195 Ordliste over juridiske fagudtryk

k


ka-kn

ko-ko

kr-kø

 

K0 - kosmetiske skader karakter i tilstandsrapporten, der beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen. Kosmetiske forhold er uden betydning for bygningsdelens funktion, og vil ofte være "bagatelagtige skader", som derfor sjældent fremgår af rapporten.
K1 - mindre alvorlige skader karakter i tilstandsrapporten, der beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. Skaden vurderes ikke at udvikle sig med tiden, men omtales for at undgå usikkerhed med hensyn til bedømmelse af huset.
K2 - alvorlige skader karakter i tilstandsrapporten, der beskriver skader, som medfører at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.
K3 - kritiske skader karakter i tilstandsrapporten, der beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele.
kammeradvokat statens advokat

kapitalforsikring

forsikring, hvor forsikringssummen kommer til udbetaling en gang for alle i modsætning til en renteforsikring, hvor der udbetales løbende ydelser.
kapitalselskab et aktieselskab eller et anpartsselskab

karenstid

den periode efter en forsikrings tegning, hvor forsikringen endnu ikke dækker. En livsforsikring dækker typisk ikke selvmord inden 1 år efter forsikringens tegning
kartel en ulovlig aftale mellem konkurrerende virksomheder, der begrænser konkurrencen

kaskoforsikring

dækker som udgangspunkt enhver skade på den forsikrede genstand, uanset om nogen har skylden. Der er således tale om en all-risk forsikring
kausalitet årsagsforbindelse. Anvendes i erstatningsretten, hvor skaden skal være forårsaget af den skadevoldende handling.
kaution indeståelse for, at skyldneren opfylder sin forpligtelse

kautionsforsikring

en forsikring, hvor selskabet indestår for, at en bestemt person opfylder sine kontraktsmæssige forpligtelser. Skal tegnes for bobestyrere i dødsboer
kendelse afgørelse truffet af en domstol, et nævn eller en kommission.
kirkebyggelinie

en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at

der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken.

klausul bestemmelse i et dokument, f. eks. en rykningsklausul i et pantebrev

klient

den person, hvis interesserer advokat varetager. Nogle advokater foretrækker at kalde klienterne for kunder
klientkonto konto i et pengeinstitut, hvor advokaten skal indsætte samtlige betroede midler.
knæklån lån, hvor rente og/eller ydelse ændres efter en bestemt periode
kodicil tillæg til et testamente
kollateralt slægtskab slægtskab i sidelinien, dvs. hvor personer har fælles ophav, f. eks. søskende

kollationspligt

pligt til for en arving at tåle afkortning i arven af gaver ydet af arvelader, selv om denne ikke har truffet bestemmelse om, at ydelsen skal være et arveforskud. Blev ophævet i Danmark i 1845.
kollegial ret domstol, hvor der deltager flere dommere i afgørelsen.
kollektiv pensionsordning pensionsordning, hvor pensionsbidragene er de samme for gifte som for ugifte, f. eks. pensionskassepension

kombinationssæreje

herved forstås normalt skilsmissesæreje, der bliver fuldstændigt særeje for den længstlevende ægtefælle. Findes dog i 7 andre kombinationer.

komme frem

et brev eller en email er kommet frem, når det er kommet så vidt, at modtageren kan gøre sig bekendt med indholdet ved handlinger, som han efter almindelig skik og brug eller særlig tilkendegivelse bør foretage. Det er uden betydning, om modtageren rent faktisk læser brevet eller emailen.
komme til kundskab et brev eller en email er kommet til kundskab, når modtageren læser dette.

kommanditist

deltager i et kommanditselskab, der alene hæfter med et begrænset beløb, i modsætning til komplementaren, som hæfter personligt med hele sin formue
kommanditselskab (k/s) selskabsform, hvor kun een af deltagerne (komplementaren) hæfter personligt for selskabets gæld, medens de øvrige (kommanditisterne) kun hæfter med deres indskud

kommission

et retsforhold, hvor en person (kommissionæren) indgår retshandler i eget navn, men for en anden persons (kommittentens) regning.
kommissionær mellemmanden i et kommissionsforhold
kommittent hovedmanden i et kommissionsforhold
kommuneplan en samlet rammeplan for arealanvendelsen i en given kommune
komparativ sammenlignende. Et studium af komparativ ret går ud på at sammenligne retstilstanden i forskellige lande.
kompensationskrav godtgørelse til den "svage" part ved opløsningen af et papirløst samliv

komplementar

deltager i en kommanditselskab, som hæfter personligt for selskabets gæld. Er ofte et komplementaranpartsselskab, således at også komplementarens hæftelse i realiteten er begrænset.
kompulsiv tvang tvang, der retter sig mod viljen. Modsat mekanisk tvang
komputabel sammenregnelig eller udjævnelig. Det er en betingelse for modregning, at hovedfordring og modfordring er komputable, f. eks. 2 krav på penge.
koncern Et moderselskab udgør sammen med datterselskaberne en koncern.
koncession tilladelse fra det offentlige til at drive en vis virksomhed, f. eks. forsikringsvirksomhed
koncipistreglen en uklar aftale fortolkes imod affatteren
kondemneret hvis en bygning er kondemneret, foreligger der et forbud mod at benytte den til beboelse eller ophold for mennesker.
konfiskation inddragelse til fordel for statskassen, f. eks. af udbyttet ved en strafbar handling.
konfusion sammensmeltning. Anvendes, når kreditor og debitor på en fordring bliver den samme person, f. eks. når en søn arver sin gæld til sin fader. Gælden er dermed bortfaldet.
kongebrev gammelt udtryk for dispensation fra statsamtet ægteskabsalderen på 18 år. Dispensation kan ikke gives efter d. 01.02.2017
konkubinat gammelt udtryk for papirløst samliv, jf. udtrykket at leve på polsk

konkurrenceklausul

aftale om, at en person af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan. Kan eventuelt tilsidesættes efter aftalelovens § 38 eller funktionærlovens § 18

konkurs

retsforfølgning mod en insolvent skylder, hvorved hele hans formue inddrages til fyldestgørelse af hans kreditorer
konkursdekret skifterettens beslutning om at et bo tages under konkursbehandling
konkursmassen alt, hvad der inddrages under konkursbehandlingen, dvs. skyldnerens formue ved afsigelsen af konkursdekretet, og hvad der under konkursen tilfalder ham, dog ikke skyldnerens indtægter ved egen virksomhed under konkursen.
konkursordenen inddelingen af konkurskreditorerne i klasser, således at intet krav i en lavere klasse dækkes, så længe der ikke er fuld dækning til alle krav i en højere klasse:
 1. Massekrav
 2. Sekundære massekrav
 3. Privilegerede krav
  3a: Lønkrav
  3b: Leverandørkrav for en række afgifter
 4. Simple krav
 5. Efterstillede krav

konneks

udtrykket anvendes om fordringer, der udspringer af samme retsforhold. Der er udvidet adgang til modregning med konnekse modfordringer.
konservativ arvepagt aftale, hvor en arvelader forpligter sig til ikke at ændre et allerede bestående arvegrundlag, f. eks. ved at gøre et testamente uigenkaldeligt.
konstituerende generalforsamling

stiftende generalforsamling

kontantarving en arving, der ifølge arveladers testamente alene skal have sin arv udbetalt kontant, jf. AL § 50, stk. 2. Arvingen har i så fald ikke ret til at udtage konkrete aktier i boet
kontantforbehold sælgers ret til at hæve et køb, hvor der er aftalt kontant betaling, og hvor salgsgenstanden ved en fejltagelse er overgivet til køber, f. eks. fordi køber har betalt med en dækningsløs check. Sælger skal forfølge sin ret uopholdeligt

kontantkøb

køb, hvor købesummen skal betales kontant samtidig med, at salgsgenstanden stilles til købers rådighed

kontantlån

realkreditlån, hvor kurstabet på obligationerne indregnes i renten, og dermed bliver fradragsberettiget - i modsætning til obligationslån
kontantpris den pris, hvortil en ejendom kan erhverves kontant uden overtagelse af lån.
kontrakaution kaution for kautionistens regreskrav - også kaldet regaranti
kontrasignatur medunderskrift. Anvendes når ministre medunderskriver love, jf. grundlovens § 14.

konventionalbod

bestemmelse i en kontrakt, der på forhånd fastsætter størrelsen af erstatningen i tilfælde af misligholdelse, f. eks. ved overtrædelse af en konkurrenceklausul
konvertible obligationer obligationer, der giver långiveren ret til at ombytte lånet med aktier på et givet tidspunkt.
korrigerende fortolkning Arvelovens § 76:
En testamentarisk bestemmelse, der på grund af en fejlskrift eller anden fejltagelse har fået et indhold, der afviger fra det tilsigtede indhold, skal så vidt muligt gennemføres efter sin rette mening. Hvis denne ikke kan fastslås, er den testamentariske bestemmelse ugyldig.
kote højdeangivelse, typisk på bygningstegninger

kr editaftale

Ved en kreditaftale forstås en aftale om kredit i form af henstand, lån eller anden tilsvarende form for finansiel ydelse, jf. kreditaftalelovens § 4, stk. 1
kreditkonsignation levering af varer med ejendomsforbehold til videresalg for køberens (konsignatarens) egen regning

kreditkøb

defineres i kreditaftalelovens § 5 som en kreditaftale med henblik på køb af løsøre, hvorefter
 1. køberen efter aftale med sælgeren har fået henstand med betaling af købesummen eller en del af denne eller
 2. købesummen helt eller delvis dækkes ved lån indrømmet køberen af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og sælgeren (lånekøb - oprindelige trepartsforhold).

kreditomkostninger

alle omkostninger, herunder stiftelsesomkostninger, renter, løbende provisioner og alle andre omkostninger, som forbrugeren skal betale for kreditten, jf. nærmere kreditaftalelovens § 13
kreditor fordringshaver - den, der har et beløb til gode
kreditorskifte indtræden af ny fordringshaver i et gældsforhold. Kan normalt ske uden skyldnerens samtykke
kriminel lavalder den alder, hvor den pågældende kan straffes. Er i Danmark 15 år.
krydsende børnebidrag anvendes, når forældre hver har et eller flere børn boende og betaler bidrag til de børn, som bor hos den anden
krydsende livsforsikring livsforsikring, hvor A tegner en forsikring, som kommer til udbetaling til A, hvis B dør, og B tegner en forsikring, som kommer til udbetaling til B, hvis A dør. Der er ingen boafgift på forsikringssummen, da den begunstigede selv har betalt præmien.

krydsende udtagelsesret

en ægtefælles ret til ved skifte af delingsformue efter separation eller skilsmisse at udtage visse aktiver, selv om disse tilhører den anden ægtefælles bodel. Gælder bl. a. familiens bolig, sommerhus samt indboet i det fælles hjem

krydset check

en check forsynet med to parallelle streger på forsiden, hvilket betyder, at den kun må indløses af en af bankens kunder
krympereglen uskreven regel om, at man krymper sig ved at give gaver, hvis giveren afskriver sig rådigheden over det bortgivne
kulance betaling pr. kulance er udtryk for betaling uden at betaleren anser sig for retligt forpligtet hertil, evt. for at bevare et godt forhold til modtageren

kuldlysning

et barn født uden for ægteskab før d. 01.01.1938 kan få arveret efter faderen, hvis han har lyst barnet i kuld og køn, jf. DL 5-2-70.
kumulation sammenlægning
kurator advokat, der forestår behandlingen af et konkursbo

kurssikring

aftale, hvorved kursen på obligationerne låses fast, selv om lånet først indfries eller hjemtages på et senere tidspunkt
kurtage gebyr ved køb og salg af værdipapirer
kutyme sædvane, f. eks. en handelssædvane eller en retssædvane
kvalitativ testationskompetence

retten til at bestemme i testamente, hvorledes de enkelte ejendele skal fordeles

kvantitativ testationskompetence

retten til ved testamente at råde over den del af formuen, som ikke er tvangsarv

kære

appelform, hvor kendelser og beslutninger indbringes for højere ret. Behandlingen af kæremål sker som regel skriftligt
kærefrist er normalt 2 uger, dog 4 uger i fogedsager
køb gensidigt bebyrdende aftale om overdragelse af et formuegode mod et vederlag i penge
køb med ejendomsforbehold et kreditkøb, hvor det er aftalt, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtelser, jf. kreditaftalelovens § 6
køb på prøve Købelovens § 60:
Er en genstand købt på prøve eller på besigtigelse, og er den leveret, bliver køberen bundet ved købet, såfremt han ikke inden aftalt tid eller, om ingen tid er aftalt, inden passende frist har meddelt sælgeren, at han ikke vil beholde genstanden.
Stk. 2. Så længe køberen har genstanden til prøve eller besigtigelse, bærer han faren for den.
køberet ret til at købe til en bestemt pris, når den pågældende ønsker det. Sml. forkøbsret.
købsaftale aftale om overdragelse af fast ejendom. Har erstattet udtrykket slutseddel