195 Ordliste over juridiske fagudtryk

p


pacta sunt servanda aftaler skal overholdes
pactum de quota litis En dansk advokat ikke må indgå honoraraftaler om vederlæggelse af en andel af det udbytte, der måtte opnås ved gennemførelse af en sag
PAL-skat Pensionsafkastskat. Har siden 2012 udgjort 15,3%

pantefoged

kommunalt ansat embedsmand, som står for inddrivelse af skatter og afgifter ved bl. a. udpantning

pantehæftelsesrubrikken

den del af ejendommens blad i tingbogen, hvor pantehæftelser og øvrige hæftelser (udlæg og arrest) anføres

panteret

retten til, hvis en ydelse ikke erlægges, at søge sig fyldestgjort i det formuegode, hvorover retten haves. Kan stiftes ved aftale, viljesbestemt pant, eller ved udlæg, retspant. Kan foreligge i form af tinglyst pant i fast ejendom eller løsøre (underpantsætning), eller som håndpantsætning af løsøre eller omsætningspapirer
panthaverdeklaration aftale mellem en panthaver og et forsikringsselskab, som har forsikret en ting eller en person. Ved en panthaverdeklaration opnår panthaver at få sikkerhed i forsikringsydelsen, hvis forsikringsbegivenheden indtræder, og at modtage underretning, hvis forsikringstageren misligholder forsikringsaftalen. Panthaverdeklarationer anvendes især ved automobilforsikring og ved pantsætning af livsforsikringspolicer.
parentel en person og dennes afkom
parentelsystemet opdeling af slægten i arveklasser. Første parentel er arveladerens livsarvinger. Andet parentel er arveladerens forældre og disses livsarvinger. Tredje parentel er arveladeresn bedsteforældre og disses livsarvinger.
pari kurs 100
parlamentarisk immunitet grundlovens § 57: Intet medlem af folketinget kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre han er grebet på fersk gerning. For sine ytringer i folketinget kan intet af dets medlemmer uden folketingets samtykke drages til ansvar udenfor samme.
partnerselskab erhvervsdrivende kommanditselskab. Forkortes P/S
partrederi rederi, hvor skibet ejes af flere personer, som hæfter personligt, pro rata for gælden
partsautonomi retten til for parterne at aftale, hvilket lands ret, der skal være gældende for retsforholdet
passiv accept indgåelse af aftale på den måde, at den ene part, f. eks. et forsikitngsselskab, meddeler nogle ændringer af vilkårene, og disse herefter anses for vedtagne, hvis kunden ikke reagerer
patent eneret til en opfindelse, som opnås ved en meddelelse fra patentmyndighederne
pater est - reglen pater est quem nuptiae demonstrant, dvs. faderen er den, som ægteskabet peger på, jf. børnelovens § 2, stk. 1: (gældende indtil 01.07.2002): Et barn, der kan være avlet under moderens ægteskab, anses som barn af ægtemanden. Dette gælder dog ikke, såfremt det godtgøres, at moderen har haft samleje med en anden, og det må antages, at barnet er avlet af denne, eller hvis det på grund af barnets arveanlæg eller af anden særlig grund kan anses som sikkert, at ægtemanden ikke er barnets fader.
patientforsikring Lov om patientforsikring § 1, stk. 1:
Til patienter, som her i landet påføres fysisk skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende foretaget på offentlige sygehuse og sygehuse, det offentlige har driftsoverenskomst med, ydes erstatning efter reglerne i denne lov. Det samme gælder for efterladte til sådanne patienter.
patologisk rus beruselse fremkaldt ved en abnormt stærk reaktion over for alkohol

pengereglen

der, der i god tro modtager penge fra en anden, f. eks. en umyndig, kan beholde disse. Penge lugter ikke
periculum in mora fare ved udsættelse - anvendes f. eks. om situationer, hvor øjemedet med et indgreb vil forspildes, hvis man skal afvente en retskendelse.
permutation Arvelovens § 92:
Har testator pålagt en arving en bestemt anvendelse af arven eller indskrænkninger i rådigheden over arven, kan justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, tillade ændring af den testamentariske bestemmelse herom, når særlige grunde taler for det.
Stk. 2.
Ved afgørelse efter stk. 1 bør der navnlig lægges vægt på testationens formål og karakter, ændrede forhold siden testamentets oprettelse, bestemmelsens gennemførlighed og hensigtsmæssighed samt hensynet til arvingen.
Stk. 3.
Har testator indsat nogen til at påse overholdelsen af en bestemmelse som nævnt i stk. 1, kan ændring ikke ske uden dennes samtykke, medmindre særlige omstændigheder taler for det.

Kan anvendes til at få tilladelse til at ændre et arvet fuldstændigt særeje til skilsmissesæreje, således at ægtefællen kan sidde i uskiftet bo.

personbogen

Register, som føres ved Tinglysningsretten i Hobro, hvor der blandt andet tinglyses ægtepagter og pantebreve i løsøre.
personforsikring fælles betegnelse for livs- ulykkes- og sygeforsikring
personlig hæftelse hæftelse med alt, hvad den pågældende ejer - modsat begrænset hæftelse

personligt arveafkald

arveafkald, hvor arveretten for afkaldsgiverens livsarvinger forbeholdes. Det modsatte af blankt arveafkald, som har virkning både for afkaldsgiveren og dennes livsarvinger.
pignus debiti sikkerhed i egen gæld, f. eks. når et pengeinstitut har sikkerhed i kundens indlånskonto
plejetestamente i et plejetestamente kan man give udtryk for, hvordan man ønsker, at et plejehjem skal varetage omsorgen for en, hvis man mister åndsevnerne (f. eks. bliver dement). Testamentet kan f. eks. omhandle ens ønsker til spisetider, beklædning, personlig pleje, make up og lignende. Der er ingen særlige formkrav. Myndigheder og plejepersonale bruger det som vejledning og skal så vidt muligt respektere ønskerne, men er ikke bundet af dem. 
porteføljeaktier aktier, som hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier (dvs. først og fremmest aktier, hvor ejerandelen er mindre end 10 %).
positiv opfyldelsesinteresse erstatning, der stiller den anden part, som om aftalen var blevet opfyldt efter sit indhold. Giver i modsætning til negativ kontraktsinteresse dækning for den tabte fortjeneste
postnuptial ægtepagt ægtepagt, der er oprettet efter ægteskabets indgåelse, jf. ægtefællelovens § 19

pragtarving

en arving, som kan optræde på skiftet uden at være repræsenteret ved værge eller skifteværge, og som er i stand til at opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder. der skal være mindst een pragtarving, for at et dødsbo kan skiftes privat.
pretiosa kostbarheder, især smykker
principalansvar en arbejdsgiver hæfter for det erstatningsansvar, som den ansatte pådrager sig for uforsvarlige skadegørende handlinger, der er foretaget i forbindelse med arbejdets udførelse, jf. Danske Lov 3-19-2, som lyder således:
End giver Husbond sin Tiener, eller anden, Fuldmagt paa sine Vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudj forseis af den, som hand Fuldmagt givet haver, og af hannem igjen søge Opretning.
principal påstand den påstand i en retssag, som man først og fremmest ønsker skal tages til følge
prior tempore, potior jure

først i tid, bedst i ret. Grundsætningen om, at ældre rettigheder går forud for yngre

prisoverslag angivelse af en forventet pris for et bestemt stykke arbejde. Er ikke et bindende tilbud. Et overslag kan overskrides, hvis overslagsgiveren kan bevise, at kravet er rimeligt, og at prisberegningen er sædvanlig
privat fællesvej: vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.

privat skifte

dødsboskifte, som foretages af arvingerne selv uden bobestyrer - eventuelt med advokatbistand
privilegeret krav krav, som dækkes forud for almindelige (simple) krav i et konkursbo eller et insolvent dødsbo
pro anno om året
pro memoria for erindringens skyld
procesrente renter af et krav fra sagens anlæg - udgør 8% over nationalbankens udlånsrente pr. 01.01. og 01.07.
procesunderretning opfordring til trediemand om at indtræde i en retssag som biintervenient. Litisdenunciation

produktansvar

det ansvar, der påhviler en producent og en mellemhandler for skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der er produceret eller leveret af denne
pro forma retshandel aftale, der er oprettet på skrømt - f. eks. for at undgå udlæg i et aktiv

prohibitivpåtegning

påtegning på f. eks. en bankkonto, hvorefter der kun kan disponeres over indeståendet med samtykke fra en anden

proklama

en bekendtgørelse i Statstidende eller i lokale blade, hvori afdødes kreditorer opfordres til at anmelde deres krav inden 8 uger.
prokura fuldmagt i forretningsforhold
proportionalitetsgrundsætningen Der må ikke anvendes mere indgribende foranstaltninger, dersom mindre indgribende er tilstrækkelige, og indgrebet skal som middel stå i et rimeligt forhold til målet.
pro rata hæftelse hæftelse for en bestemt andel af den samlede gæld - modsat solidarisk hæftelse
provenuberegning beregning over sælgers kontante overskud ved et salg
præceptiv lovbestemmelse en bestemmelse, der ikke kan fraviges ved aftale mellem parterne. Det modsatte af en deklaratorisk bestemmelse

præjudiciel afgørelse

afgørelse af et spørgsmål, som er en nødvendig forudsætning for afgørelsen af sagens hovedspørgsmål.
præjudikat tidligere afgørelse i en tilsvarende sag
præklusion bortfald af et krav, fordi dette ikke anmeldes rettidigt i et dødsbo
præmisser begrundelsen for resultatet i en dom
prænumerationskøb køb, hvor købesummen skal betales, inden salgsgenstanden stilles til købers rådighed
præskription forældelse
præsumption formodning
prøvesag retssag i Østre eller Vestre Landsret eller i Sø- og Handelsretten , der er fundet egnet til den prøve i procedure, som advokater og advokatfuldmægtige, der har proceduretilladelse, skal bestå for at opnå møderet for landsret og i alle sager for Sø- og Handelsretten. Prøven består i udførelse af to retssager, der afsluttes med mundtlig procedure, og prøven er bestået, hvis retten mener, at sagerne er udført tilfredsstillende.
prøvelsesattest attest udstedt af kommunen, der viser, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er opfyldte.

præsumptionsansvar

culpaansvar med omvendt bevisbyrde, således at skadevolderen er erstatningsansvarlig, medmindre han kan bevise, at han ikke har handlet uagtsomt
putativ forbrydelse forbrydelse, der foreligger, når en lovlig handling foretages af en person, der nærer den forestilling, at han begår en forbrydelse, fx ved køb af sukker i den tro, at det er heroin. En putativ forbrydelse straffes som forsøg på at begå den pågældende forbrydelse.

påbud

en viljeserklæring, der binder modtageren, når det er kommet frem til modtageren, f. eks en opsigelse - modsat et løfte, som binder afgiveren, når det er kommet til modtagerens kundskab

påkrav

skriftligt påkrav er en betingelse for opsigelse af private pantebreve og for ophævelse af lejemål som følge af manglende betaling

påkravsfristen

er ved pantebreve 7 dage efter påkravets afsendelse, jf. tinglysningslovens § 42 a, stk. 2.
er ved leje 14 dage efter, at påkravet er kommet frem, jf. lejelovens § 93, stk. 2

påkravsgebyr

udgør i private lejeforhold og almene boliger 314 kr. i 2023.

udgør i erhvervslejemål 172 kr, i 2023
udgør på private pantebreve 2% af den forfaldne ydelse, dog mindst 50 kr.

påtaleret retten til at påtale, hvis en servitut eller deklaration ikke overholdes.