indeholder meget detaljerede regler, som du kan bruge, hvis du har problemer med hunde,  skal du vidt omkring i kringlede og gamle paragraffer for overhovedet at finde lidt skyts, når det gælder generende katte.

Er du fx træt af, at kvarterets katte færdes på din grund, må du ty til reglerne i lov om mark- og vejfred for at finde ud af, hvad du kan gøre.

Du har ret til at jage kattene bort, fx ved at sprøjte med en kraftig vandpistol, og du kan indfange kattene og kræve en slags løsepenge for at udlevere dem igen. Nemlig såkaldte ”optagelsespenge” (”…det samme beløb, som til enhver tid er fastsat som godtgørelse for foder og pasning af det pågældende dyr”). For katte udgør beløbet 0,50 kr. pr. døgn.

Da reglerne om ”optagelse af husdyr” i lov om mark- og vejfred slet ikke er tidssvarende, når det gælder katte, er der praktisk talt kun én effektiv mulighed for at slippe af med generende katte. Nemlig at jage dem ud af haven på en så effektiv (men "dyrevenlig”!) måde, at de ikke har lyst til at vende tilbage igen. Skulle katten komme til skade, når den flygter fra din grund, kan du ikke forpligtes til at betale erstatning. Det fremgår af § 14 stk. 1 i lov om mark- og vejfred:

”Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret herved kommer til skade eller omkommer”.

© Jørgen U. Grønborg & Erik Frodelund