195 Ordliste over juridiske fagudtryk

s


sa-se

si-sk

sl-su

sv-sæ

 

sagens anlæg

sker ved stævningens indlevering til retten. Fra sagens anlæg afbryder forældelse, og der tilkendes normalt procesrente fra sagens anlæg.
saldokvittering kvittering for betaling til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende
sameje foreligger når flere personer i fællesskab ejer et aktiv. Er noget andet end fælleseje
samejeoverenskomst kontrakt mellem ejerne i et sameje, hvor der træffes aftale om f. eks. bestemmelsesretten, fordelingen af driftsudgifter og om opløsning af samejet

samkautionister

flere kautionister, der hæfter for den samme fordring. De hæfter solidarisk, medmindre andet er aftalt, jf. gældsbrevslovens § 61, der henviser til § 2.

samværgemål

værgemålsform, hvor samværgen og den pågældende handler i forening. Svarer til lavværgemål, som blev afskaffet pr. d. 01.01.1997
samværsret retten til samvær mellem forældre og børn
SCE-selskab Europæisk andelsselskab
SDO-lån Realkreditlån med særligt dækkede obligationer, hvor der ikke er direkte sammenhæng mellem lånet og de udstedte obligationer.
seniorpension Seniorpension kan tilkendes personer, som har højst 6 år til folkepensionsalderen.

Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension, at

  1. personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og
  2. personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Seniorpensionen er af samme størrelse som førtidspension og beregnes på samme måde.

SE-selskab Europæisk aktieselskab
sekundosuccesssion bestemmelser om, hvem arven tilfalder, når den første arving er død

sekundær håndpanteret

håndpant i f. eks et ejerpantebrev, som primært er pantsat til et pengeinstitut. Den sekundære panthaver skal respektere den primære panthavers ret

selverhverv

umyndige råder selv over, hvad de har erhvervet ved eget arbejde, efter at de er fyldt 15 år, eller efter at de er frataget den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 42

selvhjælpssalg

salg af det solgte til en ny køber, når sælger har hævet handelen på grund af købers misligholdelse
selvindtræde anvendes, når en kommissionær eller fuldmægtig selv indtræder i handelen som køber eller sælger
selvinkriminering

en person, der er mistænkt for at have begået et strafbart forhold, har ret til ikke at udtale sig eller give oplysninger, som kan medvirke til at opklare det påståede strafbare forhold

selvmøder person, som selv fører sin sag

selvskyldnerkaution

en kautionsform, hvor kautionistens forpligtelse indtræder straks efter skyldnerens misligholdelse - modsat simpel kaution
selvtægt begås af den, der ulovligt tager sig selv til rette.

separation

en ophævelse af samlivet ved bevilling eller dom. Har på de fleste områder samme retsvirkninger som skilsmisse

separatist

den, der er berettiget til i et konkursbo at forfølge sin ret til en individuel genstand uden hensyn til de andre berettigede i boet, f. eks. ejere, sælgere med ejendomsforbehold, håndpanthavere.

serielån

lån, hvor afdragene pr. termin er lige store, således at ydelsen er faldende i lånets løbetid - modsat annuitetslån, hvor ydelsen er den samme i lånets løbetid

servitut

en begrænset ret over fremmed ejendom. Kan være en rådighedsservitut, f. eks. en færdselsret, en tilegnelsesservitut, f. eks. en grusgravningsret, eller en tilstandsservitut, f. eks. et forbud mod, at naboen bygger i 2 etager. Tinglyses på den tjenende ejendom. Den eller de påtaleberettigede skal altid angives
sidst ind - først ud en metode til adskillelse af midler af forskellig formueart, som er sammenblandet på samme konto

sikrede

den, der har ret til ydelsen fra en forsikring. Kaldes ved livs- og ulykkesforsikringer for den begunstigede

sikringsakt

handling, der sikrer en rettighed mod senere aftaler og retsforfølgning, f. eks. tinglysning, registrering i værdipapircentralen, meddelelse til skyldneren, rådighedsberøvelse

simpel fordring

fordring, hvor der ikke er udstedt et gældsbrev, men hvor gældsbrevslovens regler om simple gældsbreve finder analog anvendelse

simpelt gældsbrev

gældsbrev, der ikke er et omsætningsgældbrev, og hvor skyldneren bevarer sine indsigelser selv over for en godtroende omsætningserhverver

simpel kaution

en kautionsform, hvor kautionistens forpligtelse først indtræder, når det er godtgjort, at skyldneren ikke kan betale.

skadesforsikring

forsikring, hvor forsikringsydelsen er bestemt af skadens størrelse - i modsætning til summaforsikring
skadesløsbrev et pantebrev, hvor der gives pant for et bestemt maksimumsbeløb

skadesløs kvittering

en kvittering, hvor den betalende tager forhold om tilbagesøgning, hvis det viser sig, at der betalt for meget

skadesløs transport

overdragelse af en fordring, hvor overdrageren indestår som simpel kautionist for, at skyldneren betaler, jfr. gældsbrevslovens § 10 (nomen esse bonum)

skifteafgift

afgift på bobehandlerskifte af fællesboer ved separation og skilsmisse. Udgør 2.250 kr. Hvis boets nettobeholdning er på over 1.5 mio kr, skal der betales yderligere 9.000 kr.
skiftefuldmagt fuldmagt til at repræsentere en arving under skiftet af et dødsbo
skifteportalen hjemmeside, hvor du fra d. 15.11.2022 skal anmelde krav i dødsboer
skifteretsattest attest udstedt af skifteretten, der viser, hvorledes der forholdes med dødsboet.

skifterettens medhjælper

advokat, som efter reglerne fra før d. 01.03.2012 er antaget af skifteretten til at bistå med et offentligt skifte af et separations- eller skilsmissebo eller til at bistå med gennemførelse af en gældssaneringssag

skifteværge

en person, som beskikkes af skifteretten til at varetage en arvings interesser under boets behandling.
skilsmisse opløsning af et ægteskab i levende live ved bevilling eller dom
skilsmissesæreje en særejetype, hvor ejendelene bliver delingsformue ved død
skovbyggelinie

Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha.

Indenfor byggelinjen er der forbud mod at bygge.

skuffeforbehold forbehold, som ikke fremgår at det underskrevne dokument
skuffeselskab selskab, som er færdigregistreret, men som ikke har nogen aktiviteter.

skyldnerskifte

indtræden af en ny skyldner i et gældsforhold. Kan kun ske med fordringshaverens samtykke, som dog kan være meddelt på forhånd
skyldnersvig strfl § 283: For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding
1) afhænder, pantsætter eller på anden måde råder over ham tilhørende gods, hvorover tredjemand har erhvervet en rettighed, med hvilken handlingen er uforenelig,
2) efter at hans bo er taget under konkursbehandling eller rekonstruktionsbehandling er indledt, foretager handlinger, der går ud på, at boets ejendele og fordringer ikke kommer fordringshaverne til gode,
3) ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, betydelige gaver, uforholdsmæssigt forbrug, salg til underpris, betaling af eller sikkerhedsstillelse for uforfaldne gældsposter eller på anden lignende måde unddrager sine ejendele eller fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse.
Stk. 2. Er handlinger af den under nr. 3 angivne art foretaget til begunstigelse af en fordringshaver, bliver denne dog kun at straffe, hvis han på en tid, da han forudså, at skyldnerens konkurs eller rekonstruktionsbehandling var umiddelbart forestående, har bestemt skyldneren til at yde ham sådan begunstigelse.
skæringsdagen i et dødsbo den dag, pr. hvilken dødsboet gøres op. Skal ved almindeligt privat skifte ligge senest 12 måneder efter dødsdagen
skæringsdagen ved et ejerskifte den dag, pr. hvilken renter, bidrag, ejendomsskatter m.v. fordeles mellem sælger og køber i en refusionsopgørelse. Er normalt pr. overtagelsesdagen
skæringsdagen ved separation og skilsmisse den dag, hvor formuefællesskabet ophører, dvs. datoen for Familieretshusets modtagelse af anmodning om separation eller skilsmisse. Kaldes siden 2012 for ophørsdagen
slutseddel aftale om køb. Er der tale om køb af fast ejendom, anvendes nu udtrykket købsaftale
sløjferegel regel, der gør det muligt at fastholde en bestemte fristdag eller ophørsdag, hvis den oprindelige begæring tilbagekaldes - se til eksempel konkurslovens § 1, stk. 2
småhuse udlejningsejendomme, som pr. 01.01.1995 havde op til 6 beboelseslejligheder

solidarisk hæftelse

udtryk for at flere skyldnere hæfter en for alle og alle for en, jf. gældsbrevslovens § 2. Det modsatte af pro rata-hæftelse
spaltning opdeling af selskab i flere selskaber
specieskøb køb af en individuelt bestemt genstand - det modsatte hedder genuskøb.
specificatio romerretligt udtryk for frembringelse, dvs. bearbejdelse af et materiale, der tilhører en anden, hvorved der opstår et nyt produkt, f. eks vindruer, der bliver til vin, eller en marmorblok, der bliver til en statue.
specifikationskravet i ægtepagter særejet skal i ægtepagter angives på en sådan måde, at det ikke overlades til ejerægtefællen vilkårligt at forøge særejets omfang
spillegæld ifølge Danske Lov 5-14-55 er ingen pligtig at betale, hvad han i dobbel (spil) taber og skyldig bliver. Hvis spillegælden er betalt, kan pengene ikke kræves tilbage.  Spillegæld er æresgæld.
stadfæste tiltræde. Anvendes, når en ny instans når frem til samme resultat i afgørelsen
stalking systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane. STRFL § 242: Den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år.
standsningsret sælgerens ret til i visse tilfælde at holde salgsgenstanden tilbage, hindre dens overgivelse samt til at hæve købet, hvis køber går konkurs eller i øvrigt må antages at være ude at stand til at betale, jfr. købelovens §§ 39-40
statsforvaltningen landsækkende statslig myndighed, der indtil d. 01.04.2019 bl. a. behandlede familieretlige sager, herunder faderskab, bidragssager, separation og skilsmisse, adoption, værgemål, navnesager. Sagerne behandles nu af Familieretshuset.
stedbørn de børn, som ægtefællen har med andre - kaldes også særbørn eller særkuldbørn
stempelafgift afgift til statskassen på en række dokumenter, f. eks. skøde og pantebreve. Blev fra d. 01.01.2000 afløst af tinglysningsafgiften
stirpalgrundsætningen fordelingen af arven efter stammer og linier (in stirpes et lineas). Hvis f. eks. arveladeren efterlader sig en datter og en afdød søns 2 børn, arver datteren halvdelen af boet, mens de 2 børnebørn skal dele den anden halvdel med en fjerdedel til hver. Hvis man delte efter antal hoveder (in capita), ville de hver arve en tredjedel.

stormskade

skader som følge af storm, dvs. hvis den gennemsnitlige vindstyrke over en periode på 10 minutter har været på mindst 17,2 meter pr. sekund (vindstyrke 8 efter Beauforts skala)
strandbeskyttelseslinien arealet op til 300 meter bag strandbredden - i sommerhusområder dog kun op til 100 meter. Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand. Det betyder, at man ikke må bygge eller indrette sig ligeså frit, som andre steder i landet.  Man må f.eks. ikke opføre bebyggelse, herunder til- og ombygning, opstille campingvogne, opsætte hegn, tilplante, udstykke areal eller ændre på terrænet. 
stærk ugyldighedsgrund ugyldighedsindsigelsen kan gøres gældende også over for person i god tro
stående lån lån, der er afdragsfrit i lånets løbetid
subjektiv fortolkning af testamente

fortolkning, hvor man søger at finde ud af, hvad netop denne testator har ment

subjektiv kumulation sammenlægning af krav mod flere personer

subsidiær påstand

påstand, som nedlægges i en retssag for det tilfælde, at man ikke får medhold i sin principale påstand, f. eks. frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte

succession

indtræden i. Anvendes ved indtræden i latente skattebyrder ved bodeling, gaver og arveudlæg
successionsrækkefølge bestemmelse i testamente, hvor testator bestemmer, hvem der skal arve en arv, når den første arving dør. Kan som hovedregel kun bestemmes ved friarv, jf. arvelovens § 60
successivt skifte af uskiftet bo udtryk for, at den længstlevende skifter med enkelte af førstafdødes livsarvinger, f. eks. førstafdødes særbørn, efterhånden som disse bliver myndige
sumlegatar person, der skal arve en bestemt sum penge.

summaforsikring

forsikring, hvor forsikringsydelsens størrelse er aftalt i forsikringsaftalen, f. eks. livsforsikring - i modsætning til skadesforsikring, hvor ydelsens størrelse afhænger af den konkrete skade

summarisk bobehandling

fælles betegnelse for de dødsbobehandlingsformer, hvor der ikke sker et egentligt skifte. Omfatter boudlæg, ægtefælleudlæg og udlæg til hensidden i uskiftet bo
sumdeling formueordning, hvor f. eks. de første 500.000 kr. af friværdien i en bestemt fast ejendom eller de første 500.000 kr. af mandens nettoformue er delingsformue og resten er særeje. Blev tidligere kaldt sumfælleseje. Kan være beløbsbestemt (abstrakt) eller genstandsbestemt .

sumsæreje

særeje for et bestemt beløb, f. eks. de første 500.000 kr. af mandens nettoformue eller af friværdien i en bestemt fast ejendom. Kan være beløbsbestemt (abstrakt) eller genstandsbestemt.
suppleringsarv en ægtefælles ret til at få sin arv efter ægtefællen suppleret med et sådant beløb, at arven sammen med ægtefællen boslod og særeje udgør i alt 850.000 kr i 2023.
supranational ret ret, der er fastsat af en international organisation, og som er bindende for de enkelte landes borgere. EU-ret er et eksempel herpå.
surrogati rugemoderskab
surrogat ting, der træder i stedet for. Surrogat for særeje er ejendele, der anskaffes for særejemidler

suspension af funktionær

tilkendegivelse om, at funktionæren indtil videre ikke skal give møde i virksomheden, men dog skal stå til rådighed for denne.

suspensiv virkning

opsættende virkning. Anvendes, når en dom ankes inden udløbet af fuldbyrdelsesfristen, det vil i civile sager normalt sige 14 dage efter dagen for dommens afsigelse

suspensiv betingelse

betingelse, hvor retten først erhverves, hvis betingelsen opfyldes - modsat en resolutiv betingelse, hvor retten falder bort, hvis betingelsen opfyldes
suverænitetsafgivelse Overdragelse af beføjelse, som tilkommer en stat, til en anden myndighed, f. eks. EU

svag ugyldighedsgrund

ugyldighedsindsigelsen kan kun gøres gældende over for den, der kendte eller burde kende forholdet, f. eks. simpel retsstridig tvang, svig, udnyttelse, fejlskrift. Modsat stærk ugyldighedsgrund. Ved testamenter og gaver er alle ugyldighedsgrunde stærke.
svie og smerte godtgørelse, som ydes for hver dag den skadelidte er syg.

svig

afgivelse af bevidst urigtige oplysninger eller bevidst fortielse af sandheden. Kan medføre, at en aftale er ugyldig, jf. aftalelovens § 30

svigtende forudsætninger

overbegreb for urigtige og bristende forudsætninger. Urigtige forudsætninger vedrører allerede foreliggende forhold, medens bristende forudsætninger vedrører efterfølgende forhold.
svogerskab forholdet mellem en person og ægtefællens slægtninge.
syn og skøn bevismiddel, som består i, at retten udmelder en eller flere sagkyndige personer til at foretage en besigtigelse af f. eks. en fast ejendom og derefter besvare en række spørgsmål i et syn og skønstema, f. eks. om elinstallationerne er lovlige og hvad udbedringsomkostningerne andrager
systemleverance et præfabrikeret, standardiseret, fysisk, varierbart, komplekst byggeprodukt, der skal udgøre en del af et byggeri.
sælgeransvarsforsikring forsikring, der dækker sælgers ansvar i forbindelse med salg af fast ejendom
sælgerpantebrev pantebrev, som køberen udsteder til sælgeren til berigtigelse af en del af købesummen
særbørn børn, som en gift person har med andre end sin ægtefælle - kaldes også stedbørn eller særkuldbørn
særeje formueordning, som betyder, at aktiverne ikke skal deles ved separation eller skilsmisse eller død. Kan være skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje.

særejebeskyttelseskrav

vederlagskrav i anledning af, at en ægtefælle har anvendt særejemidler til bedste for sin bodel, jf. ægtefællelovens § 38

særejeklausul

bestemmelse i testamente eller gavebrev om, at arven eller gaven skal tilhøre modtageren som særeje

særhæften

princippet om, at hver ægtefælle alene hæfter for sin egen gæld med sin egen bodel og sit eget særeje, jf. ægtefællelovens § 3
særkuldbørn børn, som en gift person har med andre end ægtefællen - kaldes også stedbørn eller særbørn
særlivsarving stedbarn eller stedbarns livsarvinger

særrettighedskrav

reguleringskrav i anledning af, at en ægtefælle har anvendt delingsformue til erhvervelse eller forbedring af sit særeje eller sine § 37-rettigheder, jf. ægtefællelovens § 39.

særråden

princippet om, at hver ægtefælle råder over sin egen bodel, jf. ægtefællelovens § 1.