Konkursloven kapitel 10

Kapitel 10: Konkursordenen

§ 92. (Ophævet).

§ 93. Forud for anden gæld betales i lige forhold:

1) Omkostninger ved konkursens indtræden.
2) Omkostninger ved boets behandling.
3) Gæld, der pådrages boet under dets behandling, bortset fra krav på indkomstskat, som pålignes skyldneren.

§ 94. Derefter betales i lige forhold:

1) Rimelige omkostninger ved forsøg på at tilvejebringe en samlet ordning af skyldnerens økonomiske forhold ved rekonstruktion, afvikling, akkord eller på anden måde.
2) Anden gæld, som skyldneren efter fristdagen har pådraget sig med samtykke en rekonstruktør, der er beskikket af skifteretten.
3) Rimelige omkostninger ved påbegyndt likvidation af et aktieselskab eller anpartsselskab.
4) Retsafgiften.

§ 94, nr. 2 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. I § 94, nr. 2, ændres »et af skifteretten beskikket tilsyn« til: »en rekonstruktør, der er beskikket af skifteretten«.

§ 95. Derefter betales i lige forhold:

1) Krav på løn og andet vederlag for arbejde i skyldnerens tjeneste, som er forfaldet i tidsrummet fra 6 måneder før fristdagen indtil konkursdekretets afsigelse. Tilsvarende gælder krav ifølge en uforrentet opsparingsordning (frit valg-ordning), jf. stk. 4, der kræves udbetalt i samme tidsrum, eller som, uanset at kravet er optjent før konkursdekretets afsigelse, først kræves udbetalt efter dette tidsrum.
2) Krav på erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet, men dog ikke erstatning for krav på løn og andet vederlag, som ville være forfaldet mere end 6 måneder før fristdagen.
3) Krav på godtgørelse, for så vidt opsigelsen eller afbrydelsen af arbejdsforholdet har fundet sted inden for de sidste 6 måneder før fristdagen.
4) Krav på feriegodtgørelse.
5) Krav som nævnt i nr. 1-3 for længere tid tilbage end angivet i disse bestemmelser, såfremt fordringshaveren efter skifterettens skøn har søgt kravet gennemført uden ugrundet ophold, men ikke har kunnet nå at foretage et udlæg, der opretholdes i forhold til konkursboet.
6) Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidlers krav på tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2. Skifteretten kan nægte skyldnerens nærstående fortrinsret, såfremt denne under hensyn til løn- og arbejdsvilkår, til ydelse af henstand samt til eventuel økonomisk interesse i virksomhedens drift ikke findes rimeligt begrundet.

Stk. 3. Fortrinsstillingen for krav på løn m.v., jf. stk. 1 og 2, omfatter også skatteforvaltningens krav på A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af løn m.v.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om de betingelser, der skal være opfyldt, for at en uforrentet opsparingsordning (frit valg-ordning) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og om, hvilke krav der kan være omfattet af en sådan ordning, herunder om dokumentation for disse forhold.

§ 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. er indsat ved § 1.1 i lov nr. 1265 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010 og finder anvendelse i konkursboer, hvor fristdagen ligger efter lovens ikrafttræden.
§ 95, stk. 3 er indsat ved § 1.2 i lov nr. 1265 af 16.12.2009 fra d. 01.01.2010 og finder anvendelse i konkursboer, hvor fristdagen ligger efter lovens ikrafttræden.
§ 95, stk. 1, nr. 6 er indsat ved § 32.1 i lov nr. 58 af 30.01.2018 fra d. 01.01.2019.
§ 95, stk. 1, nr. 1 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 530 af 27.03.2021 fra d. 29.03.2021. I § 95, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.
§ 95, stk. 3 er indsat ved § 1.29 i lov nr. 530 af 27.03.2021 fra d. 29.03.2021. Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

§ 96. Derefter fyldestgøres i lige forhold leverandørers krav på afgiften af varer, der er afgiftspligtige i henhold til de i stk. 2 nævnte love, og som i afgiftsberigtiget stand er leveret skyldneren til videresalg inden for et tidsrum af 12 måneder før fristdagen.

Stk. 2. Fortrinsret efter stk. 1 omfatter afgifter til staten i henhold til følgende love:

1) Lov om forskellige forbrugsafgifter.
2) Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
3) Lov om tobaksafgifter.
4) Lov om afgift af konsum-is.
5) Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.
6) Lov om afgift af spiritus m.m.
7) Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
8) Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
9) Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, bortset fra afgift af elektricitet, naturgas og bygas.
10) Lov om afgift af svovl, bortset fra svovlafgift af naturgas.
11) Lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v.
12) Lov om visse miljøafgifter.
13) Lov om afgift af affald og råstoffer, dog kun for så vidt angår råstofafgiften.
14) Lov om afgift af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium- akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier).
15) Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler.
16) Lov om afgift af bekæmpelsesmidler.

§ 96, stk. 2, nr. 7 er ophævet ved § 4.1 i lov nr. 1637 af 26.12.2013 fra d. 01.01.2014. Nr. 8-17 bliver herefter nr. 7-16. Hidtidig formulering: 7) Lov om afgift af mineralvand m.v.

§ 97. Derefter betales i lige forhold de øvrige fordringer, bortset fra de i § 98 nævnte.

§ 98. Efter alle andre fordringer betales i nedennævnte rækkefølge:

1) Krav på renter, som påløber efter konkursdekretets afsigelse, og krav ifølge en leasingaftale, der pålægger skyldneren at anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt må anses for finansiel leasing, på løbende ydelser, der angår perioden efter dekretdagen, i det omfang fordringshaveren ikke kan godtgøre, at ydelserne må sidestilles med afdrag. 1. pkt. gælder ikke renter af krav og løbende ydelser, der er omfattet af §§ 93 eller 94.
2) Krav på bøder, tvangsbøder og værdikonfiskation, krav på betaling af tillæg til skat som følge af urigtig eller undladt afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2 samt krav på konventionalbod i det omfang, boden ikke er erstatning for lidt tab.
3) Krav ifølge gaveløfter.

§ 98, nr. 1 er ændret ved § 1.25 i lov nr. 718 af 25.06.2010 fra et tidspunkt, der fastsættes af justitsministeren. Hidtidig formulering: 1) Krav på renter, som påløber efter konkursdekretets afsigelse. Dette gælder ikke renter af de i §§ 92-94 nævnte krav.
§ 98, nr. 2 er ændret ved § 36.1 i lov nr. 1555 af 19.12.2017 fra 01.01.2019 med virkning fra og med indkomståret 2018. I § 98, nr. 2, ændres »selvangivelse« til: »afgivelse af oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2«.

§ 99. Ved overdragelse eller anden overførelse af et fortrinsberettiget krav følger fortrinsretten kravet.

Stk. 2. Ved indfrielse af et fortrinsberettiget krav går fortrinsretten over på den indfriendes eventuelle regreskrav mod skyldneren.

Advokat Jørgen U. Grønborg