195 Ordliste over juridiske fagudtryk

i


ibrugtagningstilladelse

attest udstedt af de kommunale bygningsmyndigheder på, at et byggeri er lovligt opført - kaldtes tidligere en bygningsattest
ideel anpart en anpart, som ikke fysisk kan afgrænses. Ejer A en ideel halvpart af en fast ejendom, ejer A 50% af hele ejendommen, og ikke en bestemt del af ejendommen.
ideel skade ikke økonomisk skade
identification det forhold, at skyld udvist af en anden identificeres med den pågældendes egen skyld.
ignorantia juris non nocet

ukendskab til loven fritager ikke for ansvar

ikke økonomisk skade skade, som ikke kan opgøres i penge. Kompenseres ved en godtgørelse
ildsvåde gammelt ord for brand
illikviditet manglende evne til at betale forpligtelserne, efterhånden som disse forfalder
imaginær forbrydelse En imaginær forbrydelse er betegnelsen for det forhold, at en person pga. en retsvildfarelse anser sin handling for strafbar. fx samleje med en 15-årig i den fejlagtige tro, at den strafferetlige aldersgrænse er højere. En imaginær forbrydelse kan ikke straffes.
implementere gennemføre. Den proces, hvor et  EU-direktiv implementeres i medlemslandenes lovgivning.
impossibilia nulla  obligatio est man kan ikke forpligtelse sig til noget, der ikke er muligt

impotens

manglende evne til at fuldbyrde naturligt samleje (impotentia coeundi) eller den blotte sterilitet (impotentia generandi)
in absentia I den påældendes fravær.  Man kan blive varetægtsfængslet eller dømt in absentia - dvs. uden at den pågældende er til stede i retten.
incest kønsligt forhold mellem beslægtede eller besvogrede
indbotestamente Testamentarisk bestemmelse om, hvem der skal arve sædvanligt indbo og personlige effekter. Kan ifølge  arvelovens § 66 oprettes skriftligt af testator ved en dateret og underskrevet erklæring. For den, der i forvejen er arving, anses en begunstigelse i et indbotestamente for en fortrinsret til inden for sin arvelod at overtage de pågældende genstande til vurderingsbeløbet, medmindre andet fremgår af den testamentariske bestemmelse.
indbrudstyveri strfl § 276 a: For indbrudstyveri straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til fremmed hus og uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse.
indekslån lån, hvor restgælden løbende pristalsreguleres

indeståelse

garanti for opfyldelse af andet end pengeforpligtelser, f. eks. en advokats indeståelse for levering af pantebrev i tinglyst anmærkningsfri stand

individualforfølgning

retsforfølgning fra en enkelt kreditors side, f. eks. ved udlæg, i modsætning til universalforfølgning, der retter sig mod hele formuen på samtlige kreditorers vegne, f. eks. konkurs
indstævnte appellantens modpart under en ankesag
in dubio pro reo enhver grundet tvivl bør komme den sigtede til gode
in fine i slutningen
injurie ærekrænkelse
inkonvertibel lån, der ikke kan indfries (konverteres)
insemination kunstig befrugtning
in solidum solidarisk, dvs. een for alle og alle for een

insolvens

en person er insolvent, når passiverne overstiger aktiverne (insufficiens), eller når han ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser efterhånden som disse forfalder (illikviditet)
insufficiens udtryk for, at passiverne overstiger aktiverne
integritetskrænkelse fysisk skade på en person (personskade) eller på en ting (tingsskade)

interessentskab

samvirke om drift af en virksomhed, hvor interessenterne hæfter personligt og solidarisk for gælden
international præceptivitet regler, der skal anvendes, selv om regler i et andet lands ret gælder. Se ÆFL § 70
in terminis ordret. Anvendes når en dom eller kendelse stadfæstes med uændret begrundelse
inter easdem personas modregning kan som udgangspunkt kun ske, når hovedkrav og modkrav er mellem de samme personer.

inter partes

mellem parterne indbyrdes. En utinglyst ægtepagt er ugyldig ikke blot i forhold til omverdenen, men også inter partes.

inter vivos

mellem levende. Det modsatte af mortis causa (ved død). En gave er en disposition inter vivos, mens et testamente er en disposition mortis causa.
intestatarv arv, som ikke beror på testamente, dvs. legal arv
iværksætterselskab (IVS). Selskab med begrænset hæftelse med indskudskapital på mindst 1 kr. Var lovlige fra d. 01.01.2014 til d. 15.04.2019