195 Ordliste over juridiske fagudtryk

v - w


vanhjemmel

retlige mangler ved det solgte, f. eks. at dette var behæftet med pant eller ejendomsforbehold

vanrøgt uforsvarlig behandling. Kan give den anden ægtefælle ret til vederlagskrav.

varemærke

særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed. Kan opnå beskyttelse ved registrering i Patentdirektoratet eller ved indarbejdelse
varigt mén varige ulemper i skadelidtes daglige livsførelse, som ikke er af økonomisk art.
warrants dokumenter, der giver en ret, men ikke en pligt, til at tegne aktier i et selskab, dvs. en tegningsoption.

vederlagskrav

krav mellem ægtefæller ved bodeling til udligning af misbrug af fælleseje eller overførsler mellem fælleseje og særeje. Kan kun rejser på skiftet. Kaldes fra 2018 for reguleringskrav og misbrugskrav
veksel et formbundet dokument med anmodning om betaling af en bestemt pengesum
venturekapital risikovillig kapital, der investeres i forholdsvis nystartede virksomheder
vidnetestamente et testamente, der underskrives eller vedkendes under samtidig tilstedeværelse af to vidner, der straks efter testators underskrivelse eller vedkendelse af testamentet skal skrive deres navne på testamentet. Vidnerne skal være til stede som testamentsvidner efter testators ønske, og de skal have kendskab til, at de bevidner oprettelsen af et testamente
viljesbestemt pant pant stiftet ved aftale - i modsætning til retspant, f. eks udlæg
vilkårsforhandling møde i Familieretshuset til drøftelse af vilkårene for en separation eller skilsmisse

vindikation

tilbagesøgning af ting, som en anden uretmæssigt besidder - f. eks udlevering til ejermanden af en stjålen cykel. Kan ske, selv om besidderen har købt tingen i god tro

vinkelskriver

en person, der uden at være advokat, i erhvervsmæssigt øjemed yder juridisk bistand - f. eks. en ejendomsmægler eller bankassistent, som skriver skøder
vis major force majeure - udefra kommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at mennesker ikke kan afværge, f. eks. naturkatastrofer
vitterlighedsvidner sælgers underskrift på skøder og pantsætters underskrift på pantebreve skal være bekræftet af an advokat eller 2 andre vitterlighedsvidner, som udtrykkeligt skal bevidne underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og udstederens myndighed. Vidnernes stilling og bopæl skal angives.
voldelig kompulsiv tvang er en stærk ugyldighedsgrund, jfr. aftalelovens § 28, som lyder således:
§ 28. Er en viljeserklæring retsstridigt fremkaldt ved personlig vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af sådan, er den ikke bindende for den tvungne.
Stk. 2. Er tvangen udøvet af tredjemand, og var den, til hvem erklæringen er afgivet, i god tro, må den tvungne, hvis han over for ham vil påberåbe sig tvangen, give ham meddelelse derom uden ugrundet ophold, efter at tvangen er ophørt. Undlader han det, er han bundet ved erklæringen.

voldgift

det forhold, at parterne overlader afgørelsen af en konkret tvist til en eller flere personer, som de normalt selv har valgt.

voldtægt

tiltvingelse af samleje ved vold eller trussel om vold, jf. straffelovens § 216

vvm-vurdering vurdering af et anlægs betydning for miljøet.
VVV-sager de særligt prioriterede voldssager, voldtægtssager og våbensager 

værge

person, der varetager en andens interesser og handler på dennes vegne. Det kan være forældre som fødte værger for deres børn, eller beskikkede værger for personer, der ikke selv kan varetage deres interesser

værksleje

kontrakt, hvor den ene part forpligter sig til at tilvejebringe et bestemt arbejdsresultat for medkontrahenten. Omfatter navnlig entreprisekontrakter og transportkontrakter
værnetingsaftale aftale om, hvor en retssag skal anlægges