195 Ordliste over juridiske fagudtryk

h


habilitet evne til at foretage retsgyldige handlinger
habilitetsattest notarens attestation af, at testator »var i stand til fornuftmæssigt at råde ved testamente«
habitual residence sædvanligt opholdsted. Den stat, hvor en person har bopæl eller ophold indtil videre, og hvortil personen har den nærmeste tilknytning. En person kan ikke have sædvanligt opholdssted i mere end een stat på samme tidspunkt. 
hacking uautoriseret adgang til en computer
halvgenerisk køb køb af en vis mængde af et angivet parti. Henregnes til genuskøb, jf. købelovens § 3

handelsagent

den, som for en anden (agenturgiveren) mod vederlag (provision) har påtaget sig for dennes regning selvstændigt og vedvarende at virke for salg eller køb af varer ved at indhente tilbud (ordre) til agenturgiveren eller ved i dennes navn at indgå aftale herom. Har et fast forretningssted i modsætning til handelsrejsende
handelskøb køb, som indgås mellem handlende i eller for deres bedrift, jf. købelovens § 4
handelsrejsende den, der som led i et tjenesteforhold har påtaget sig at opsøge kunder og herunder virke for salg eller køb af varer, som ikke medføres, ved at indhente tilbud (ordre) til arbejdsgiveren eller i dennes navn indgå aftale herom.
handelssædvane faktisk skik og brug mellem handlende.
handelsværdi den værdi, som et aktiv kan sælges for på det frie marked.
handleevne en persons evne til at forpligte sig ved retshandler

helligdagsreglen

hvis forfaldsdagen er en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen normalt til den følgende søgnedag
hensigtserklæring erklæring mellem to parter vedrørende senere indgåelse af en kontrakt. En hensigtserklæring er ikke i sig selv en aftale mellem parterne og er derfor ikke bindende.
hensættelse beløb, som i et regnskab afsættes som passiv til dækning af fremtidige forpligtelser.
henteskyld en forpligtelse, hvor kreditor selv må hente det, der skyldes.
herskende ejendom en ejendom, hvis ejer er materielt berettiget iht. servitutten, dvs. den, der kan råde over den forpligtede/tjenende ejendom. 
hjemfaldsklausul et vilkår i en aftale om salg af fast ejendom, som giver sælgeren ret til inden for et nærmere fastsat tidsrum at tilbagekøbe ejendommen til den samme pris, som køberen selv betalte.
hjemfaldspligt betegnelse for det forhold, at en bygning uden betaling eller mod en mindre betaling på et given tidspunkt skal afleveres til sælgeren af grunden
hjemmel udtryk for private personers og offentlige myndigheders retlige bemyndigelse til at foretage handlinger eller træffe afgørelser
hjemmelsmand en person, der i påkommende tilfælde kunne indestå for en anden persons rettighed til et formuegode
hjemmelspligt en sælgers pligt til at hjemle (garantere) køberen besiddelse af rettighederne til det købte.
hjemting den retskreds, hvor en person har bopæl
hjemvisning en overordnet myndigheds beslutning om, at en sag, der med urette er afvist eller formelt forkert behandlet af underinstansen, skal afgøres på ny.

holografisk testamente

et egenhændigt skrevet og underskrevet testamente. Kan være gyldigt som nødtestamente, jf. arvelovens § 65
holdingselskab et selskab, som besidder kapitalandele i andre virksomheder, hvori selve virksomhedsdriften foregår. Det er ikke en selvstændig selskabsform, men er oftest stiftet som et anpartsselskab eller aktieselskab.
hovedaktionær aktionær, der ejer eller på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen, eller som råder eller i den ovennævnte periode har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien. Ved afgørelsen medregnes  aktier, der samtidig tilhører eller har tilhørt den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. 

hovedentreprise

bygherren indgår aftale med en enkelt hovedentreprenør, som påtager sig at levere ydelsen til rette tid
hovedforhandling retsmøde, hvor sagen forelægges, påstandene nedlægges, parter og vidner afgiver forklaring, sagen procederes og optages til afsigelse af dom. Blev tidligere kaldt domsforhandling
hovedkrav det krav, der modregnes i med et modkrav
hovedmanden anvendes ved kaution om den person, der er kautioneret for, dvs. debitor
hovedstol det oprindelige pålydende på et lån
husbondansvar en arbejdsgiver hæfter for det erstatningsansvar, som den ansatte pådrager sig for uforsvarlige skadegørende handlinger, der er foretaget i forbindelse med arbejdets udførelse, jf. Danske Lov 3-19-2, som lyder således:
End giver Husbond sin Tiener, eller anden, Fuldmagt paa sine Vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudj forseis af den, som hand Fuldmagt givet haver, og af hannem igjen søge Opretning.
huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger

gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring

samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

husfredskrænkelse straffelovens § 264, stk. 1: Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget

1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,

2) skaffer sig adgang til andres gemmer eller

3) undlader at forlade fremmed område efter at være opfordret dertil.

husholdningsfuldmagten Retsvirkningsloven § 11, som var gældende indtil d. 01.01.2018

En ægtefælles ret til under samlivet på begges ansvar at indgå sådanne retshandler til fyldestgørelse af den daglige husholdnings eller børnenes fornødenheder, som sædvanlig foretages i dette øjemed. Samme ret har hustruen med hensyn til sædvanlige retshandler til fyldestgørelse af sit særlige behov.

huslejenævn nævn, der afgør de tvister mellem boliglejere og deres udlejer, som kan opstå i privat boligbyggeri, efter reglerne i lejelovgivningen.
hvidvask

Ved hvidvask forstås

1) uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse,

2) uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse eller

3) forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

hæftelse økonomisk forpligtelse
hæftelsesgennembrud en selskabsejers hæftelse for et selskabs gæld, der opstår ved, at selskabsejeren identificeres med selskabet.
hæleri strfl § 290. For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, medmindre forholdet er omfattet af § 290 a, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.
Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester.
hævd særlig erhvervelsesmåde, hvor retten stiftes ved en uhjemlet råden i 20 år eller i alderstid
Danske Lov 5-5-1 lyder således:
Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det beholder hand, uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og Uafvundet, medmindre det bevisis, at hand hafde det, enten til pant eller i Forlæning, eller i Forsvar.
Højesteret Danmarks øverste domstol. Den har sit sæde i København og består af en præsident og 15 andre højesteretsdommere.
høring en offentlig myndigheds indhentning en en udtaleLse fra en anden offentlig myndighed eller fra en organisation eller en privat person

høstpant

pant i alle afgrøder, der høstes på ejendommen det pågældende år, hvis det vedrører leverancer af rå- og hjælpestoffer i tiden 01.01-31.07, og ellers afgrøderne, der høstes det følgende år.

håndpant

pantsætningform ved løsøre og omsætningspapirer. Sikringsakten er, at pantsætteren er berøvet rådigheden over det pantsatte
håndpenge et beløb, der der betales af den ene part i en aftale til den anden som forskud og dermed som en ydre manifestation af, at aftalen er indgåe