Retsplejelovens kapitel 75 b

Indgreb over for personer under 15 år

Kapitel 75 b er indsat fra d. 01.07.2004 ved § 121 i lov nr. 443 af 09.06.2004
Overskriften til kapitel 75 b er ændret ved § 2.2 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. Hidtidig formulering: Indgreb over for personer under 15 år.
Overskriften til kapitel 75 b er ændret ved § 2.2 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra d. 29.02.2012. Hidtidig formulering: Indgreb over for personer under 14 år.

§ 821 a. Politiet kan tilbageholde en mistænkt person under 15 år, hvis betingelserne i § 755, stk. 1, er opfyldt og tilbageholdelsens øjemed ikke kan opnås ved anvendelse af mindre indgribende foranstaltninger. § 755, stk. 2-5, samt § 758, stk. 1, og § 759 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Politiet skal snarest muligt gøre den tilbageholdte bekendt med mistanken og tidspunktet for tilbageholdelsen. Af rapporten skal fremgå, at denne regel er iagttaget.

Stk. 3. Tilbageholdelsen skal foretages så skånsomt som muligt. Anbringelse må ikke ske i arresthus. Anbringelse i venterum, detentionslokale eller lignende må kun ske, når det er nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde, eller når det undtagelsesvis er påkrævet af hensyn til efterforskningen og anden anbringelse ikke er mulig.

Stk. 4. Tilbageholdelsen skal være så kortvarig som mulig. Tilbageholdelsen må kun udstrækkes ud over 6 timer, når væsentlige hensyn til efterforskningen gør dette påkrævet, og må i intet tilfælde udstrækkes ud over 24 timer. Anbringelse i venterum, detentionslokale eller lignende må dog i intet tilfælde udstrækkes ud over 6 timer. Tidspunktet for tilbageholdelsen og løsladelsen skal fremgå af rapporten.

§ 821 a, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 821 a, stk. 1 ændres »under 15 år« til: »under 14 år«
§ 821 a, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra d. 29.02.2012. I § 821 a, stk. 1, to steder i § 821 b, stk. 1, i § 821 b, stk. 2, § 821 c, § 821 d, stk. 1, § 821 e, stk. 1, § 821 f, stk. 1 og 2, og § 821 g ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

§ 821 b. Indgreb, som efter denne lovs kapitel 71 om indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation og dataaflæsning, kapitel 72 om legemsindgreb, kapitel 73 om ransagning, kapitel 74 om beslaglæggelse og edition og kapitel 75 a om andre efterforskningsskridt kan foretages mod personer, der er sigtede eller mistænkte, finder tilsvarende anvendelse over for mistænkte personer under 15 år. Dette gælder dog ikke med hensyn til optagelse af fingeraftryk og personfotografi samt udtagelse af spyt- eller blodprøve med henblik på senere identifikation, jf. § 792 b, stk. 1. Politiet må endvidere ikke opbevare personfotografi, fingeraftryk eller andet materiale og andre oplysninger, der er tilvejebragt ved legemsindgreb, og som vedrører mistænkte personer under 15 år, med henblik på senere identifikation.

Stk. 2. Indgreb, som efter denne lovs kapitel 71 om indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation og dataaflæsning, kapitel 72 om legemsindgreb, kapitel 73 om ransagning, kapitel 74 om beslaglæggelse og edition og kapitel 75 a om andre efterforskningsskridt kan foretages mod personer, der ikke er sigtede eller mistænkte, finder tilsvarende anvendelse over for personer under 15 år.

Stk. 3. Hvis foretagelsen af et indgreb som nævnt i stk. 1 og 2 er betinget af, at den pågældende meddeler samtykke til indgrebet, skal indehaveren af forældremyndigheden samtykke i indgrebets foretagelse.

§ 821 b, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.6 i lov nr. 404 af 21.04.2010 fra d. 01.07.2010. I § 821 b, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »personfotografi«: »samt udtagelse af spyt- eller blodprøve«.
§ 821 b, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. To steder i § 821 b, stk. 1, ændres »under 15 år« til: »under 14 år«
§ 821 b, stk. 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 821 b, stk. 2, ændres »under 15 år« til: »under 14 år«
§ 821 b, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra d. 29.02.2012. I § 821 a, stk. 1, to steder i § 821 b, stk. 1, i § 821 b, stk. 2, § 821 c, § 821 d, stk. 1, § 821 e, stk. 1, § 821 f, stk. 1 og 2, og § 821 g ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.
§ 821 b, stk. 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra d. 29.02.2012. I § 821 a, stk. 1, to steder i § 821 b, stk. 1, i § 821 b, stk. 2, § 821 c, § 821 d, stk. 1, § 821 e, stk. 1, § 821 f, stk. 1 og 2, og § 821 g ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

§ 821 c. Ved vurderingen af, om tilbageholdelse eller andre straffeprocessuelle indgreb over for personer under 15 år ville være et uforholdsmæssigt indgreb, skal der lægges vægt på den særlige belastning, som indgrebet på grund af den pågældendes unge alder må antages at indebære.

§ 821 c er ændret ved § 2.3 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 821 c ændres »under 15 år« til: »under 14 år«
§ 821 c er ændret ved § 2.3 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra d. 29.02.2012. I § 821 a, stk. 1, to steder i § 821 b, stk. 1, i § 821 b, stk. 2, § 821 c, § 821 d, stk. 1, § 821 e, stk. 1, § 821 f, stk. 1 og 2, og § 821 g ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

§ 821 d. Når en mistænkt person under 15 år tilbageholdes, skal politiet snarest muligt underrette kommunalbestyrelsen med henblik på, at en repræsentant fra kommunalbestyrelsen kommer til stede. Det samme gælder, når afhøring skal ske og mistanken angår en overtrædelse af straffeloven eller et forhold, der efter anden lov kan medføre fængselsstraf. En repræsentant fra kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt have adgang til at overvære afhøringer, der foretages af politiet.

Stk. 2. Underretning efter stk. 1 om tilbageholdelse kan undlades, hvis tilbageholdelsen har været af ganske kort varighed. Underretning efter stk. 1 om afhøring kan undlades, hvis afhøringen foretages i direkte forbindelse med, at mistænkte af politiet træffes under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der i almindelighed alene ville medføre straf af bøde. Giver politiets oplysninger grundlag for at antage, at barnet kan have behov for særlig støtte, skal underretning dog altid gives.

Stk. 3. Politiet skal snarest muligt underrette indehaveren af forældremyndigheden over den pågældende om tilbageholdelsen eller afhøringen. Indehaveren af forældremyndigheden skal så vidt muligt have adgang til at overvære afhøringen. Underretning om tilbageholdelsen eller afhøringen kan dog udsættes og adgang til at overvære afhøringen nægtes, hvis dette er påkrævet af hensyn til efterforskningen eller må antages at stride mod væsentlige hensyn til barnet. Nægtes indehaveren af forældremyndigheden adgang til at overvære en afhøring, skal politiet snarest muligt underrette kommunalbestyrelsen herom med henblik på, at en repræsentant fra kommunalbestyrelsen kommer til stede.

§ 821 d, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 821 d, stk. 1, ændres »under 15 år« til: »under 14 år«
§ 821 d, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra d. 29.02.2012. I § 821 a, stk. 1, to steder i § 821 b, stk. 1, i § 821 b, stk. 2, § 821 c, § 821 d, stk. 1, § 821 e, stk. 1, § 821 f, stk. 1 og 2, og § 821 g ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

§ 821 e. Efter anmodning fra forældremyndighedens indehaver eller fra politiet kan der beskikkes en advokat for en person under 15 år, når den pågældende efter sagens karakter og omfang må antages at have et ganske særligt behov for advokatbistand og

1) den pågældende skal afhøres i anledning af mistanke om en lovovertrædelse, der i almindelighed ville medføre fængselsstraf, eller

2) der skal iværksættes et indgreb, som efter lovens almindelige regler forudsætter, at der er rejst sigtelse mod den pågældende.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i § 792 c, stk. 4, skal der beskikkes advokat efter anmodning.

§ 821 e, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 821 e, stk. 1, ændres »under 15 år« til: »under 14 år«
§ 821 e, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra d. 29.02.2012. I § 821 a, stk. 1, to steder i § 821 b, stk. 1, i § 821 b, stk. 2, § 821 c, § 821 d, stk. 1, § 821 e, stk. 1, § 821 f, stk. 1 og 2, og § 821 g ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

§ 821 f. Er der beskikket advokat for en person under 15 år i medfør af § 821 e, finder reglerne i § 729 a, stk. 2-4, og §§ 729 c og 745 c-748 anvendelse med hensyn til den beskikkede advokat.

Stk. 2. Om beskikkelse af advokat for mistænkte personer under 15 år gælder de samme regler som ved beskikkelse af forsvarer, jf. § 735. Om salær og godtgørelse for udlæg til den beskikkede advokat gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31.

§ 821 f, stk. 1 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 821 f, stk. 1 ændres »under 15 år« til: »under 14 år«
§ 821 f, stk. 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 821 f, stk. 2 ændres »under 15 år« til: »under 14 år«
§ 821 f, stk. 1 og 2 er ændret ved § 2.3 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra d. 29.02.2012. I § 821 a, stk. 1, to steder i § 821 b, stk. 1, i § 821 b, stk. 2, § 821 c, § 821 d, stk. 1, § 821 e, stk. 1, § 821 f, stk. 1 og 2, og § 821 g ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

§ 821 g. For mistænkte personer under 15 år uden en beskikket advokat finder reglerne i §§ 729 b og 729 d tilsvarende anvendelse.

§ 821 g er ændret ved § 2.3 i lov nr. 711 af 25.06.2010 fra d. 01.07.2010. I § 821 g ændres »under 15 år« til: »under 14 år«
§ 821 g er ændret ved § 2.3 i lov nr. 158 af 28.02.2012 fra d. 29.02.2012. I § 821 a, stk. 1, to steder i § 821 b, stk. 1, i § 821 b, stk. 2, § 821 c, § 821 d, stk. 1, § 821 e, stk. 1, § 821 f, stk. 1 og 2, og § 821 g ændres »under 14 år« til: »under 15 år«.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20