195 Ordliste over juridiske fagudtryk

l


lapsus fejl
lavværgemål en særlig form for værgemål, som fra d. 01.01.1997 er afskaffet og erstattet af samværgemål
leasing udlejning fortrinsvis af driftsmidler
legale arvinger personer, som har arveret i henhold til loven. Modsat testamentsarvinger
legalisere gøre lovlig
legalitetsprincippet enhver forvaltningsmæssig afgørelse skal være hjemlet i en lov eller en bekendtgørelse, udstedt med hjemmel i en lov.
legatar en person, der skal arve en bestemt angiven pengesum eller bestemte ejendele.
leje brugsret mod vederlag i modsætning til lån til brug

lejlighed

beboelseslokalitet med dertil hørende selvstændigt køkken, normalt med indlagt vand og afløb. Er modstykket til enkeltværelser.

levering

de handlinger fra sælgerens side, der kræves for på rette måde at skaffe køberen besiddelsen af salgsgenstanden. Har bl. a. betydning for risikoens overgang og for, om der foreligger forsinkelse
lex fori loven i det land, hvor afgørelsen træffes
lex imperfecta en lov, hvis overtrædelse hverken medfører straf eller ugyldighed

lex loci celebrationis

loven i det land, hvor vielsen er indgået

lex posterior nyere lovbestemmelse går forud for ældre lovbestemmelse
lex specialis specielle lovbestemmelser går forud for generelle lovbestemmelser (lex generalis)
lex superior grundlovbestemmelse går forud for lovbestemmelse, som går forud for bestemmelse i bekendtgørelse
liberationslegat Bestemmelse i et testamente om, at en bestemt gældspost skal eftergives ved testators død
licitation Udbud af et anlægs- eller byggearbejde, således at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag at give skriftlige og bindende bud, idet det ved opfordringen tilkendegives, at også andre er opfordret til at byde. Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde ved bekendtgørelse i dagspressen eller på lignende måde til en ubestemt kreds. Ved bunden (ikke-offentlig) licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem bud ønskes.
ligedelings-testamente testamente for ægtefæller eller ugifte samlevende med særbørn og evt. fællesbørn, hvor det er ønsket dels at sikre den længstlevende, og dels at sikre en ligelig fordeling af arven ved længstlevendes død.
likvidation afvikling og opløsning af f. eks. et solvent aktieselskab
likvidator den person - typisk en advokat, som generalforsamlingen har udpeget til at forestå likvidationen
litis consortium nødvendigt procesfællesskab. Tilfælde, hvor det er nødvendigt, at flere personer optræder som procesfæller for at udgøre rette sagsøger eller sagsøgte, jf. RPL § 255, stk. 2. 
litisdenunciation procesunderretning. Opfordring til trediemand om at indtræde i en retssag som biintervenient. 
litispendens udtryk for et princip om, at en sag afvises, hvis der allerede verserer en sag om det samme spørgsmål ved en anden ret
livrente en forsikring, der udbetales i løbende ydelser på livstid
livsarvinger en persons arveberettigede børn, børnebørn, oldebørn o.s.v.

livsbetinget ydelse

ydelse, som kun udbetales, hvis personen lever på et bestemt tidspunkt og kun så længe personer lever, f. eks. en opsat livrente
livsforsikring forsikring, hvor forsikringssummen kommer til udbetaling ved den forsikredes død eller ved den forsikredes opnåelse af en bestemt alder
livsgave en gave, som skal opfyldes i givers levende live - modsat en dødsgave
livstestamente tilkendegivelse om, at:
1) der ikke ønskes livsforlængende behandling i en situation, hvor testator er uafvendeligt døende, og
2) der ikke ønskes livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så svær invaliditet, at testator varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.
Skal registreres i et register, der føres af Rigshospitalet. Blanket findes på www.sundhed.dk

locus regit actum

stedet er afgørende for handlingen. Udtryk for, at en retshandel er gyldig, hvis den opfylder formkravene i det land, hvor den er indgået
lokalplan Kommunens plan for anvendelsen af et bestemt område

lovlig tvang

foreligger, når løftegiver trues med noget lovligt, og trues til noget lovligt, og der desuden er en rimelig sammenhæng mellem det, der trues med ,og det, der trues til.
lovvalgsaftale aftale om, hvilket lands regler, der skal finde anvendelse i et retsforhold
lovvalgsregler regler om, hvilket lands retsregler, der skal finde anvendelses i et retsforhold
lucrum cessans tabt fortjeneste
lynnedslag forsikringsaftalelovens § 81, stk. 1:
Hvis ikke andet er aftalt, svarer selskabet også for skade, som forvoldes ved lynnedslag, selv om der ikke derved opstår brand, på samme måde som for brandskade.
lægdommer dommer, der ikke er jurist, f. eks. en domsmand eller en nævning.

løbedage

det tidsrum efter forfaldsdagen, hvor betaling anses for rettidig. Hvis en pantebrevsydelse først betales efter udløbet af løbedagene, skal der betales renter fra forfaldsdatoen.
løbetid den periode, over hvilken et lån afvikles

løfte

en viljeserklæring, der binder afgiveren, når det er kommet til modtagerens kundskab - modsat et påbud, som binder modtageren, når det er kommet frem til modtageren
løsøre rørlige, fysiske genstande, der hverken er fast ejendom eller fordringer
løsøreejerpantebrev ejerpantebrev med pant i løsøre. Kan håndpantsættes ved rådighedsberøvelse
lån til brug aftale om vederlagsfri brug af en ting, hvor selve tingen skal leveres tilbage, når forholdet ophører. (commodatum)

lån til eje

overdragelse af ejendomsret over ting, således at modtageren skal tilbagelevere noget af samme art og mængde. Lån af penge er altid lån til eje.
lån med non-recourse vilkår lån, hvor debitor ikke hæfter for et større beløb end værdien af det aktiv, der er stillet til sikkerhed