195 Ordliste over juridiske fagudtryk

u


uanmodet forretningsførelse retten til at foretage rimelige foranstaltninger, der er nødvendige for at afværge et truende tab, når tredjemand selv er forhindret i at handle (negotiorum gestio)

udarvinger

en persons arveberettigede slægtninge, bortset fra hans livsarvinger, f. eks. søskende og søskendebørn
udbakningsregler reglerne om, at den længstlevende ægtefælle eller en arving kan slippe ud af hæftelsen for afdødes gældsforpligtelser, hvis afdøde var insolvent, ved at begære boet taget under behandling ved bobestyrer og aflevere det modtagne
udbringelseskøb køb, hvor sælgeren har påtaget sig at udbringe genstanden til et sted, der ligger inden for pladsens grænser, dvs. inden for det område, hvor varer af den pågældende art regelmæssigt udbringes af sælgeren eller hans folk. Levering anses ikke for at være sket, forinden genstanden er kommet i køberens besiddelse, jf. købelovens § 11
udbytteskat skat, der betales af aktionærer og anpartshavere, som modtager udbytte. Udgør i 2023 27% af udbytte op til 58.900 kr., og 42% af resten

uddannelsesbidrag

bidrag til undervisning eller uddannelse kan pålægges indtil barnets fyldte 24. år, jf. børneforsørgelseslovens § 14, stk. 3
udeblivelsesdom dom afsagt i en sag, hvor sagsøgte er udeblevet.

udfyldningsregel

regel, der finder anvendelse, hvis der ikke er konkrete holdepunkter for ved fortolkning at nå frem til det modsatte resultat
udlodning udbetaling af arv i et dødsbo eller dividende i et konkursbo

udløsningsret

en ægtefælles ret til i dødsboet at udtage afdødes aktiver, selv om værdien overstiger ægtefællens lod i boet. Gælder ikke fuldstændigt særeje
udnyttelse er en ugyldighedsgrund for aftaler og testamenter:

AFTL § 31: Har nogen udnyttet en andens betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for, er den, der således er udnyttet, ikke bundet ved den af ham afgivne viljeserklæring.

Arvelovens § 75: En testamentarisk bestemmelse er ugyldig, hvis den må antages at være fremkaldt ved tvang, svig eller anden utilbørlig påvirkning, herunder ved misbrug af testators manglende dømmekraft, svaghedstilstand eller afhængighed.

udpantning gammelt ord for udlæg for gæld til det offentlige. Begrebet blev afskaffet i 1976. Der kan nu foretages (udpantnings)udlæg for krav, som i lovgivningen er tillagt udpantningsret, jf. retsplejelovens § 478, stk. 2, f. eks. for skatter og afgifter, skyldige underholdsbidrag o.s.v.
udskudt arvefald hvis længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, falder arven efter førstafdøde først ved længstlevendes død eller ved skifterettens modtagelse af begæring om skifte af det uskiftede bo i længstlevendes levende live.
udvidet samlevertestamente betegnelse for et testamente mellem ugifte samlevende, hvor de bestemmer, at de skal arve hinanden og arves, som om de var ægtefæller, jf. arveloven § 87. For gyldigt at oprette et sådant testamente skal parterne opfylde betingelserne for at kunne indgå ægteskab med hinanden. Et udvidet samlevertestamente kan derfor ikke oprettes af søskende eller andre personer, der er beslægtet i op- og nedstigende linje. Der kan heller ikke oprettes et udvidet samlevertestamente, hvis en af parterne er gift eller part i et registreret partnerskab. Er der tale om personer af samme køn, er det endvidere en betingelse, at en af parterne er dansk (eller norsk, svensk eller islandsk) statsborger og har bopæl her i landet, eller at begge parter har haft bopæl her i landet i de sidste to år, jf. § 2 i lov om registreret partnerskab.  Personer, der sidder i uskiftet bo, kan ikke oprette udvidet samlevertestamente. Parterne skal endvidere på dødstidspunktet leve sammen sammen på fælles bopæl og  a) vente, have eller have haft et fælles barn eller  b) have levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år
ufyldestgjort panthaver panthaver, som på en tvangsauktion er blevet højestbydende ved et bud, der ikke (fuldt ud) dækker den pågældendes pant
uigenkaldeligt testamente testamente, som ikke kan tilbagekaldes. Uigenkaldelighedserklæringen skal afgives i testamentsform og der skal desuden foreligge et bindende løfte over for arvingerne
uklarhedsreglen uklare kontraktsvilkår fortolkes mod affatteren
ulovlig omgang med hittegods Strfl § 277; For ulovlig omgang med hittegods straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding tilegner sig en fremmed rørlig ting, som ikke er i nogens varetægt, eller som ved ejerens forglemmelse eller på lignende tilfældig måde er kommet i gerningsmandens varetægt.
ultimo den sidste tredjedel af den måned
umiddelbar fogedforretning gennemtvingelse af udleveringskrav via fogedretten uden forudgående dom - f. eks. til udlevering af et barn, som holdes tilbage efter samværsbesøg

umiddelbart udlæg

udlæg uden forudgående dom, f. eks. på grundlag af et pantebrev, et gældsbrev eller et frivilligt forlig

umyndige

personer under 18 år, der ikke har indgået ægteskab (mindreårige), samt personer, der har fået frataget handleevnen efter værgemålslovens § 6
UN - (undersøges nærmere) karakter i tilstandsrapport, der betegner forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade, og derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.
underbalance passiverne er større end aktiverne
underentreprise aftale, hvor en entreprenør overlader arbejdet helt eller delvist til en anden
underforsikring foreligger, når forsikringssummen er lavere end den forsikrede interesses værdi. Hvis et indbo med en værdi på 250.000 kr. kun er forsikret for 200.000 kr., bliver en skade på f. eks. 25.000 kr. kun dækket med 20.000 kr.
underpant pant i løsøre eller fast ejendom sikret ved tinglysning
underslæb strfl § 278: For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding 1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,
2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,
3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.
universalarving arving, som skal arv hele dødsboet

universalforfølgning

retsforfølgning, der retter sig mod hele skyldnerens formue, f. eks. konkurs, i modsætning til individualforfølgning, f. eks. udlæg
uoverensstemmende accept anses for et afslag på det afgivne tilbud samt et nyt tilbud fra acceptantens side, jf. aftalelovens § 6, stk. 1
urigtige forudsætninger vildfarelse vedrørende forhold, der forelå på dispositionstidspunktet. Modsat bristende forudsætninger
uskiftet bo en ægtefælles overtagelse af fællesboet uden skifte med førstafdødes livsarvinger
usucapio romerrettens betegnelse for hævd
utilregnelighed Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed, straffes ikke. Tilsvarende gælder personer, der var mentalt retarderede i højere grad. Befandt gerningsmanden sig som følge af indtagelse af alkohol eller andre rusmidler forbigående i en tilstand af sindssygdom eller i en tilstand, der må ligestilles hermed, kan straf dog pålægges, når særlige omstændigheder taler derfor.
uægte børn betegnelse for børn, der er født uden for ægteskab