195 Ordliste over juridiske fagudtryk

o


obiter dictum

udtalelse i en domsbegrundelse om rettens opfattelse af et retsspørgsmål, som ikke er nødvendig for afgørelsen af den konkrete sag
objektiv kumulation sammenlægning af flere krav mod samme person
objektivt ansvar ansvar uden at der foreligger skyld (culpa)

obligatio perpetuatur

sælgers ansvar for hændelige skader, der indtræder under en tilregnelig forsinkelse, og som ikke ville være indtrådt ved rettidig levering

obligationslån

realkreditlån som afregnes i obligationer, som typisk sælges straks. Låntagers kurstab kan ikke fradrages således som ved kontantlån
offentlig retshjælp tilskud til advokatbistand, hvis den rådsøgendes indtægt ikke overstiger visse grænser.
offentlig vej: vej, gade, bro eller plads, der er åben for almindelig færdsel, og som staten eller en kommune administrerer efter lov om offentlige veje.
officialmaksimen en myndighed er selv ansvarlig for at der fremskaffes de oplysninger, der er nødvendige for at træffe en afgørelse
ombud offentligt hverv, som den pågældende har pligt til at modtage
omprioriteringsklausul klausul i et pantebrev, som giver ejeren ret til at optage nye (realkredit)lån mod at anvende provenuet til indfrielse af de foranstående lån, og mod at et eventuelt overskydende beløb anvendes til ekstraordinær nedbringelse af det pågældende pantebrev
omstødelse af et ægteskab

ægteskabet opløses på grund af f. eks. bigami eller blodskam

omstødelse af dispositioner En række dispositioner foretaget af en fallent forud for konkursen, f. eks gaver,  kan erklæres uforbindende for konkursboet

omsætningsbeskyttelse

beskyttelse af en ret mod senere rettigheder stiftet ved aftale eller ved kreditorforfølgning. Er normalt betinget af foretagelse af en sikringsakt, f. eks. tinglysning

ophavsret

eneret til at råde over et litterært eller kunstnerisk værk (musikværker, sceneværker, filmværker og værker af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst) ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur- eller kunstart eller i anden teknik. EDB-programmer beskyttes som litterære værker

ophørende livsforsikring

livsforsikring, hvor forsikringssummen kun kommer til udbetaling, hvis den forsikrede død inden et bestemt tidspunkt
opgørelsesdag den dag, hvor et ægtefælleskifte afsluttes.
ophørsdag den dag, hvor formuefællesskabet ophører. Ved separation og skilsmisse ophører formuefællesskabet ved udgangen af den dag, hvor Familieretshuset har modtaget anmodning om separation eller skilsmisse, jf. ÆFL § 27
ophørspension pensionsordning for selvstændige, der afhænder deres virksomhed efter det fyldte 55. år. Der gives fradrag for op til 3.054.700 kr. (2023)
oprejsningsbevilling tilladelse til at anke en dom, selv om ankefristen er udløbet

oprindeligt trepartsforhold

en kreditaftale med henblik på køb af løsøre, hvor købesummen helt eller delvis dækkes ved lån indrømmet køberen af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og sælgeren.
Långiver må ikke få pant i det solgte
oprykningsret klausul i pantebrev om, at panteretten ifølge dette rykker op, efterhånden som en foranstående panteret afdrages, eller når denne panteret til et forud angivet bestemt tidspunkt helt indfries. I disse tilfælde kan der ikke vedtages en nedsættelse af afdragets størrelse eller anden standsning i lånets afvikling uden efterpanthaverens samtykke, jf. tinglysningslovens § 40, stk. 3
opsat livrente livrente, hvor ydelserne først bliver udbetalt, når den forsikrede opnår en bestemt alder
opsættende virkning anvendes f. eks. ved anke af en byretsdom. Anken til landsretten har opsættende (suspensiv) virkning, hvis anken sker inden 14 dage efter dommens afsigelse
option ret til at købe et aktiv til en aftalt pris
optjeningsår ferien på 25 feriedage optjenes på et år, der går fra 1. september til 31. august.
ordregældsbrev gældsbrev, der lyder på betaling til en bestemt person "eller ordre". Er et omsætningsgældsbrev

ordre public

domstolenes adgang til ikke at anvende retsregler fra fremmed ret, som er i strid med fundamentale danske retsprincipper
overgangsbeløb Der tilkommer den efterlevende ægtefælle eller samlever et overgangsbeløb, der i 2023 udgør 185.500 kr. Efterlader afdøde sig ikke ægtefælle eller samlever, kan overgangsbeløbet tilkendes en anden efterladt person, når særlige omstændigheder taler derfor. Udbetales der overgangsbeløb, kan den pågældende ikke tillige kræve erstatning for begravelsesudgifter.

overlevelsesrente

forsikring med udbetaling af løbende ydelser fra den forsikredes død og frem til den begunstigedes død. Svarer til en privattegnet enkepension.
overslag angivelse af en forventet pris for et bestemt stykke arbejde. Er ikke et bindende tilbud. Et overslag kan overskrides, hvis overslagsgiveren kan bevise, at kravet er rimeligt, og at prisberegningen er sædvanlig
overtegning foreligger, når der tegnes flere aktier, end der er udbudt