195 Ordliste over juridiske fagudtryk

h

habilitet evne til at foretage retsgyldige handlinger
halvgenerisk køb køb af en vis mængde af et angivet parti. Henregnes til genuskøb, jf. købelovens § 3

handelsagent

den, som for en anden (agenturgiveren) mod vederlag (provision) har påtaget sig for dennes regning selvstændigt og vedvarende at virke for salg eller køb af varer ved at indhente tilbud (ordre) til agenturgiveren eller ved i dennes navn at indgå aftale herom. Har et fast forretningssted i modsætning til handelsrejsende
handelskøb køb, som indgås mellem handlende i eller for deres bedrift, jf. købelovens § 4
handelsrejsende den, der som led i et tjenesteforhold har påtaget sig at opsøge kunder og herunder virke for salg eller køb af varer, som ikke medføres, ved at indhente tilbud (ordre) til arbejdsgiveren eller i dennes navn indgå aftale herom.
handelssædvane faktisk skik og brug mellem handlende.
handleevne en persons evne til at forpligte sig ved retshandler

helligdagsreglen

hvis forfaldsdagen er en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen normalt til den følgende søgnedag
hjemfaldspligt betegnelse for det forhold, at en bygning uden betaling eller mod en mindre betaling på et given tidspunkt skal afleveres til sælgeren af grunden
hjemting den retskreds, hvor en person har bopæl

holografisk testamente

et egenhændigt skrevet og underskrevet testamente. Kan være gyldigt som nødtestamente, jf. arvelovens § 65

hovedentreprise

bygherren indgår aftale med en enkelt hovedentreprenør, som påtager sig at levere ydelsen til rette tid
hovedforhandling retsmøde, hvor sagen forelægges, påstandene nedlægges, parter og vidner afgiver forklaring, sagen procederes og optages til afsigelse af dom
hovedmanden anvendes ved kaution om den person, der er kautioneret for, dvs. debitor
hovedstol det oprindelige pålydende på et lån
husbondansvar en arbejdsgiver hæfter for det erstatningsansvar, som den ansatte pådrager sig for uforsvarlige skadegørende handlinger, der er foretaget i forbindelse med arbejdets udførelse, jf. Danske Lov 3-19-2, som lyder således:
End giver Husbond sin Tiener, eller anden, Fuldmagt paa sine Vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudj forseis af den, som hand Fuldmagt givet haver, og af hannem igjen søge Opretning.
husholdningsfuldmagten Retsvirkningsloven § 11, som var gældende indtil d. 01.01.2018

En ægtefælles ret til under samlivet på begges ansvar at indgå sådanne retshandler til fyldestgørelse af den daglige husholdnings eller børnenes fornødenheder, som sædvanlig foretages i dette øjemed. Samme ret har hustruen med hensyn til sædvanlige retshandler til fyldestgørelse af sit særlige behov.

hvidvask

Ved hvidvask forstås

1) uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse,

2) uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller

3) forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

hævd særlig erhvervelsesmåde, hvor retten stiftes ved en uhjemlet råden i 20 år eller i alderstid
Danske Lov 5-5-1 lyder således:
Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det beholder hand, uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og Uafvundet, medmindre det bevisis, at hand hafde det, enten til pant eller i Forlæning, eller i Forsvar.

høstpant

pant i alle afgrøder, der høstes på ejendommen det pågældende år, hvis det vedrører leverancer af rå- og hjælpestoffer i tiden 01.01-31.07, og ellers afgrøderne, der høstes det følgende år.

håndpant

pantsætningform ved løsøre og omsætningspapirer. Sikringsakten er, at pantsætteren er berøvet rådigheden over det pantsatte

22-01-2020

Hit Counter