195 Ordliste over juridiske fagudtryk

n


nasciturus

ufødt barn. Kan have arveret, jf. arvelovens § 94, stk. 1, hvorefter arveret tilkommer den, som lever ved arveladerens død, eller som er avlet forinden og senere bliver levende født.
Nationalbankens udlånsrente Den rente, som anvendes som grundlag for forhalingsrente efter renteloven. Udgør fra d. 01.01.2023 1,9% p. a. og hertil skal lægges 8,0% p. a., således at forhalingsrenten fra d. 01.07.2023 udgør 11.25% p.a.
naturalisation meddelelse af statsborgerret til udlændinge. Grundlovens § 44, stk. 1:
Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.
naturalopfyldelse opfyldelse af en aftale med den lovede ydelse

navnegældsbrev

gældsbrev, der lyder på betaling til en bestemt person. Er et simpelt gældsbrev, medmindre det utvetydigt angiver, at det skal være et omsætningsgældsbrev

ne bis in idem

der må ikke føres proces to gange om samme spørgsmål. Den første sag har retskraft, således at en ny sag må afvises
negativ kontraktsinteresse erstatning, der stiller en part i et kontraktsforhold, som om kontrakten slet ikke var indgået. Modsat positiv opfyldelsesinteresse, hvor også den mistede fortjeneste skal erstattes
negotiabelt gældsbrev omsætningsgældsbrev, f. eks. et pantebrev i fast ejendom, hvor den godtroende erhverver nyder en særlig beskyttelse mod indsigelser
negotiable dokumenter dokumenter, for hvilke der gælder regler om fortabelse af indsigelser eller rettigheder. Kan bl. a. være omsætningsgældbreve, veksler, checks, livsforsikringspolicer, aktiebreve og fondsaktiver (børsnoterede obligationer og aktier i børsnoterede selskaber)

negotiorum gestio

uanmodet forretningsførelse - retten til at foretage rimelige foranstaltninger, der er nødvendige for at afværge et truende tab, når tredjemand selv er forhindret i at handle
negotium mixtum cum donatione blandet gave og køb, f. eks. hvor en far overdrager en fast ejendom til sin søn for 2.000.000 kr, hvoraf 200.000 kr. er en gave.
nettogave gave, hvor giveren betaler gaveafgiften. Dermed bliver gaveafgiften 13,04% lavere
nettoydelse ydelsen på et lån efter at skattefordelen er fratrukket bruttoydelsen

normalbidrag

det børnebidrag, som skal betales, hvis den bidragspligtiges indtægt ikke overstiger bestemte beløb. 
normalvedtægt vedtægter for ejerforeninger, som er gældende, hvis der ikke på ejendommen er tinglyst andet.
notar en medarbejder i byretten, typisk en dommerfuldmægtig eller retsassessor i skifteretten
notarialattest notarens påtegning på et notartestamente, hvori det bevidnes, at testator har underskrevet testamentet i notarens overværelse, og hvor det tillige erklæres, om testator efter notarens opfattelse var i stand til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele
notartestamente et testamente, der underskrives eller vedkendes for en notar, som er en medarbejder i skifteretten.

noteret check

en check, som trassatbanken ved underskrevet påtegning på selve checken har bekræftet at ville honorere, hvis forevisning sker inden 20 dage fra udstedelsen

notering af ejerpant

notering af ejerens forbehold om senere at besætte en ledig plads i prioritetsrækkefølgen med en ny panteret, jf. nærmere tinglysningslovens § 40, stk. 1
notering af særeje notering i tingbogen om, at en ejendom tilhører ejeren som særeje
nullum crimen, nulla poena sine lege ingen straf uden lov. Straffelovens § 1: Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestilles med et sådant.
nullitet en ugyldighedsform, hvor ugyldighed statueres, selv om der ikke er rejst indsigelser
nulstilling af A-skat og
AM-bdriag
skatteretligt praksis, hvor en hovedanpartshaver ikke godskrives for indeholdt A-skat og AM-bidrag, som ikke er blevet betalt, hvis han måtte vide, at der ikke var udsigt til, at selskabet kunne dække disse forpligtelser
nutidsværdi den nutidige værdi af en række fremtidige indtægter og udgifter, når man tager hensyn til en given rente

nyttereglen

Bliver en aftale ugyldig, fordi den ene part er umyndig, skal parterne tilbagelevere, hvad de har modtaget, eller, hvis dette ikke er muligt, erstatte dets værdi. Den umyndige skal dog kun yde erstatning i det omfang, det modtagne skønnes at være kommet denne til nytte, jf. værgemålslovens § 45, stk. 1

nærmeste pårørende

udtryk i begunstigelsesklausuler i livs- og ulykkesforsikringer samt kapital- og ratepensionskonti. Betyder normalt, dvs. hvis ikke andet fremgår af omstændighederne:
1) ægtefællen alene, hvis en sådan efterlades,
2) afdødes samlever, hvis parterne sammen venter, har eller har haft et barn, eller  har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet  (gælder kun hvis begunstigelsen er sket efter d. 31.12.2007)
3) livsarvinger, hvis sådanne efterlades
4) testamentsarvinger, hvis sådanne efterlades
5) legale arvinger
nødret straffelovens § 14.
En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.

nødtestamente

testamente oprettet i en nødsituation, hvor testator er forhindret i at oprette testamente på normal vis for en notar eller 2 vidner. Kan oprettes ved et egenhændigt skrevet og underskrevet dokument (holografisk testamente), ved mundtlig meddelelse til et eller to vidner eller på andre måder, forudsat at det er sikkert, at testamentet hidrører fra afdøde (SMS, telefon, videooptagelse, e-mail, etc.)  
nødvendigt procesfællesskab tilfælde, hvor det er nødvendigt, at flere personer optræder som procesfæller for at udgøre rette sagsøger eller sagsøgte, jf. RPL § 255, stk. 2. Også kaldet litis consortium
nødværge straffelovens § 13:
Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.
Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.