195 Ordliste over juridiske fagudtryk

r

rateforsikring pensionsforsikring, der udbetales i løbende ydelse i 10-30 år
ratepension pension, der udbetales i løbende ydelser i 10-30 år
ratifikation godkendelse  (af en traktat)
ratificere godkende

ratihabition

efterfølgende godkendelse. Anvendes f. eks. på aftaler indgået af mindreårige, som efterfølgende bliver gyldige ved, at den nu myndige opfylder aftalen
ratio legis lovens formål
realrente renten fratrukket inflationsprocenten
reassurance genforsikring. praksis, hvor et forsikringsselskab beskytter sig mod tabsrisiko ved at tegne en forsikring, således at man overlader dele af sine forpligtelser til andre forsikringsselskaber.
recepisse modtagelsesbevis - f. eks. udstedt af et pengeinstitut for deposita og håndpant
reciprokt testamente gensidigt testamente, hvor opretterne begunstiger hinanden

refusionsopgørelse

opgørelse over den indbyrdes fordeling af renteudgifter, ejendomsskatter m.v. i forhold til skæringsdagen i en ejendomshandel
registreret partnerskab

"ægteskab" mellem 2 personer af samme køn. Lov om registreret partnerskab ophævet fra d. 15.06.2012. To personer af samme køn kan fra denne dato indgå ægteskab.

regres

videreførsel af krav, som skal udredes af en anden, f. eks. kautionistens krav mod skyldneren, hvis kautionisten har måttet indfri gælden, eller et forsikringsselskabs krav mod skadevolder.

regulerede lejemål

lejemål, som er beliggende i en af de kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder, og som helt eller delvist anvendes til beboelse
reguleringskrav krav, der opstår, når en ægtefælle har overført delingsformue til formue, der ikke skal deles, eller har overført formue, der ikke skal deles, til delingsformuen, jf. ægtefællelovens §§ 38 og 39

reklamation

meddelelse om, at man gør indsigelse mod et vist forhold. Manglende reklamation kan medføre, at man fortaber sin ret
rekonstruktionsforhandling Ny form for betalingsstandsning, som blev indført fra d. 01.04.2011. Formålet er at undersøge mulighederne for en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse.

rektaklausul

klausul, der medfører, at et ellers negotiabelt dokument gøres unegotiabelt. Lyder normalt blot " ikke til ordre"
rekurs klage over en administrativ afgørelse til en højere myndighed
rekvirent den, der har begæret en fogedforretning
rekvisitus den, hos hvem en fogedforretning ønskes foretaget
relaksation opgivelse af en del af et pant, f. eks. i forbindelse med frasalg af en udstykket parcel
remittent den person en veksel eller check udstedes til
renteforsikring en forsikring, hvor udbetalingen sker i løbende ydelser - modsat en kapitalforsikring
rentemarginal forskellen mellem indlånsrenten og udlånsrenten i et pengeinstitut.
rentenydelsesret ret til at oppebære renterne eller udbyttet af en kapital

rentetilpasningslån

lån, hvor rente og ydelse ændres efter et nærmere fastsat antal år på basis af renteniveauet på dette tidspunkt
repartition redegørelse for fordelingen af et dødsbos midler
replik sagsøgerens svar på sagsøgtes svarskrift i en retssag

repræsentantskab

de personer, som i visse selskaber skal føre tilsyn med bestyrelsens og direktionens forvaltning af selskabets anliggender. Vælges på generalforsamlingen
res derelictae bortkastede ting - behandles normalt som hittegods
res ipsa loquitur tingene taler for sig selv
reservatio mentalis bevidst uoverensstemmelse mellem vilje og erklæring
residualarving person, der skal arve resten boet
resolution gammelt ord for beslutning - f. eks. en bidragsresolution fra Familieretshuset

resolutiv betingelse

betingelse, hvor retten falder bort, hvis betingelsen opfyldes - modsat en suspensiv betingelse, hvor retten først erhverves, hvis betingelsen opfyldes
retentionsret retten til, hvis en ydelse ikke erlægges, at tilbageholde en ting, som tilhører en anden

retlig mangel

foreligger ved køb, når køber på grund af tredjemands ret ikke får den rådighed over salgsgenstanden, som fremgår af aftalen. Køber får da vanhjemmelsbeføjelser
retlige skridt foranstaltning til forfølgelse af et krav ved domstolene, f. eks. sagsanlæg, betalingspåkrav til fogedretten, konkursbegæringer

retsanmærkning

påtegning på tinglyst dokument om, at der er tinglyst andre rettigheder, som ikke fremgår af dokumentet
retsassessor dommerfuldmægtig, der er steget i graderne, men ikke udnævnt til dommer.
retsevne evnen til at være subjekt i et retsforhold - indtræder ved fødslen
retsforlig forlig indgået i retten. Kan tvangsfuldbyrdes

retshandel

viljeserklæring, der efter sit indhold går ud på at stifte, forandre eller ophæve en ret. Omfatter løfter og påbud
retshjælpsforsikring forsikring, der dækker omkostningerne ved de fleste typer retssager
retsmægling forligsmægling under en retssag

retspant

pant stiftet ved dekret fra en offentlig myndighed, f. eks. udlæg, i modsætning til viljesbestemt pant, som stiftes ved aftale
retssædvane handlemåde, som har været fuldt almindeligt, stadigt og længe i den overbevisning, at man var retligt forpligtet hertil.
rettergangsbøde bøde til en part eller dennes advokat for uden rimelig grund at føre proces
returkommission det forhold, at en mellemmand modtager et skjult vederlag fra den anden part
rimelighedskompensation

Skifteretten kan ifølge ægtefællelovens § 45 ved skifte af fællesboet i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring bestemme, at en ægtefælle skal betale et beløb til den anden ægtefælle for at sikre, at denne ikke stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende, hvis
1) ægteskabet har været af længere varighed, og
2) der er stor forskel i værdierne af ægtefællernes pensionsrettigheder.
Ved afgørelsen skal der tages hensyn til ægteskabets varighed, ægtefællernes formueforhold og omstændighederne i øvrigt.

risikoens overgang

det tidspunkt, hvor risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse går over på køber. Risikoen overgår som hovedregel til køber ved leveringen, jf. købelovens § 17, stk. 1.

ristorno

for meget betalt forsikringspræmie, som tilbagebetales f. eks. i forbindelse med opsigelse af forsikring ved hussalg

rudera

betyder resterne. Anvendes til beskrivelse af forsikringsselskabers ret til i tilfælde af totalskade at indtræde i retten til det, der måtte være i behold af den forsikrede ting, f. eks. bilvraget.

rørskadeforsikring

forsikring, der dækker skader som følge af utætheder i skjulte gas-, vand-, varme- og afløbsrør og stikledninger mellem bygning og hovedledning. Omfatter ikke drænrør

rådighedsservitut

en servitut, der giver ret til en vis brug af den tjenende ejendom, f. eks. en jagtret, en færdselsret eller græsningsret.

10-06-2020

Hit Counter