Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

Udførlige kommentarer til de enkelte bestemmelser findes ved at klikke på det enkelte paragrafnummer nedenfor.

Almindelige bemærkninger

Specielle bemærkninger

Lovændringer

Betingelser m.v., §§ 1-3

Efterfølgende ændringer m.v., §§ 4-6

Flere berettigede, §§ 7-8

Udtræden og overførsel, §§ 9-10

Anmeldelse og udbetaling, § 11

Særligt om individuelle overlevelsesrenter, §§ 12

Ændringer i anden lovgivning, § 13

Ikrafttrædelses- og overgangsregler, §§ 14-18


Lovændringer

Lov nr. 484 af 07.06.2006, som ændret ved

§ 12 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven) fra d. 01.04.2019.

Nu lovbekg. nr. 770 af 07.08.2019.


Betingelser m.v.

§ 1. En frasepareret eller fraskilt ægtefælle bevarer sin ret til ægtefællepension efter sin tidligere ægtefælle, hvis

1) den tidligere ægtefælle er bidragspligtig over for den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle på separations- eller skilsmissetidspunktet,

2) parternes ægteskab inden separationen eller skilsmissen uden forudgående separation har bestået i mindst 5 år, og

3) den tidligere ægtefælle har en pensionsordning, der

a) er led i eller oprettet som led i et ansættelsesforhold eller i ATP og

b) indeholder en kollektivt beregnet ægtefællepensionsordning.

Stk. 2. Følger bidragspligten som nævnt i stk. 1, nr. 1, af en aftale mellem ægtefællerne om gensidig bidragspligt, bevares retten til ægtefællepension dog kun, hvis

1) der har været fastsat bidrag i bidragsperioden, og

2) den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle modtog ægtefællebidrag ved den tidligere ægtefælles død.

Stk. 3. Har ægtefællerne indgået aftale om ægtefællebidragets størrelse, bevares retten til ægtefællepension dog kun, hvis det på separations- eller skilsmissetidspunktet aftalte bidrag for hele bidragsperioden udgør et årligt grundbeløb, der mindst svarer til det på dette tidspunkt gældende normalbidrag, jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 4. Følger det af pensionsregulativer eller lignende, at retten til ægtefællepension bevares i separationstiden, berører separationen ikke retten til ægtefællepension uanset bestemmelserne i stk. 1, nr. 1 og 2.

§ 2. Er pligten til at yde ægtefællebidrag tidsbegrænset, har en frasepareret eller fraskilt ægtefælle kun ret til ægtefællepension i samme tidsrum. Det gælder dog ikke for fraseparerede ægtefæller, der er berettigede til pension efter § 1, stk. 4.

Stk. 2. Ved udbetaling af kapitaliserede ydelser efter ATP-lovens § 11 tages dog alene hensyn til, om der er bidragspligt på tidspunktet for medlemmets død.

§ 3. Ægtefællerne kan ved separation eller skilsmisse uden forudgående separation aftale, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares.

Efterfølgende ændringer m.v.

§ 4. Retten til ægtefællepension berøres ikke af, at der efter separation eller skilsmisse ved afgørelse eller dom eller ved aftale udelukkende eller dog i det væsentlige på grund af efterfølgende omstændigheder sker ændring af afgørelse eller aftale om bidragspligt eller om bidragets størrelse.

Stk. 2. Hvis der i forbindelse med skilsmisse ved afgørelse eller dom eller ved aftale træffes en anden beslutning om bidragspligt eller om ægtefællepensionsret end ved separationen, er det ved skilsmissen besluttede dog afgørende for ægtefællepensionsrettens bevarelse efter §§ 1-3.

§ 4, stk. 1 og 2 er ændret ved § 12.1 i lov nr. 1711 af 27.12.2018 fra d. 01.04.2019. I § 4, stk. 1 og 2, indsættes efter »skilsmisse ved«: »afgørelse eller«.

§ 5. En fraskilt ægtefælle kan efter skilsmissen, men inden den tidligere ægtefælles død, give afkald på sin ret til ægtefællepension til fordel for sin tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle. Afkald på eller aftaler om ægtefællepension i øvrigt påvirker ikke eventuelt andre ægtefællepensionsberettigedes ret til ægtefællepension.

Stk. 2. Et afkald efter stk. 1, 1. pkt., kan gøres betinget af, at den fraskilte ægtefælle kan fremlægge tilfredsstillende helbredsoplysninger.

§ 6. Retten til ægtefællepension bortfalder, hvis den berettigede ægtefælle indgår nyt ægteskab. Dette gælder dog ikke, hvis den berettigede på ny indgår ægteskab med den tidligere ægtefælle.

Flere berettigede

§ 7. Har den tidligere ægtefælle indgået nyt ægteskab, og er såvel den fraskilte som den tidligere ægtefælles nuværende ægtefælle eller andre berettiget til ægtefællepension, eller er der i øvrigt flere berettigede, deles ægtefællepensionen imellem dem i forhold til det antal påbegyndte år, hvori hver af dem indtil separationen, skilsmissen eller dødsfaldet har været gift med den tidligere ægtefælle. Den nuværende ægtefælles andel skal dog mindst udgøre 1/3 af pensionen.

§ 8. Efter den tidligere ægtefælles død påvirker bortfald af pensionsretten for en af de berettigede ikke den eller de øvrige berettigedes andel af ægtefællepensionen. Er en frasepareret eller fraskilt ægtefælles pensionsret tidsbegrænset efter § 2, indtræder afdødes ægtefælle og eventuelt andre berettigede dog ved ophøret af dette tidsrum i den fraseparerede eller fraskilte ægtefælles pensionsandel.

Udtræden og overførsel

§ 9. Udtræder den tidligere ægtefælle af sin pensionsordning uden pension, og modtager den pågældende en udtrædelsesgodtgørelse, eller tilbagekøber den tidligere ægtefælle sin pensionsordning, har den pågældendes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle ret til 1/3 af godtgørelsen eller tilbagekøbsværdien. Det gælder dog ikke, hvis den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle kun har været berettiget til tidsbegrænset bidrag, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. Er der flere berettigede efter stk. 1, fordeles beløbet mellem dem efter § 7, 1. pkt. Har den tidligere ægtefælle en nuværende ægtefælle, som er berettiget til ægtefællepension fra den tidligere ægtefælles pensionsordning, reduceres en fraskilt ægtefælles ret efter stk. 1 i overensstemmelse med § 7.

Stk. 3. Hvis den tidligere ægtefælle er berettiget til at få udbetalt en eventuel supplerende engangsydelse, har den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle ikke ret til andel i denne ydelse.

§ 10. En frasepareret eller fraskilt ægtefælles ret til ægtefællepension må ikke forringes væsentligt som følge af, at den tidligere ægtefælles pensionsordning overgår til en anden pensionsordning. Dette gælder dog ikke, hvis den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle kun er berettiget til tidsbegrænset bidrag, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. En frasepareret eller fraskilt ægtefælle kan ved henvendelse til pensionsinstitutterne få oplysninger om pensionsordningens ægtefælledækning.

Anmeldelse og udbetaling

§ 11. Ægtefællerne eller en af dem skal anmelde bevarelse eller afkald på ægtefællepension til pensionsinstituttet.

Stk. 2. Indtil det pensionsinstitut, der har pligt til at udbetale ægtefællepension, har modtaget skriftlig underretning om en frasepareret eller fraskilt ægtefælles ret til ægtefællepension, kan ægtefællepensionen med frigørende virkning udbetales til afdødes nuværende ægtefælle og til eventuelt andre berettigede. Tilsvarende kan der med frigørende virkning ske udbetaling af godtgørelse eller tilbagekøbsværdi efter § 9 til en tidligere ægtefælle og eventuelt andre berettigede.

Særligt om individuelle overlevelsesrenter

§ 12. Er en ægtefællepension sikret ved en individuel overlevelsesrente, der er oprettet som led i den tidligere ægtefælles ansættelsesforhold, udtages overlevelsesrenten ved separation eller skilsmisse af dennes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle.

Stk. 2. Kan overlevelsesrentens værdi overføres til den tidligere ægtefælles egenpensionsordning, tilfalder overlevelsesrenten dog kun den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle, hvis betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, er opfyldt.

Stk. 3. §§ 3 og 11 finder tilsvarende anvendelse.

Ændringer i anden lovgivning

§ 13. I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 9. marts 1999, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 461 af 7. juni 2001, § 1 i lov nr. 446 af 9. juni 2004, § 2 i lov nr. 525 af 24. juni 2005 og senest ved § 29 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 39, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ophæves.

2. I § 42, stk. 1, 1. pkt., ændres »54-56« til: »55-56«.

3. § 42, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

4. § 54 ophæves.

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 14. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på separationer og skilsmisser, der meddeles efter lovens ikrafttræden.

§ 15. Lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse ophæves, men finder fortsat anvendelse for fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en skilsmisse meddelt før lovens ikrafttræden.

Stk. 2. § 6, 2. pkt., finder anvendelse for fraskilte hustruer, der på ny indgår ægteskab efter lovens ikrafttræden.

§ 16. Hustruer, der er fraseparerede ved lovens ikrafttræden, bevarer ret til enkepension efter lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse.

§ 17. Denne lov medfører ingen ændring i den ret til bevarelse af ægtefællepension, som nogen efter en pensionsordning havde ved lovens ikrafttræden.

§ 18. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Social- og Indenrigsministeriet, den 7. august 2019

P.M.V.

Malene Vestergaard

/ Carina Fogt-Nielsen

Advokat Jørgen U. Grønborg