Børneloven 2001

Almindelige bemærkninger

Specielle bemærkninger

Lovændringer

Kapitel 1 - Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen, §§ 1-3
Kapitel 1 a - Registrering af medmoderskab i forbindelse med fødslen, §§ 3 a-3 c
Kapitel 2 - Sag om faderskab og medmoderskab, §§ 4-14
Kapitel 3 - Afgørelse om faderskab og medmoderskab, §§ 15-20
Kapitel 4 - Genoptagelse, §§ 21-26
Kapitel 5 - Faderskab, medmoderskab og moderskab ved assisteret reproduktion og insemination, §§ 27-30
Kapitel 6 - Surrogatmoderskab, § 31
Kapitel 6 a - Forældre og parter, der har gennemført juridisk kønsskifte inden barnets fødsel, §§ 31 a-31 b
Kapitel 7 - Familieretshusets vejledningspligt, §§ 32-32 a
Kapitel 8 - Forskellige bestemmelser, §§ 33-35
Kapitel 9 - Ikrafttræden m.v., §§ 36-38


Lovændringer

Lov nr. 460 af 07.06.2001, som fra d. 01.07.2002 har afløst kap. 1 i den gamle børnelov.

Som ændret ved

§ 2 i lov nr. 133 af 02.03.2004 (Ændring af grænsen mellem abort og dødfødsel og forenkling af reglerne om registrering af faderskab til dødfødte børn) fra d. 01.04.2004.
§ 8 i lov nr. 446 af 09.06.2004 (Regelforenkling på det familieretlige område m.v.) fra d. 01.10.2004.
§ 23 i lov nr. 542 af 24.06.2005 (Lov om regional statsforvaltning) fra d. 01.01.2007.
§ 2 i lov nr. 602 af 18.06.2012 (Udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for anonym og ikkeanonym æg- og sæddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning, adoption af registreret partners barn og fremmøde i adoptionssager m.v.)(Udvidelse af lov om kunstig befrugtnings anvendelsesområde, mulighed for anonym og ikkeanonym æg- og sæddonation i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning, fastslåelse af faderskab i forbindelse med kunstig befrugtning, adoption af registreret partners barn og fremmøde i adoptionssager m.v.) fra d. 01.10.2012.

Nu lovbekg. nr. 1047 af 08.11.2012, som ændret ved

§ 11 i lov nr. 622 af 12.06.2013 (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.) fra d. 01.12.2013.
§ 22 i lov nr. 647 af 12.06.2013 (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.) fra d. 01.07.2013.
§ 1 i lov nr. 652 af 12.06.2013 (Medmoderskab m.v.) fra d. 01.12.2013.
§ 3 i lov nr. 1313 af 27.11.2013 (Assisteret reproduktion som terminologi, dispensationsmulighed vedrørende opbevaringstid for æg, samtykke til behandling samt udvidelse af kredsen af ansvarlige for indberetning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger i form af genetisk sygdom m.v.) fra d. 01.12.2013. § 3, nr. 1 træder dog i kraft d. 02.12.2013.

Nu lovbekg. nr. 18 af 10.01.2014, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 485 af 21.05.2014 (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.) fra d. 01.07.2014.
§ 7 i lov nr. 552 af 02.06.2014 (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening, for så vidt angår ansøgning om byggetilladelse, ansøgning om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v., anmodning om separation og skilsmisse, ansøgning om børne- og ægtefællebidrag, ansøgning om lån til beboerindskud, ansøgning om parkeringslicens og anmodning om attestationer efter lov om Det Centrale Personregister m.v.) fra d. 01.12.2014.

Nu lovbekg. nr. 1097 af 07.10.2014, som ændret ved

§ 2 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.) fra d. 01.01.2016

Nu lovbekg. nr. 1817 af 23.12.2015.

Nu lovbekg. nr. 1257 af 07.11.2018, som ændret ved

§ 6 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) fra d. 01.04.2019.

Nu lovbekg. nr. 772 af 07.08.2019, som ændret ved

§ 7 i lov nr. 962 af 26.06.2020 (Afskaffelse af tvungen delt bopæl og opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.) fra d. 01.07.2020.
§ 1 i lov nr. 227 af 15.02.2022 (Smidiggørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab og navneændring for transpersoner m.v.) fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren.


Kapitel 1: Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

§ 1. Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en mand, anses ægtemanden som far til barnet, jf. dog stk. 2. Registrering af faderskabet foretages af personregisterføreren i forbindelse med registreringen af barnets fødsel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

1) ægtefællerne ved barnets fødsel er separerede,

2)
moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har haft en anden ægtefælle eller en registreret partner uden at være separeret eller

3) begge ægtefæller anmoder om, at der rejses faderskabssag.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis ægtemanden er død inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, jf. stk. 1, gælder ikke, hvis

1) ægtefællerne på dødstidspunktet var separerede,

2)
moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har haft en anden ægtefælle eller en registreret partner uden at være separeret eller

3) moderen anmoder om, at der rejses faderskabssag.

§ 1, stk. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Fødes et barn af en gift kvinde, anses ægtemanden som far til barnet. Registrering af faderskabet sker i forbindelse med registrering af barnets fødsel.
§ 1, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.2 i
lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret eller
§ 1, stk. 4, nr. 2 er ændret ved § 1.3 i
lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret eller

§ 1 a. Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner, registreres sæddonor som far til barnet, når betingelserne i § 27 a, stk. 1 eller 3, er opfyldt, jf. dog stk. 3. Registrering af faderskabet foretages af personregisterføreren i forbindelse med registreringen af barnets fødsel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis sæddonoren er død før barnets fødsel, men efter at moderen har modtaget behandling med assisteret reproduktion eller er blevet insemineret.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis

1) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift eller registreret partner med en anden end den kvinde, der har givet samtykke efter § 27 eller § 27 a, stk. 1 eller 3, uden at være separeret eller

2) en part, der er omfattet af § 27 a, anmoder om, at der rejses sag om faderskab eller medmoderskab.

§ 1 a er indsat ved § 1.4 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.
§ 1 a, stk. 2 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 02.12.2013. Overalt i loven ændres »kunstig befrugtning« til: »assisteret reproduktion«.
§ 1 a, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 1 a, stk. 3, nr. 1, ændres »§ 27 a, stk. 2,« til: »§ 27 a, stk. 1,«.
§ 1 a, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 1 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 1 a, stk. 1 og 3, nr. 1 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 1 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, nr. 1, ændres »§ 27 a, stk. 1,« til: »§ 27 a, stk. 1 eller 3,«.
§ 1 a, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 1 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »Familieretshuset« til: »personregisterføreren«, og efter »med« indsættes: »registreringen af«.
§ 1 a, stk. 2 er ændret ved § 1.3 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 1 a, stk. 2, indsættes efter »reproduktion«: »eller er blevet insemineret«.

§ 2. Fødes et barn af en ugift kvinde, anses en mand som far til barnet, hvis han og moderen skriftligt erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Registrering af faderskabet foretages af personregisterføreren i forbindelse med registrering af barnets fødsel.

Stk. 2. Hvis et barn er dødfødt eller dør, før registreringen af barnets fødsel finder sted, kan en mand i forbindelse med registreringen af barnets fødsel registreres som far til barnet, hvis han og moderen sammen skriftligt erklærer, at de ønsker ham registreret som faderen

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis

1)
moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har haft en anden ægtefælle eller en registreret partner uden at være separeret eller

2) en eller begge parter på tidspunktet for erklæringen er umyndig eller under værgemål.

§ 2, stk. 2 er indsat ved § 2.1 i lov nr. 133 af 02.03.2004 fra d. 01.04.2004. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 2, stk. 2, der bliver stk. 3, er ændret ved § 2.2 i lov nr. 133 af 02.03.2004 fra d. 01.04.2004. I § 2, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »Bestemmelsen i stk. 1« til: »Bestemmelserne i stk. 1 og 2«.
§ 2, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 1.5 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. I § 2, stk. 1, 2. pkt., ændres »sker« til: »foretages af personregisterføreren«.
§ 2, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.6 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret eller

§ 3. Er faderskab før barnets fødsel anerkendt efter § 14, stk. 1, stk. 2, nr. 1, eller stk. 4, nr. 1, kan det på dette grundlag registreres af personregisterføreren i forbindelse med registreringen af barnets fødsel.

§ 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Er faderskab før barnets fødsel anerkendt efter § 14, stk. 1 eller stk. 2, nr. 1, kan det på dette grundlag registreres i forbindelse med registreringen af barnets fødsel.

Kapitel 1 a: Registrering af medmoderskab i forbindelse med fødslen

Kapitel 1 a er indsat ved § 1.8 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.

§ 3 a. Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner, anses ægtefællen eller partneren som medmor til barnet, jf. dog stk. 2. Registreringen af medmoderskabet foretages af personregisterføreren i forbindelse med registreringen af barnets fødsel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

1) ægtefællerne eller de registrerede partnere ved barnets fødsel er separerede,

2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift eller registreret partner med en anden mand eller kvinde uden at være separeret,

3) moderen er blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret med en kendt mands sæd og betingelserne i § 27 a, stk. 1 eller 3, for at anse denne mand som far er opfyldt eller

4) begge ægtefæller eller registrerede partnere anmoder om, at der rejses sag om faderskab eller medmoderskab.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis ægtefællen eller den registrerede partner er død inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, jf. stk. 1, gælder ikke, hvis

1) ægtefællerne eller de registrerede partnere på dødstidspunktet var separerede,

2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift eller registreret partner med en anden mand eller kvinde uden at være separeret eller

3) moderen anmoder om, at der rejses sag om faderskab eller medmoderskab.

§ 3 a er indsat ved § 1.8 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.
§ 3 a, stk. 3 er ændret ved § 3.1 i
lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 02.12.2013. Overalt i loven ændres »kunstig befrugtning« til: »assisteret reproduktion«.
§ 3 a, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 3 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 3 a, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 3 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »Familieretshuset« til: »personregisterføreren«, og efter »med« indsættes: »registreringen af«.
§ 3 a, stk. 1 er ændret ved § 1.4 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 3 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »registreres ægtefællen eller partneren som medmor til barnet, når betingelserne i § 27 eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt« til: »anses ægtefællen eller partneren som medmor til barnet«.
§ 3 a, stk. 2, nr. 2 er ændret ved § 1.5 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. § 3 a, stk. 2, nr. 2, ændres »separeret eller« til: »separeret,«.
§ 3 a, stk. 2, nr. 3 er indsat ved § 1.6 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. Nr. 3 bliver herefter nr. 4.
§ 3 a, stk. 3 er ændret ved § 1.7 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. Hidtidig formulering: Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis ægtefællen eller den registrerede partner er død før barnets fødsel, men efter at moderen har modtaget behandling med assisteret reproduktion, og betingelserne i § 27 eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt, jf. dog stk. 4.

§ 3 b. Fødes et barn af en ugift kvinde, anses en kvinde som medmor til barnet, hvis hun og moderen skriftligt erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, jf. dog stk. 3. Registreringen af medmoderskabet foretages af personregisterføreren i forbindelse med registreringen af fødslen.

Stk. 2. Hvis barnet er dødfødt eller dør, før registreringen af barnets fødsel finder sted, kan en kvinde i forbindelse med registreringen af barnets fødsel registreres som medmor til barnet, hvis hun og moderen skriftligt erklærer, at de ønsker hende registreret som medmor, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis

1) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift eller registreret partner med en anden mand eller kvinde uden at være separeret,

2) moderen er blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret med en kendt mands sæd og betingelserne i § 27 a, stk. 1 eller 3, for at anse denne mand som far er opfyldt eller

3) en eller begge parter på tidspunktet for erklæringen er umyndig eller under værgemål.

§ 3 b er indsat ved § 1.8 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.
§ 3 b, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 3 b, stk. 1, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 3 b, stk. 1 er ændret ved § 1.2 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 3 b, stk. 1, 2. pkt., ændres »Familieretshuset« til: »personregisterføreren«, og efter »med« indsættes: »registreringen af«.
§ 3 b, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.8 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 3 b, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, udgår », og betingelserne i § 27 eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt«.
§ 3 b, stk. 3, nr. 1 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 3 b, stk. 3, nr. 1, ændres »separeret eller« til: »separeret,«.
§ 3 b, stk. 3, nr. 2 er indsat ved § 1.10 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

§ 3 c. Er medmoderskab før barnets fødsel anerkendt efter § 14, stk. 1, kan det på dette grundlag registreres af personregisterføreren i forbindelse med registreringen af barnets fødsel.

§ 3 c er indsat ved § 1.8 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.

Kapitel 2: Sag om faderskab og medmoderskab

Overskriften til kapitel 2 er ændret ved § 1.9 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Faderskabssag ved statsforvaltningen
Overskriften til kapitel 2 er ændret ved § 6.2 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I overskriften til kapitel 2 udgår »ved statsforvaltningen«.

Sagens begyndelse

§ 4. Inden barnets fødsel kan sag rejses af moderen eller af Familieretshuset.

§ 4 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 4 ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 5. Er faderskab eller medmoderskab registreret efter kapitel 1 eller 1 a eller anerkendt ved Familieretshuset, kan sag inden 6 måneder efter barnets fødsel rejses af moderen, faderen, medmoderen eller barnets værge.

Stk. 2. Er faderskab registreret efter §§ 1 eller 1 a, eller er medmoderskab registreret efter § 3 a, kan sag inden for samme frist rejses af faderens eller medmoderens dødsbo, medmindre faderen eller medmoderen må anses for at have anerkendt barnet som sit.

§ 5 er ændret ved § 1.10 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Er faderskab registreret eller anerkendt ved statsforvaltningen, kan sag inden seks måneder efter barnets fødsel rejses af moderen, faderen eller barnets værge.
Stk. 2. Er faderskab registreret efter § 1, kan sag inden for samme frist rejses af faderens dødsbo, medmindre faderen må anses for at have anerkendt barnet som sit.

§ 5, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 5, stk. 1, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 6. En mand, som har haft seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, har ret til at få prøvet, om han er barnets far, jf. dog stk. 2 og § 10. Anmodningen herom skal være skriftlig og skal fremsættes inden 6 måneder efter barnets fødsel, medmindre der på tidspunktet for anmodningen verserer en sag om faderskab eller medmoderskab.

Stk. 2. Er en mand registreret som barnets far, eller er en kvinde registreret som barnets medmor, kan der ikke rejses faderskabssag efter stk. 1, jf. dog §§ 6 a og 6 b. Uanset 1. pkt. kan en mand dog rejse faderskabssag, hvis han i den periode, hvor moderen blev gravid, var gift med moderen uden at være separeret eller levede i et fast samlivsforhold med hende

§ 6 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: § 6. En mand, som har haft seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, har ret til at få prøvet, om han er barnets far, jf. dog stk. 2 og § 10. Anmodning herom skal være skriftlig og skal fremsættes inden seks måneder efter barnets fødsel, medmindre der på tidspunktet for anmodningen verserer en faderskabssag.
Stk. 2. Er en mand registreret som barnets far efter § 1, § 2 eller § 3, jf. § 14, stk. 1, kan en anden mand ikke rejse faderskabssag efter stk. 1. Uanset 1. pkt. kan en mand dog rejse faderskabssag, hvis han i den periode, hvor moderen blev gravid, var gift med moderen uden at være separeret eller levede i et fast samlivsforhold med hende.
Stk. 3. En mand, der inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med moderen uden at være separeret, skal snarest muligt have skriftlig meddelelse om barnets fødsel med vejledning om sin ret til at rejse faderskabssag. Det gælder dog ikke, hvis han allerede er part i sagen.

§ 6 a. En mand eller kvinde, som har afgivet samtykke eller erklæring efter §§ 27, 27 a eller 27 b, kan rejse sag om faderskab eller medmoderskab. § 6, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 6 a er indsat ved § 1.12 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.

§ 6 b. En mand, som inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med moderen uden at være separeret, skal snarest muligt have skriftlig meddelelse om barnets fødsel med vejledning om sin ret til at rejse faderskabssag. Det gælder dog ikke, hvis han allerede er part i sagen.

Stk. 2. En kvinde, som inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift eller registreret partner med moderen uden at være separeret, skal snarest muligt have skriftlig meddelelse om barnets fødsel med vejledning om sin ret til at rejse medmoderskabssag. Det gælder dog ikke, hvis kvinden allerede er part i sagen.

§ 6 b er indsat ved § 1.12 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.

§ 7. Er faderskab eller medmoderskab ikke registreret inden for 4 uger efter fødslen, og er der ikke rejst sag af andre, rejser Familieretshuset sag, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er barnet dødt, skal faderskab eller medmoderskab kun søges fastslået, hvis moderen eller nogen, som har retlig interesse i det, anmoder om det.

§ 7 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Er faderskab ikke registreret efter §§ 1-3, og er der ikke rejst sag af andre, rejser statsforvaltningen sag, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Er barnet død, skal faderskab kun søges fastslået, såfremt moderen eller nogen, som har retlig interesse i det, anmoder om det.

§ 7, stk. 1 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 7, stk. 1, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 7, stk. 1 er ændret ved § 7.1 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 7, stk. 1, indsættes efter »registreret«: »inden for 4 uger efter fødslen«.

Sagens behandling

§ 8. Moderen skal oplyse, hvem der er eller kan være barnets far. Hun skal endvidere oplyse, om hun er blevet behandlet med assisteret reproduktion, eller om hun er blevet insemineret, hvis barnet kan være blevet til ved denne behandling eller insemination, og i givet fald oplyse, hvem der har samtykket til behandlingen eller inseminationen. 1. og 2. pkt. gælder ikke, hvis stk. 2-4 finder anvendelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke ved anerkendelse af faderskab eller medmoderskab efter § 14, stk. 1.

Stk. 3. Er faderskab registreret efter kapitel 1, eller er faderskab efter barnets fødsel anerkendt efter § 14, stk. 1, gælder stk. 1 kun, hvis det fastslås eller må anses for væsentligt bestyrket, at den mand, der er registreret som barnets far, eller som har anerkendt faderskabet, ikke er barnets far, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Er moderen blevet behandlet med assisteret reproduktion, eller er hun blevet insemineret, og er faderskab eller medmoderskab registreret efter kapitel 1 eller 1 a, eller er faderskab eller medmoderskab anerkendt efter barnets fødsel efter § 14, stk. 1, gælder stk. 1 kun, hvis det må anses for væsentligt bestyrket, at barnet ikke er blevet til ved denne behandling eller insemination.

Stk. 5. Giver moderen ikke de oplysninger, der fremgår af stk. 1, skal hun vejledes om, hvilken betydning dette vil kunne få for hende og barnet.

§ 8 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Moderen skal oplyse, hvem der er eller kan være barnets far, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke ved anerkendelse af faderskab efter § 14, stk. 1. Er faderskab registreret efter §§ 1 eller 2 eller efter § 3, jf. § 14, stk. 1, eller er der efter barnets fødsel sket anerkendelse efter § 14, stk. 1, gælder stk. 1 endvidere kun, hvis det fastslås eller må anses for væsentligt bestyrket, at den mand, der er registreret som far eller har anerkendt faderskabet, ikke er barnets far.
Stk. 3. Oplyser moderen ikke, hvem der er eller kan være barnets far, skal hun vejledes om, hvilken betydning dette vil kunne få for hende og barnet.

§ 8, stk. 1 og 4 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 02.12.2013. Overalt i loven ændres »kunstig befrugtning« til: »assisteret reproduktion«.
§ 8, stk. 1 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 8, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »reproduktion«: », eller om hun er blevet insemineret«, efter »denne behandling« indsættes: »eller insemination«, og efter »behandlingen« indsættes: »eller inseminationen«.
§ 8, stk. 4 er ændret ved § 1.12 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 8, stk. 4, indsættes efter »reproduktion,«: »eller er hun blevet insemineret,«, og efter »denne behandling« indsættes: »eller insemination«.

§ 9. Sagens parter er

1) barnet eller dets dødsbo,

2) moderen eller hendes dødsbo,

3) en mand, der er registreret som far eller har anerkendt faderskabet, eller hans dødsbo,

4) en mand, der efter moderens oplysninger er eller kan være barnets far, jf. § 8, eller hans dødsbo,

5) en mand, der har ret til at få prøvet, om han er barnets far, jf. §§ 6 eller 6 a, eller hans dødsbo,

6) en kvinde, der er registreret som medmor eller har anerkendt medmoderskabet, eller hendes dødsbo og

7) en kvinde, der har ret til at få prøvet, om hun er barnets medmor, jf. § 6 a, eller hendes dødsbo.

Stk. 2. Er moderen død, inddrager Familieretshuset efter anmodning fra barnets værge en mand eller kvinde som part, hvis det antageliggøres, at manden er eller kan være barnets far, eller at kvinden er eller kan være barnets medmor.

§ 9, stk. 1, nr. 4 og 5 er ophævet og i stedet er nr. 4-7 indsat ved § 1.15 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: 4) en mand, der efter moderens oplysning er eller kan være barnets far, jf. § 8, eller hans dødsbo og
5) en mand, der har ret til at få prøvet, om han er barnets far, jf. § 6, eller hans dødsbo.

§ 9, stk. 2 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 485 af 21.05.2014 fra d. 01.07.2014. Hidtidig formulering: Er moderen død, inddrager statsforvaltningen efter anmodning fra barnets værge en mand som part, hvis det antageliggøres, at han er eller kan være barnets far.
§ 9, stk. 2 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 9, stk. 2, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 10. Er barnet blevet til ved et strafbart forhold, kan den mand, der har begået forholdet, ikke blive barnets far, hvis afgørende hensyn til barnet taler imod det.

§ 11. Familieretshuset opfordrer moderen og de mænd, som er parter i sagen, til at medvirke ved retsgenetiske undersøgelser, hvis det kan have betydning for sagen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan anvendes over for andre end sagens parter, hvis det må antages at være af afgørende betydning for sagen.

§ 11, stk. 1 er ændret ved § 6.3 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 11, stk. 1, ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 12. Familieretshuset kan bestemme, at en mand, der utvivlsomt ikke er barnets far og at en kvinde, der utvivlsomt ikke kan anses som barnets medmor, skal udtræde af sagen.

§ 12 er ændret ved § 1.16 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. I § 12 indsættes efter »far,«: »og at en kvinde, der utvivlsomt ikke kan anses som barnets medmor,«.
§ 12 er ændret ved § 6.3 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 12 ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 13. Anerkendes faderskab eller medmoderskab ikke efter § 14, træffes der afgørelse herom efter kapitel 3.

§ 13 er ændret ved § 6.4 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 13. Statsforvaltningen indbringer sagen for retten, hvis
1) en af sagens parter anmoder om det,
2) statsforvaltningen finder det betænkeligt at fortsætte behandlingen af sagen,
3) der skal ske indkaldelse ved bekendtgørelse i Statstidende eller udfærdiges retsanmodning efter retsplejelovens § 158,
4) sagen i øvrigt ikke kan afsluttes ved anerkendelse eller henlæggelse ved statsforvaltningen eller
5) en af parterne er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6.

Anerkendelse af faderskab og medmoderskab

Overskriften før § 14 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Anerkendelse af faderskab

§ 14. En mand kan anerkende faderskabet til et barn, hvis han og moderen erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Det gælder dog ikke, hvis moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel eller forventede fødsel har været gift eller har haft en registreret partner uden at være separeret. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på en kvindes anerkendelse af medmoderskabet til et barn.

Stk. 2. En mand, som har haft seksuelt forhold til barnets mor i den periode, hvor hun blev gravid, kan anerkende faderskabet, hvis

1) moderen efter det oplyste i denne periode ikke har haft seksuelt forhold til andre mænd og hun ikke er blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret med donorsæd fra en anden mand eller

2) han utvivlsomt er barnets far.

Stk. 3. Har moderen i den periode, hvor hun blev gravid, haft seksuelt forhold til andre mænd, eller er hun blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret med donorsæd fra en anden mand, kan en mand anerkende faderskabet, hvis han og moderen erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Anerkendelsen skal tiltrædes af sagens øvrige parter.

Stk. 4. En mand, der efter § 27, § 27 a, stk. 1 eller 3, eller § 27 b anses som barnets far, kan anerkende faderskabet, hvis

1) moderen efter det oplyste i den periode, hvor hun blev gravid, ikke har haft seksuelt forhold til andre mænd og hun ikke er blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret med donorsæd fra en anden mand eller

2) han utvivlsomt er barnets far.

Stk. 5. En kvinde, der efter § 27 eller § 27 a, stk. 2 eller 4, anses som barnets medmor, kan anerkende medmoderskabet, hvis moderen efter det oplyste i den periode, hvor hun blev gravid, ikke har haft seksuelt forhold til en mand og hun ikke er blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret med samtykke fra andre, jf. §§ 27, 27 a eller 27 b.

Stk. 6. Har moderen i den periode, hvor hun blev gravid, haft seksuelt forhold til en mand, kan en kvinde, der efter § 27 eller § 27 a, stk. 2 eller 4, anses som barnets medmor, anerkende medmoderskabet, hvis hun og moderen erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Dette gælder også i tilfælde, hvor moderen i den periode, hvor hun blev gravid, er blevet behandlet med assisteret reproduktion eller insemineret, og hvor en anden har givet samtykke til behandlingen og erklæret at ville være far eller medmor til barnet, jf. §§ 27, 27 a eller 27 b. Anerkendelsen skal tiltrædes af sagens øvrige parter.

Stk. 7. Anerkendelse efter stk. 1-6 skal ske skriftligt. Anerkendelse efter stk. 3 og 6 kan kun ske under et møde i Familieretshuset.

Stk. 8. Er en af parterne frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, kan der ikke ske anerkendelse efter stk. 1-6. Er den, der anerkender faderskabet eller medmoderskabet, umyndig som følge af mindreårighed, skal værgen samtykke i anerkendelsen. Retsplejelovens § 257, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Inden anerkendelse efter stk. 1-6 skal den mand, som anerkender faderskabet, eller den kvinde, der anerkender medmoderskabet, være gjort bekendt med retsvirkningerne af anerkendelsen og med, at sagen kan kræves afgjort af Familieretshuset eller familieretten, jf. § 32 a, stk. 2.

Stk. 10. Faderskab eller medmoderskab kan ikke inden barnets fødsel anerkendes efter stk. 2, nr. 2, stk. 3, stk. 4, nr. 2, stk. 5 og 6.

§ 14, stk. 5, 2. pkt. er ændret fra d. 01.10.2004 ved § 8.1 i lov nr. 446 af 09.06.2004. I § 14, stk. 5, 2. pkt., ændres »en af parterne« til: »manden«.
§ 14, stk. 5, 3. pkt. er indsat fra d. 01.10.2004 ved § 8.2 i lov nr. 446 af 09.06.2004.
§ 14, stk. 5, 2. pkt., i børneloven som ændret ved denne lovs § 8, nr. 1, finder anvendelse på børn, som fødes efter lovens ikrafttræden d. 01.10.2004. For børn født før lovens ikrafttræden anvendes de hidtil gældende regler
§ 14 er ændret ved § 1.18 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: En mand kan anerkende faderskabet til et barn, hvis han og moderen erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Det gælder dog ikke, hvis moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel eller forventede fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret.
Stk. 2. En mand, som har haft seksuelt forhold til barnets mor i den periode, hvor hun blev gravid, kan anerkende faderskabet, hvis
1) moderen efter det oplyste ikke har haft seksuelt forhold til andre mænd i denne periode eller
2) han utvivlsomt er barnets far.
Stk. 3. Har moderen haft seksuelt forhold til andre mænd i den periode, hvor hun blev gravid, kan en mand anerkende faderskabet, hvis han og moderen erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Anerkendelsen skal tiltrædes af andre mænd, som er parter i sagen.
Stk. 4. Anerkendelse efter stk. 1-3 skal ske skriftligt. Anerkendelse efter stk. 3 kan kun ske under et møde i statsforvaltningen.
Stk. 5. Er en af parterne frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, kan der ikke ske anerkendelse efter stk. 1-3. Er manden umyndig som følge af mindreårighed, skal værgen samtykke i anerkendelsen. Retsplejelovens § 257, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 6. Inden anerkendelse efter stk. 1-3 skal den mand, som anerkender faderskabet, være gjort bekendt med retsvirkningerne af anerkendelsen og med, at han kan kræve sagen afgjort ved retten.
Stk. 7. Faderskab kan ikke inden barnets fødsel anerkendes efter stk. 2, nr. 2, og stk. 3.
Stk. 8. Justitsministeren kan bestemme, at en anerkendelse afgivet i udlandet skal ligestilles med en anerkendelse for statsforvaltningen.

§ 14, stk. 2, nr. 1, stk. 3, stk. 4, nr. 1, stk. 5 og stk. 6 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 02.12.2013. Overalt i loven ændres »kunstig befrugtning« til: »assisteret reproduktion«.
§ 14, stk. 7 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 14, stk. 7, 2. pkt., ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 14, stk. 9 er ændret ved § 7.2 i lov nr. 962 af 26.06.2020 fra d. 01.07.2020. I § 14, stk. 9, ændres »ved retten« til: »af Familieretshuset eller familieretten, jf. § 32 a, stk. 2«.
§ 14, stk. 4 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 14, stk. 4, ændres »§ 27 a, stk. 1,« til: »§ 27 a, stk. 1 eller 3,«.
§ 14, stk. 1 er ændret ved § 1.13 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 14, stk. 1, 3. pkt., udgår », hvis betingelserne i § 27 eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt«.
§ 14, stk. 2-6 er ændret ved § 1.14 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 14, stk. 2, nr. 1, stk. 3, 1. pkt., stk. 4, nr. 1, stk. 5 og stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »assisteret reproduktion«: »eller insemineret«.
§ 14, stk. 5 og 6 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 14, stk. 5 og stk. 6, 1. pkt., ændres »§ 27 a, stk. 2,« til: »§ 27 a, stk. 2 eller 4,«.

Kapitel 3: Afgørelse om faderskab og medmoderskab

Overskriften til kapitel 3 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Faderskabssag ved retten
Overskriften til kapitel 3 er ændret ved § 6.5 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Sag om faderskabssag og medmoderskab ved retten

Overskriften før § 15 er ophævet ved § 6.6 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Sagens indbringelse

§ 15. (Ophævet).

§ 15 er ophævet ved § 6.7 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 15. Sag kan kun indbringes for retten af statsforvaltningen.

Familierettens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Overskriften før § 16 er ændret ved § 6.8 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Sagens behandling

§ 16. Moderen har pligt til at møde i retten og afgive forklaring om, hvem der er eller kan være barnets far, og om hun er blevet behandlet med assisteret reproduktion, eller om hun er blevet insemineret, hvis barnet kan være blevet til ved denne behandling eller insemination, og i givet fald hvem der har samtykket til behandlingen eller inseminationen. § 8, stk. 2-5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 16 er ændret ved § 1.20 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Moderen har pligt til at møde i retten og afgive forklaring om, hvem der er eller kan være barnets far. § 8, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.
§ 16 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 02.12.2013. Overalt i loven ændres »kunstig befrugtning« til: »assisteret reproduktion«.
§ 16 er ændret ved § 1.11 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 16, 1. pkt., indsættes efter »reproduktion«: », eller om hun er blevet insemineret«, efter »denne behandling« indsættes: »eller insemination«, og efter »behandlingen« indsættes: »eller inseminationen«.

§ 17. Retten inddrager de mænd og de kvinder, der er nævnt i § 9, og andre mænd eller kvinder, der efter det oplyste kan være henholdsvis far eller medmor til barnet. §§ 6 b, 10 og 12 finder tilsvarende anvendelse.

§ 17 er ændret ved § 1.21 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Retten inddrager de mænd, der er nævnt i § 9, samt andre mænd, der efter det oplyste kan være far til barnet. § 6, stk. 3, og §§ 10 og 12 finder tilsvarende anvendelse.

§ 18. Retten træffer bestemmelse om gennemførelse af retsgenetiske undersøgelser af sagens parter, hvis det kan have betydning for sagen. § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Overskriften før § 19 er ændret ved § 1.22 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Anerkendelse af faderskab
Overskriften før § 19 er ophævet ved § 6.9 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: Anerkendelse af faderskab og medmoderskab

§ 19. Faderskab og medmoderskab kan anerkendes over for retten. § 14 finder tilsvarende anvendelse.

§ 19 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Faderskab kan anerkendes over for retten. § 14, stk. 1-7, finder tilsvarende anvendelse.

Afgørelse om faderskab og medmoderskab

Overskriften før § 20 er ændret ved § 1.24 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Dom til faderskab
Overskriften før § 20 er ændret ved § 6.10 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I overskriften før § 20 ændres »Dom til« til: »Afgørelse om«.

§ 20. Der træffes afgørelse om, at en mand er far, hvis han efter udfaldet af retsgenetiske undersøgelser utvivlsomt er barnets far.

Stk. 2. I andre tilfælde træffes der afgørelse om, at en mand er far, hvis han har haft seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, og der ikke foreligger omstændigheder, der gør det usandsynligt, at han er barnets far. Har moderen i den periode, hvor hun blev gravid, haft seksuelt forhold til andre mænd, er det endvidere en betingelse, at

1) ingen af disse efter udfaldet af retsgenetiske undersøgelser er barnets far eller

2) det er overvejende sandsynligt, at ingen af disse er barnets far.

Stk. 3. Ved afgørelser efter stk. 2, 2. pkt., nr. 2, tillægges det betydning, om moderen har været gift med eller levet sammen med en af mændene i den periode, hvor hun blev gravid.

Stk. 4. Der kan træffes afgørelse om, at en kvinde er medmor, hvis hun efter § 27 eller § 27 a, stk. 2 eller 4, anses som medmor til barnet.

Stk. 5. Der kan træffes afgørelse om, at en mand er far, hvis han efter § 27, § 27 a, stk. 1 eller 3, eller §§ 27 b eller 27 c anses som far til barnet.

Stk. 6. Er et barn blevet til ved assisteret reproduktion eller insemination, kan der træffes afgørelse om, at en mand er far, eller at en kvinde er medmor, hvis det godtgøres, at moderen og manden eller kvinden inden behandlingen med assisteret reproduktion eller inseminationen var enige om, at manden skal være barnets far, eller at kvinden skal være barnets medmor, selv om betingelserne i §§ 27 og 27 a for at anse manden som far eller kvinden som medmor ikke er opfyldt.

§ 20, stk. 4 og 5 er indsat ved § 1.25 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.
§ 20, stk. 1 er ændret ved § 6.11 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 20, stk. 1, ændres »En mand dømmes som far« til: »Der træffes afgørelse om, at en mand er far«.
§ 20, stk. 2 er ændret ved § 6.12 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 20, stk. 2, 1. pkt., ændres »dømmes en mand som far« til: »træffes der afgørelse om, at en mand er far«.
§ 20, stk. 4 er ændret ved § 6.13 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 20, stk. 4, ændres »En kvinde kan dømmes som medmor« til: »Der kan træffes afgørelse om, at en kvinde er medmor«.
§ 20, stk. 5 er ændret ved § 6.14 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 20, stk. 5, ændres »En mand kan dømmes som far« til: »Der kan træffes afgørelse om, at en mand er far«.
§ 20, stk. 5 er ændret ved § 1.1 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 20, stk. 5, ændres »§ 27 a, stk. 1,« til: »§ 27 a, stk. 1 eller 3,«.
§ 20, stk. 4 er ændret ved § 1.15 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 20, stk. 4, ændres »§ 27 a, stk. 2,« til: »§ 27 a, stk. 2 eller 4,«.
§ 20, stk. 6 er indsat ved § 1.16 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren.

Kapitel 4: Genoptagelse

§ 21. Er faderskabet eller medmoderskabet til et barn ikke registreret eller fastslået ved anerkendelse eller afgørelse, genoptages sagen efter anmodning fra moderen eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge eller dødsbo, en mand, som har ret til at få prøvet, om han er barnets far efter § 6 eller § 6 a, eller en kvinde, som har ret til at få prøvet, om hun er barnets medmor efter § 6 a.

Stk. 2. Genoptagelse kan kun finde sted, hvis det antageliggøres, at en bestemt mand kan blive barnets far, eller at en bestemt kvinde kan blive barnets medmor.

Stk. 3. Er barnet myndigt, kan sagen ikke genoptages mod dets vilje.

§ 21, stk. 1 og 2 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Er faderskabet til et barn ikke registreret eller fastslået ved anerkendelse eller dom, genoptages sagen efter anmodning fra moderen eller hendes dødsbo, fra barnet eller dets værge eller dødsbo eller fra en mand, som har ret til at få prøvet, om han er barnets far, jf. § 6.
Stk. 2. Genoptagelse kan kun finde sted, hvis det antageliggøres, at en bestemt mand kan blive barnets far.

§ 21, stk. 1 er ændret ved § 6.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 21, stk. 1, ændres »dom« til: »afgørelse«.

§ 22. Er faderskabet til et barn registreret eller fastslået ved anerkendelse eller afgørelse, genoptages sagen, hvis moderen eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge eller dødsbo og faderen eller hans dødsbo i enighed anmoder om det.

Stk. 2. Er medmoderskabet til et barn registreret eller fastslået ved anerkendelse eller afgørelse, genoptages sagen, hvis moderen eller hendes dødsbo, barnet eller dets værge eller dødsbo og medmoderen eller hendes dødsbo i enighed anmoder om det.

Stk. 3. Genoptagelse efter stk. 1 eller 2 kan kun finde sted, hvis det sandsynliggøres, at en mand kan blive barnets far, eller at en kvinde kan blive barnets medmor.

§ 22, stk. 2 er ophævet er i stedet er § 22, stk. 2 og 3 indsat ved § 1.27 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Stk. 2. Genoptagelse kan kun finde sted, hvis det sandsynliggøres, at en anden mand kan blive barnets far.
§ 22, stk. 1 og 2 er ændret ved § 6.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 22, stk. 1 og 2, ændres »dom« til: »afgørelse«.

§ 23. Er der i forbindelse med registreringen af faderskabet eller medmoderskabet sket fejl, der kan have betydning for, hvem der er registreret som far eller medmor, kan moderen eller hendes dødsbo, barnets værge eller dødsbo, den registrerede far eller hans dødsbo, den registrerede medmor eller hendes dødsbo eller en mand eller kvinde, der på grund af fejlen ikke er blevet registreret som far eller medmor til barnet, eller dennes dødsbo inden 3 år efter barnets fødsel forlange sagen genoptaget.

Stk. 2. Sag efter stk. 1 kan ikke rejses af faderen eller hans dødsbo eller af medmoderen eller hendes dødsbo, hvis han eller hun med kendskab til eller formodning om fejlen har anerkendt barnet ved at behandle det som sit. Sag kan heller ikke rejses af moderen eller hendes dødsbo, hvis hun med kendskab til eller formodning om fejlen har ladet faderen eller medmoderen behandle barnet som sit.

Stk. 3. En sag skal genoptages efter anmodning fra en mand eller en kvinde, som efter § 6 b skal have meddelelse om barnets fødsel, hvis meddelelsen ikke er kommet frem til den pågældende inden 5 måneder efter fødslen. Anmodningen skal fremsættes uden ugrundet ophold, efter at den pågældende har fået kendskab til barnets fødsel, og senest 3 år efter fødslen.

§ 23 er ændret ved § 1.28 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Er der i forbindelse med registrering af faderskabet sket fejl, der kan have haft betydning for, hvem der er registreret som far, kan moderen eller hendes dødsbo, barnets værge eller dødsbo, den registrerede far eller hans dødsbo eller en mand, der på grund af fejlen ikke er blevet registreret som far til barnet, eller hans dødsbo inden tre år efter barnets fødsel forlange sagen genoptaget.
Stk. 2. Sag kan ikke rejses af faderen eller hans dødsbo, hvis han med kendskab til eller formodning om fejlen har anerkendt barnet ved at behandle det som sit. Sag kan heller ikke rejses af moderen eller hendes dødsbo, hvis hun med kendskab til eller formodning om fejlen har ladet faderen behandle barnet som hans.
Stk. 3. En sag skal genoptages efter anmodning fra en mand, som efter § 6, stk. 3, skal have meddelelse om barnets fødsel, hvis meddelelsen ikke er kommet frem til ham inden fem måneder efter fødslen. Anmodning skal fremsættes uden ugrundet ophold, efter at han har fået kendskab til barnets fødsel, og senest tre år efter fødslen.

§ 24. Er faderskabet eller medmoderskabet til et barn registreret eller fastslået ved anerkendelse eller afgørelse, kan moderen eller hendes dødsbo, barnets værge eller dødsbo, faderen eller hans dødsbo eller medmoderen eller hendes dødsbo inden 3 år efter barnets fødsel anmode om, at sagen genoptages, hvis der er fremkommet oplysninger om omstændigheder, der kan antages at ville give sagen et andet udfald, eller der i øvrigt er særlig anledning til at antage, at sagen vil få et andet udfald.

Stk. 2. Ved afgørelser efter stk. 1 tillægges det navnlig betydning,

1) hvor lang tid der er gået siden barnets fødsel,

2) om faderen med kendskab til eller formodning om de omstændigheder, der rejser tvivl om, hvorvidt han er far til barnet, har anerkendt barnet ved at behandle det som sit,

3) om medmoderen med kendskab til eller formodning om de omstændigheder, der rejser tvivl om, hvorvidt hun er medmor til barnet, har anerkendt barnet ved at behandle det som sit,

4) om moderen med kendskab til eller formodning om de omstændigheder, der er nævnt i nr. 2 og 3, har ladet faderen eller medmoderen behandle barnet som sit,

5) om en part med kendskab til eller formodning om de omstændigheder, der rejser tvivl om, hvem der er barnets far eller medmor, ikke inden rimelig tid har anmodet om genoptagelse, og

6) om barnet kan forventes at ville få en far eller en medmor, hvis sagen genoptages.

§ 24 er ændret ved § 1.29 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Er faderskabet til et barn registreret eller fastslået ved anerkendelse eller dom, kan moderen eller hendes dødsbo, barnets værge eller dødsbo eller faderen eller hans dødsbo inden tre år efter barnets fødsel anmode om, at sagen genoptages, hvis der er fremkommet oplysninger om omstændigheder, der kan antages at ville give sagen et andet udfald, eller der i øvrigt er særlig anledning til at antage, at sagen vil få et andet udfald.
Stk. 2. Ved afgørelse efter stk. 1 tillægges det navnlig betydning,
1) hvor lang tid der er gået siden barnets fødsel,
2) om faderen med kendskab til eller formodning om de omstændigheder, der rejser tvivl om, hvorvidt han er barnets far, har anerkendt barnet ved at behandle det som sit,
3) om moderen med kendskab til eller formodning om de omstændigheder, der er nævnt i nr. 2, har ladet faderen behandle barnet som sit,
4) om en part med kendskab til eller formodning om de omstændigheder, der rejser tvivl om, hvem der er barnets far, ikke inden rimelig tid har anmodet om genoptagelse, og
5) om barnet kan forventes at ville få en far, hvis sagen genoptages.

§ 24, stk. 1 er ændret ved § 6.15 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 24, stk. 1, ændres »dom« til: »afgørelse«.

§ 25. Genoptagelse efter §§ 23 og 24 kan efter udløbet af fristen i disse bestemmelser tillades, hvis der kan anføres ganske særlige grunde til, at anmodningen ikke er fremsat tidligere, omstændighederne i øvrigt i høj grad taler for genoptagelse og det må antages, at en fornyet behandling af sagen ikke vil medføre væsentlige ulemper for barnet.

§ 26. Ved genoptagelse af en sag efter §§ 21-25 finder kapitel 2 og 3 tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En mand, der tidligere har været part i sagen, men som efter udfaldet af retsgenetiske undersøgelser eller bevis om, hvorvidt han har haft seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, ikke er blevet anset som barnets far, kan ikke mod sin vilje inddrages på ny. Dette gælder dog ikke, hvis han har afgivet falsk forklaring om forhold af betydning for sagen eller der med hans viden er sket identitetsforveksling, ombytning af genetisk materiale eller anden tilsvarende fejl.

§ 26, stk. 1 og 2 er ophævet ved § 6.16 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2. Hidtidig formulering: § 26. Afgørelse af, om en sag skal genoptages, træffes af statsforvaltningen.
Stk. 2. Statsforvaltningen indbringer spørgsmålet om genoptagelse for retten, hvis en part inden fire uger efter statsforvaltningens afgørelse anmoder om det.

§ 26, stk. 3, der bliver stk. 1, er ændret ved § 6.17 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 26, stk. 3, der bliver stk. 1, ændres »Genoptages sagen,« til: »Ved genoptagelse af en sag efter §§ 21-25«, og »stk. 4« til: »stk. 2«.
§ 26, stk. 4, der bliver stk. 2, er ændret ved § 6.18 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 26, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., udgår »for retten«.

Kapitel 5: Faderskab, medmoderskab og moderskab ved assisteret reproduktion og insemination

Overskriften til kapitel 5 er ændret ved § 1.30 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Faderskab og moderskab ved kunstig befrugtning
Overskriften til kapitel 5 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 02.12.2013. Hidtidig formulering: Faderskab, medmoderskal og moderskab ved kunstig befrugtning
Overskriften til kapitel 5 er ændret ved § 1.17 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I overskriften til kapitel 5 indsættes efter »assisteret reproduktion«: »og insemination«.

Faderskab og medmoderskab

Overskriften er ændret ved § 1.31 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Faderskab

§ 27. Er en kvinde blevet behandlet med assisteret reproduktion af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses hendes ægtefælle, registrerede partner eller partner som barnets far eller medmor, hvis denne har givet samtykke til behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne, jf. dog § 27 a, stk. 1. Samtykket skal være skriftligt og indeholde en erklæring om, at manden skal være barnets far, eller at kvinden skal være barnets medmor.

Stk. 2. Er en kvinde blevet insemineret uden deltagelse af en sundhedsperson, anses hendes ægtefælle, registrerede partner eller partner som barnets far eller medmor, hvis denne har givet samtykke hertil og barnet må antages at være blevet til ved inseminationen, jf. dog § 27 a, stk. 3. Samtykket, der skal indeholde en erklæring om, at manden skal være barnets far, eller at kvinden skal være barnets medmor, skal afgives på en blanket, der skal indsendes til Familieretshuset.

§ 27, stk. 1 er ændret ved § 2.1 i lov nr. 602 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder anvendelse på børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, der er gennemført efter lovens ikrafttræden. I § 27, stk. 1, ændres »en læge eller under en læges ansvar« til: »en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar«.
§ 27 er ophævet ved § 1.32
i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Er en kvinde blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses hendes ægtemand eller partner som barnets far, hvis han har givet samtykke til behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne.
Stk. 2. Samtykke som nævnt i stk. 1 skal være skriftligt og indeholde en erklæring om, at manden skal være barnets far.

§ 27 er indsat ved § 1.32 i
lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.
§ 27 er ophævet og indsat igen ved § 3.2 i
lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Er en kvinde blevet kunstigt befrugtet af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses hendes ægtefælle, registrerede partner eller partner som barnets far eller medmor, hvis denne har givet samtykke til behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne, jf. dog § 27 a, stk. 1. Samtykket skal være skriftligt og indeholde en erklæring om, at manden skal være barnets far, eller at kvinden skal være barnets medmor.
§ 27, stk. 2 er indsat ved § 1.18 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren.

§ 27 a. Er en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner eller en kvindelig partner, blevet behandlet med assisteret reproduktion med en kendt mands sæd af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses manden som barnets far, hvis barnet må antages at være blevet til ved denne behandling og manden skriftligt har erklæret, at han skal være barnets far, jf. dog stk. 2. En eventuel ægtefælle eller registreret partner til den kvinde, der skal behandles, skal have givet skriftligt samtykke til behandlingen.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis de tre parter, der er nævnt i stk. 1, skriftligt erklærer, at ægtefællen, den registrerede partner eller partneren til den kvinde, der skal behandles, skal være barnets medmor. Herefter anses ægtefællen, den registrerede partner eller partneren som barnets medmor.

Stk. 3. Er en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner eller en kvindelig partner, blevet insemineret med en kendt mands sæd uden deltagelse af en sundhedsperson, anses manden som barnets far, hvis han har givet samtykke hertil, barnet må antages at være blevet til ved inseminationen og manden skriftligt har erklæret, at han skal være barnets far, jf. dog stk. 4. En eventuel ægtefælle eller registreret partner til den kvinde, der skal insemineres, skal have givet skriftligt samtykke til inseminationen.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 gælder ikke, hvis de tre parter, der er nævnt i stk. 3, skriftligt erklærer, at ægtefællen, den registrerede partner eller partneren til den kvinde, der skal insemineres, skal være barnets medmor. Herefter anses ægtefællen, den registrerede partner eller partneren som barnets medmor.

Stk. 5. Erklæring og samtykke efter stk. 3 og 4 skal afgives på en blanket, der skal indsendes til Familieretshuset.

§ 27 a er indsat ved § 1.32 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.
§ 27 a er ændret ved § 3.2 i
lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: § 27 a. Er en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner eller en kvindelig partner, blevet kunstigt befrugtet med en kendt mands sæd af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar, anses manden som barnets far, hvis barnet må antages at være blevet til ved denne behandling og manden skriftligt har erklæret, at han skal være barnets far, jf. dog stk. 2. Ægtefællen, den registrerede partner eller partneren til den kvinde, der skal behandles, skal have givet skriftligt samtykke til behandlingen.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis de tre parter, der er nævnt i stk. 1, skriftligt erklærer, at ægtefællen, den registrerede partner eller partneren til den kvinde, der skal behandles, skal være barnets medmor. Herefter anses ægtefællen, den registrerede partner eller partneren som barnets medmor.

§ 27 a, stk. 1 er ændret ved § 1.19 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 27 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »Ægtefællen, den registrerede partner eller partneren« til: »En eventuel ægtefælle eller registreret partner«.
§ 27 a, stk. 3-5 er indsat ved § 1.20 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren.

§ 27 b. I situationer, der ikke er omfattet af §§ 27 eller 27 a, anses en sæddonor som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved behandling med assisteret reproduktion af en anden kvinde end hans ægtefælle eller partner, hvis

1) den assisterede reproduktion er foretaget af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar,

2) han skriftligt har givet samtykke til, at en bestemt kvinde modtager behandlingen,

3) barnet må antages at være blevet til ved denne og

4) han skriftligt har erklæret, at han skal være barnets far.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis barnet er blevet til ved insemination med sæddonorens sæd uden deltagelse af en sundhedsperson.

§ 27 b er indsat ved § 1.32 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.
§ 27 b, stk. 1 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 02.12.2013. Overalt i loven ændres »kunstig befrugtning« til: »assisteret reproduktion«.
§ 27 b er ændret ved § 3.2 i
lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: I situationer, der ikke er omfattet af §§ 27 eller 27 a, anses en sæddonor som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved assisteret reproduktion af en anden kvinde end hans ægtefælle eller partner, hvis
1) den kunstige befrugtning er foretaget af en sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar,
2) han skriftligt har givet samtykke til, at en bestemt kvinde modtager behandlingen,
3) barnet må antages at være blevet til ved denne og
4) han skriftligt har erklæret, at han skal være barnets far.

§ 27 b, stk. 2 er indsat ved § 1.21 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren.

§ 27 c. I sager, der ikke er omfattet af §§ 27, 27 a, 27 b eller 28, anses en sæddonor som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved assisteret reproduktion eller ved insemination uden deltagelse af en sundhedsperson, medmindre sæden er anvendt uden hans viden eller efter hans død.

§ 27 c er indsat ved § 1.32 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.
§ 27 c er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 02.12.2013. Overalt i loven ændres »kunstig befrugtning« til: »assisteret reproduktion«.
§ 27 c er ændret ved § 1.22 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 27 c indsættes efter »assisteret reproduktion«: »eller ved insemination uden deltagelse af en sundhedsperson«.

§ 28. Medmindre andet følger af § 27, § 27 a, stk. 1, eller § 27 b, anses en sæddonor ikke som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved assisteret reproduktion, hvis sæden er doneret til et vævscenter, der distribuerer sæd, en sundhedsperson eller en person, der arbejder under en sundhedspersons ansvar.

§ 28 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 602 af 18.06.2012 fra d. 01.10.2012 og finder anvendelse på børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, der er gennemført efter lovens ikrafttræden. Hidtidig formulering: § 28. En sæddonor kan ikke dømmes som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved kunstig befrugtning af en anden kvinde end hans ægtefælle eller partner, hvis sæden er doneret med henblik på en læges anvendelse ved kunstig befrugtning eller til en offentlig eller privat sædbank, der opfylder sundhedsmyndighedernes krav til formidling af sæd.
Stk. 2. Er sæden ikke blevet doneret som nævnt i stk. 1, anses sæddonor som barnets far, medmindre sæden er anvendt uden hans viden eller efter hans død.

§ 28 er ophævet ved § 1.32 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: § 28. En sæddonor kan ikke dømmes som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved kunstig befrugtning af en anden kvinde end hans ægtefælle eller partner, hvis sæden er doneret med henblik på en sundhedspersons anvendelse ved kunstig befrugtning, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. En sæddonor kan dømmes som far til et barn, der med hans sæd er blevet til ved kunstig befrugtning af en anden kvinde end hans ægtefælle eller partner, hvis
1) sæden er doneret med henblik på en sundhedspersons anvendelse ved kunstig befrugtning,
2) donoren har givet samtykke til, at en bestemt kvinde modtager behandlingen, og
3) barnet må antages at være blevet til ved denne.
Stk. 3. Undtaget fra stk. 2 er tilfælde, der er nævnt i § 27, stk. 1.
Stk. 4. Er sæden ikke blevet doneret som nævnt i stk. 1 og 2, anses sæddonor som barnets far, medmindre sæden er anvendt uden hans viden eller efter hans død.
Stk. 5. Samtykke som nævnt i stk. 2, nr. 2, skal være skriftligt og indeholde en erklæring om, at donoren skal være barnets far.

§ 28 er indsat ved § 1.32 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.
§ 28 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 02.12.2013. Overalt i loven ændres »kunstig befrugtning« til: »assisteret reproduktion«.
§ 28 er ændret ved § 2.2 i lov nr. 485 af 21.05.2014 fra d. 01.07.2014. I § 28 ændres »§ 27 a, stk. 2,« til: »§ 27 a, stk. 1,«.

§ 29. Bestemmelserne i kapitel 1-4 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.

Moderskab

§ 30. Den kvinde, som føder et barn, anses for mor til barnet.

§ 30 er ændret ved § 3.1 i lov nr. 1313 af 27.11.2013 fra d. 02.12.2013. Overalt i loven ændres »kunstig befrugtning« til: »assisteret reproduktion«.
§ 30 er ændret ved § 1.23 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 30 udgår »der er blevet til ved assisteret reproduktion,«.

Kapitel 6: Surrogatmoderskab

§ 31. En aftale om, at en kvinde, som føder et barn, efter fødslen skal udlevere barnet til en anden, er ugyldig.

Kapitel 6 a: Forældre og parter, der har gennemført juridisk kønsskifte inden barnets fødsel

Kapitel 6 a er indsat ved § 1.24 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren.

§ 31 a. Bestemmelserne i kapitel 1-6 anvendes med de ændringer, der følger af stk. 2 og 3, på forældre og parter, der efter § 3, stk. 7, i lov om Det Centrale Personregister har gennemført juridisk kønsskifte inden barnets fødsel.

Stk. 2. En part, der er omfattet af stk. 1, har under behandlingen af en sag om faderskab og medmoderskab de rettigheder og pligter, som den pågældende ville have haft efter sit køn inden det juridiske kønsskifte. I relation til § 27 a betragtes en mand, der har gennemført et juridisk kønsskifte til kvinde inden barnets fødsel, dog som kvindelig ægtefælle eller kvindelig partner til den kvinde, der skal behandles med assisteret reproduktion eller insemineres.

Stk. 3. En forælder, der er omfattet af stk. 1, anses efter denne lov som barnets far eller medmor ud fra sit køn, der er registreret i CPR på fødselstidspunktet.

§ 31 a er indsat ved § 1.24 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren.

§ 31 b. En forælder, der anses for barnets far eller medmor efter § 31 a, stk. 3, har de rettigheder og pligter i forhold til moderskab, faderskab og medmoderskab efter dansk ret, som den pågældende ville have haft efter sit køn inden det juridiske kønsskifte.

§ 31 b er indsat ved § 1.24 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren.

Kapitel 7: Familieretshusets vejledningspligt

Overskriften til kapitel 7 er ændret ved § 22.1 i lov nr. 647 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. Hidtidig formulering: Statsforvaltningernes vejledningspligt
Overskriften til kapitel 7 er ændret ved § 6.19 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I overskriften til kapitel 7 ændres »Statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.

§ 32. Familieretshuset yder i fornødent omfang vejledning om spørgsmål, der vedrører denne lov, og bistår herunder med udfyldelse af blanketter m.v.

§ 32 er ændret ved § 6.3 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 32 ændres »Statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.

§ 32 a. Ved Familieretshusets behandling af sager efter denne lov finder bestemmelserne i lov om Familieretshuset anvendelse.

Stk. 2. Afgørelser om faderskab og medmoderskab og om genoptagelse af en sag om faderskab og medmoderskab træffes efter bestemmelserne i kapitel 2 og 8-10 i lov om Familieretshuset af Familieretshuset eller familieretten.

Stk. 3. Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan indbringes for familieretten efter bestemmelserne i kapitel 12 i lov om Familieretshuset.

§ 32 a er indsat ved § 6.20 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019.
§ 32 a, stk. 2, 2. pkt. er ophævet ved § 1.25 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Dette gælder dog ikke registrering af faderskab efter §§ 1, 2 og 3.

Kapitel 8: Forskellige bestemmelser

§ 33. Social- og integrationsministeren fastsætter regler om behandling af sager efter denne lov, herunder om personregisterførernes og Familieretshusets registrering af faderskab og medmoderskab, om Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab, om beregning af den periode, hvor moderen blev gravid, og om retsgenetiske undersøgelser.

Stk. 2. Blanketter til brug for registrering af faderskab og medmoderskab og til brug for anerkendelse og afgivelse af erklæring efter §§ 14, 19, 27, 27 a og 27 b skal være godkendt af Familieretshuset. Social- og integrationsministeren kan bestemme, at underskrifter på disse blanketter skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner eller på anden måde.

Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan bestemme, at en anerkendelse afgivet i udlandet skal ligestilles med en anerkendelse for Familieretshuset.

§ 33, stk. 1 er ændret ved § 22.2 i lov nr. 647 af 12.06.2013 fra d. 01.07.2013. I § 33, stk. 1, ændres »statsforvaltningernes« til: »statsforvaltningens«.
§ 33 er ændret ved § 1.33 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. Hidtidig formulering: Justitsministeren fastsætter regler om behandling af sager efter denne lov, herunder om fremgangsmåden ved anmeldelse og registrering af faderskab efter §§ 1-3, statsforvaltningens behandling af faderskabssager, beregning af den periode, hvor moderen blev gravid, og gennemførelse af retsgenetiske undersøgelser.
Stk. 2. Justitsministeren udarbejder blanketter til brug for registrering af faderskab efter §§ 1-3 og for anerkendelse og afgivelse af erklæring efter §§ 14, 19 og 27. Justitsministeren kan bestemme, at underskrifter skal være bekræftet af en advokat eller to vitterlighedsvidner eller bekræftet på anden måde.

§ 33, stk. 1, 2. pkt. er indsat ved § 2.2 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016.
§ 33, stk. 2, 1. pkt. er ændret ved § 2.3 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016. I § 33, stk. 2, 1. pkt., ændres »social- og indenrigsministeren« til: »Ankestyrelsen«.
§ 33, stk. 3 er ændret ved § 6.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 33, stk. 3, ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 33, stk. 1 er ændret ved § 6.21 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. To steder i § 33, stk. 1, 1. pkt., ændres »statsforvaltningens« til: »Familieretshusets«.
§ 33, stk. 1, 2. pkt. er ophævet ved § 6.22 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering af 2. pkt.: Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af klager over statsforvaltningens sagsbehandling, jf. § 35, stk. 2.
§ 33, stk. 2 er ændret ved § 6.23 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 33, stk. 2, 1. pkt., ændres »Ankestyrelsen« til: »Familieretshuset«.

§ 33 a. Erklæring efter § 2, stk. 1, og § 3 b, stk. 1, og anmodning om registrering af faderskab efter § 1 a skal indgives til personregisterføreren ved anvendelse af den digitale løsning, som Ministeriet for Ligestilling og Kirke stiller til rådighed (digital selvbetjening). Erklæringer, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af personregisterføreren, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Anmodning om indbringelse af en afgørelse for familieretten, anmodning om rejsning eller genoptagelse af sag om faderskab eller medmoderskab efter §§ 4, 5, 6, 6 a og og 21-24 og anmodning om anerkendelse af faderskab eller medmoderskab efter § 14 samt blanket efter § 27, stk. 2, og § 27 a, stk. 3-5, skal indgives til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed (digital selvbetjening). Erklæringer og anmodninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af Familieretshuset, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at borgerne ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal myndigheden, jf. stk. 1 og 2, tilbyde, at erklæringen eller anmodningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1 og 2. Myndigheden, jf. stk. 1 og 2, bestemmer, hvordan en erklæring eller anmodning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 4. Myndigheden kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en erklæring eller anmodning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for myndigheden ved at modtage erklæringen eller anmodningen på anden måde end digitalt.

Stk. 5. En digital erklæring eller anmodning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for myndigheden.

§ 33 a er indsat ved § 11.1 i lov nr. 622 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013.
§ 33 a, stk. 1, 2. pkt. er ændret ved § 7.1 i lov nr. 552 af 02.06.2014 fra d. 01.12.2014. I § 33 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 3 og 4«.
§ 33 a, stk. 2 er indsat ved § 7.2 i lov nr. 552 af 02.06.2014 fra d. 01.12.2014. Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.
§ 33 a, stk. 3, 1. pkt. er ændret ved § 7.3 i lov nr. 552 af 02.06.2014 fra d. 01.12.2014. I § 33 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »personregisterføreren« til: »myndigheden, jf. stk. 1 og 2,«, og »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.
§ 33 a, stk. 3, 2. pkt. er ændret ved § 7.4 i lov nr. 552 af 02.06.2014 fra d. 01.12.2014. I § 33 a, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., ændres »Personregisterføreren« til: »Myndigheden, jf. stk. 1 og 2,«.
§ 33 a, stk. 4 er ændret ved § 7.5 i lov nr. 552 af 02.06.2014 fra d. 01.12.2014. I § 33 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Personregisterføreren« til: »Myndigheden«, og »stk. 2« til: »stk. 3«.
§ 33 a, stk. 5 er ændret ved § 7.6 i lov nr. 552 af 02.06.2014 fra d. 01.12.2014. I § 33 a, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »personregisterføreren« til: »myndigheden«.
§ 33 a, stk. 2 er ændret ved § 6.24 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 33 a, stk. 2, ændres »Erklæring efter § 3 b« til: »Anmodning om registrering efter §§ 1 a, 3 a og 3 b, anmodning om indbringelse af en afgørelse for familieretten«, og tre steder ændres »statsforvaltningen« til: »Familieretshuset«.
§ 33 a, stk. 3 er ændret ved § 6.25 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 33 a, stk. 3, indsættes efter »erklæringen«: »eller anmodningen«, og efter »erklæring«: »eller anmodning«.
§ 33 a, stk. 4 er ændret ved § 6.26 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 33 a, stk. 4, indsættes efter »erklæring«: »eller anmodning«, »personregisterføreren« ændres til: »myndigheden«, og efter »erklæringen« indsættes: »eller anmodningen«.
§ 33 a, stk. 5 er ændret ved § 6.27 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 33 a, stk. 5, indsættes efter »erklæring«: »eller anmodning«.
§ 33 a, stk. 1 er ændret ved § 1.26 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 33 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 2, stk. 1,«: »og § 3 b, stk. 1, og anmodning om registrering af faderskab efter § 1 a«.
§ 33 a, stk. 2 er ændret ved § 1.27 i lov nr. 227 af 15.02.2022 fra et tidspunkt, der fastsættes af social- og ældreministeren. I § 33 a, stk. 2, 1. pkt., udgår »registrering efter §§ 1 a, 3 a og 3 b, anmodning om«, og efter »§ 14« indsættes: »samt blanket efter § 27, stk. 2, og § 27 a, stk. 3-5,«.

§ 34. Regeringen kan indgå overenskomst med andre stater om forholdet mellem dansk og fremmed rets regler om fastsættelse af faderskab, medmoderskab og moderskab til børn. Overenskomsten finder anvendelse her i landet efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om forholdet mellem danske og andre nordiske landes regler om fastsættelse af faderskab, medmoderskab og moderskab til børn.

§ 34 er ændret ved § 1.34 i lov nr. 652 af 12.06.2013 fra d. 01.12.2013. To steder i § 34 indsættes efter »faderskab«: », medmoderskab«.

§ 35. (Ophævet).

§ 35, stk. 2 er indsat ved § 2.4 i lov nr. 1741 af 22.12.2015 fra d. 01.01.2016.
§ 35 er ophævet ved § 6.28 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. Hidtidig formulering: § 35. Statsforvaltningens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2. I sager efter kapitel 2, 4 og 5 kan statsforvaltningens sagsbehandling påklages til Ankestyrelsen. Ved Ankestyrelsens behandling af klager efter 1. pkt. finder kapitel 9 og §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.

Kapitel 9: Ikrafttræden m.v.

§ 36. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på børn, som fødes efter lovens ikrafttræden. For børn født før lovens ikrafttræden anvendes de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 22, jf. § 26, finder også anvendelse på børn, som er født før lovens ikrafttræden.

§ 37. I lov om børns retsstilling, jf. lovbekendtgørelse nr. 293 af 2. maj 1995, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 966 af 20. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel ændres »retsstilling« til: »forsørgelse«.

2. Kapitel 1, § 20 og § 21, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 22 a, stk. 1 og 2, udgår »børns retsstilling, herunder om«.

§ 38. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Social- og Indenrigsministeriet, den 7. august 2019

P.M.V.

Malene Vestergaard

/Carina Fogt-Nielsen

Advokat Jørgen U. Grønborg